Rick Warrenin PEACE matkat

... Joseph Farrah tutki Warrenin Syyrian matkaa ja muutakin...

Lähde: WorldNetDaily

 

Kenen on voima ja valta?

Joseph Farrah on syyria­lais/libanonilais/amerikkalai­nen kristitty lehtimies. Hän ih­mettelee evankelisen liikkeen kyvyttömyyttä puuttua Warre­nin opetuksen ja toiminnan selviin epäkohtiin. Farrah mai­nitsee nimeltä eräitä www si­vustoja, uutiskirjeitä, blokeja ja kirjailijoita kuten Warren Smith, James Sundquist ja Tamara Hartzell, jotka ovat paljastaneet Warrenin opetuk­sen ja käytännön ei-raamatul­lista puolta. 19.12.2005 SBCBaptistPress julkaisi War­renin kirjoituksen jossa hän painottaa, että “srk on todella­kin suurin voima maan päällä”. Warren liittää ”voiman” srk:aan tarkoittaen srk:n vaikutusval­taa, väkimäärää yms. maal­lista olemusta. Farrah toteaa­kin Warrenin olevan valtateo­logian edistäjä. Warrenin mu­kaan ”Jumala antoi srk:lle auktoriteetin yli maailmanlaa­juisten jättiläisten kuten hen­gellinen tyhjiö, minäkeskeinen johtajuus, köyhyys ja oppi­mattomuus. Jumalan valtuu­tuksella tulos (näiden ja mui­den maailmassa olevien epä­kohtien poistaminen srk:n työllä) on takuuvarmasti me­nestys.”

 

Paul Proctor[1] kirjoittaa: ”Kumma kyllä olin aina ajatel­lut, että Pyhä Henki on suurin voima maailmassa. En tiennyt, että se onkin Kristuksen mor­sian. Tämä (Warrenin opetus srk:sta) on versio Robert Schullerin (Warrenin oppi-isä) ihmiskeskeisestä evankeliu­mista, sen toteuttamista. Kun luet Warrenin kirjoituksia, huomaat, kuinka hän antaa arvoa srk:n suuruudelle, laa­dulle ja korostaa sen ylem­myyttä monin sanoin (suurin, laajin, pisin, nopein, korkein, vahvin, selkein, yms. termein), pikemmin kuin korottaa Ju­malaa, Hänen sanaansa, Hä­nen voimaansa ja Hänen mahtavuuttaan yli heikkojen ja vajavaisten ihmisten.”

 

Farrah pohtii miksi epäkoh­dista ei puhuta. Ehkä siksi, että valtateologian väitteet tuudittavat kristityt kuvittele­maan, että he ovat mukana jossakin suuressa ja hyvässä työssä, vaikka todellisuudessa ovat mukana luomassa maal­lista ”uutta maailmanjärjes­tystä”.  Valtateologia tylsistyt­tää hengen aistit. Väärätkin opetukset ja toimet oikeute­taan sillä, että tärkeintä on to­teuttaa Jumalan tahtoa ”ra­kentaa Hänen valtakuntansa maan päälle”.

 

Paul Proctor[2]: ”Pelkkä Juma­lan Sana ei enää riitä. Tarvi­taan jotakin uutta stimuloi­maan aisteja. Kuten uskotto­mat fariseukset ennen, halu­amme vähän maagista showta ennen kuin olemme valmiit us­komaan jonkun messiaaksi ja sen jälkeenkin oleellisinta on, että pidämme hänen sano­mastaan: imartelusta, hokkus-pokkus tempuista, haluamme olla sillä puolella jossa pyhä varallisuutemme turvataan. Antikristuksella on kenttä val­miina, kun hän saapuu maail­mannäyttämölle keskuu­teemme laukku täynnä temp­puja. Valtateologia ei ole mu­kavaa eikä kaunista. Se ver­houtuu ”autetaan köyhiä” ja ”parannetaan sairaat” kulissei­hin, lupaa jopa palauttaa para­tiisin maan päälle, mutta sillä on vain yksi tavoite: VALTA... Ainoa ero jonka näen entisen ja nykyisen valtateologian vä­lillä, on uusi päivitetty versio: muutos materialististen mega-seurakuntien suuntaan. Muu­tos on menestyksekkäästi vietellyt, vienyt sivupolulle ja pettänyt jäsenet, uskon ja pie­nien jumalaapelkäävien seu­rakuntayhteisöjen todelliset mahdollisuudet.” Proctor ku­vaa kuinka halu on rakentaa suuria, velkapääomilla raken­nettuja hengellisiä supermar­ketteja.

 

Entä vainotut kristi­tyt ja juutalaiset?

Rick Warrenin kunnianhimoi­nen päämäärä on saada ai­kaan rauha maailmassa oman P.E.A.C.E -missionsa kautta. Tässä merkissä Warren kävi myös Syyriassa, jossa hän kiitti maan poliittista ja uskon­nollista johtoa sen hyvästä hallinnosta[3]. Tunnetun World­NetDaily nettijulkaisun pää­toimittaja Joseph Farrah kommentoi 21.11.2006 War­renin käyntiä sanoen hänen pettäneen Syyrian vainotut kristityt ja juutalaiset. Farrah jatkaa “...Tähän mennessä en ole kuullut yhtään puolustusta, anteeksipyyntöä tai selitystä Warrenin opetuslapsilta (kos­kien Warrenin lausuntoja Syy­riassa), vaikka minulle on ker­rottu, että hänellä on paras PR-koneisto mitä rahalla saa...” Joseph Farrah kuvaa Warrenin ympärille muodostu­nutta liikettä ”tarkoitushakui­seksi maniaksi” (purpose dri­ven mania). Hänen mukaansa kyse on ei-toivotusta ilmiöstä ja ”evankelisesta alakulttuu­rista”, joka muuttaa osaltaan myös evankelista liikettä. Far­rah kysyy: ”Mutta välittääkö kukaan näistä muutoksista? Tämä on elintärkeä kysymys.”

 

Warrenin vastine

Kun Farrah alkoi julkisesti esittää tietoja Warrenin Syy­rian matkasta ja mitä Syyrian media siitä kertoi, Warren kir­joitti vastineen Farrahille, jossa kielsi sanoneensa mitään sel­laista, josta Syyrian lehdet kir­joittivat. Warren antoi Assadille “muistopiirroksen... kiittämään Syyrian kansaa heidän pyrki­myksistään edesauttaa rauhaa ja sopusointua.” Syyrian tie­dotusvälineet lainasivat War­renin puheita: ”Syyria haluaa rauhaa ja muslimit sekä kristi­tyt ovat eläneet tässä maassa yhdessä ja rauhassa yli tu­hannen vuoden ajan, eikä tämä ole uutta Syyriassa.” Warren kunnioitti käynnillään myös Syyrian islamilaista päämuftia kertoen tälle, että alueella ei ole rauhaa ilman Syyriaa ja että 80% amerik­kalaisista vastustaa sitä mitä USA:n hallinto tekee Irakissa. Tässä tilaisuudessa hän myös kiitti Syyriaa islamin ja kristilli­syyden rinnakkaiselosta.

 

Warren painotti, että matkalla ei nauhoitettu mitään. Mutta Googlen YouTube sivustossa oli kuitenkin video hänen mat­kastaan, joka paljasti hänen antavan tunnustusta Syyrialle valtiona, joka ei ”salli min­käänlaista äärilaitaisuutta”. Vi­deo oli hyvin kiusallinen War­renille. Kun Warren sai tiedon videon olemassaolosta, se hä­visi pian YouTuben sivulta. Pian videon häviämisen jäl­keen Warren jälleen väitti, ettei mitään nauhoitusta tehty hä­nen vierailunsa aikana. Vide­osta oli kuitenkin tehty myös äänite, joka on kuunneltavissa WorldNet Daily sivustolla[4]. Warren ei siis puhunut totta. Warrenin lausunto on kaikessa Syyriaa mielistelevää tarkoi­tuksessaan paikkansapitämä­tön. Monin tavoin on osoitettu, että Syyria on maailman johta­via maita terrorismin tukemi­sessa.

 

Joseph Farrah muistuttaa, että ”...(Syyriaa) johtaa yksinvaltias joka vihaa juutalaisia, uhkaa Israelia, alistaa naapuri Liba­nonia, vangitsee ja terrorisoi omia kansalaisiaan ja massa­murhaa heitä kun he ryhtyvät kapinaan...” Farrah lainaa Syy­rian päivälehti Umar Jaftalia, joka kirjoittaa Warrenin sano­neen: ”Washington on vää­rässä kun ei neuvottele Syy­rian kanssa, joka haluaa rau­haa. Kutsun amerikkalaiset käymään Syyriassa ja tapaa­maan sen kaunista kansaa. Kerron amerikkalaisille ettei heidän kuvansa Syyriasta vastaa todellisuutta.” Syrian Arab News Agency raportoi Warrenin käynnistä: ”Amerik­kalainen valtuuskunta painotti, että Amerikan hallinto on erehtynyt kun se pidättäytyy keskusteluista Syyrian kanssa... Pastori Warren kiitti uskonnollista rinnakkaiseloa, suvaitsevaisuutta ja vakautta, josta Syyrian yhteiskunta nauttii pres. al-Assadin vii­saassa johdossa. Hän painotti välittävänsä Amerikan kan­salle oikeaa kuvaa Syyriasta.”

 

Warren Syyrian käytössä

Joseph Farrah ihmettelee, että megapastori ei tunnusta Syy­rian vainoavan kristittyjä ja juutalaisia. Hän ei myöskään arvostele Syyriaa terrorismin tukemisesta (esim. Hizbollah Libanonissa, Libanonin poliitti­set murhat).

 

Farrah toivoi, että Warren il­moittaisi Syyrian tiedotusväli­neiden lainanneen häntä vää­rin. Mutta niin ei tapahtunut. Seurakunnalleen osoitetussa kirjeessä Warren selitti Syyrian käyntiään: ”...Saksan ja Ruan­dan käyntien välissä vierai­limme Syyriassa. Koska Syy­rian matkamme on väärinym­märretty ja sitä vastaan on hyökätty, haluan teidän tietä­vän koko tarinan, koska ette voi uskoa kaikkea mitä inter­netissä sanotaan... Miksi Syy­ria? Yksinkertainen totuus on että naapurini kutsui minut. Puhuin hänen kanssaan taka­pihan aidalla pari kuukautta sitten, kun naapurini Yassar sanoi: ’Rick, käyt niin monissa maissa, haluan näyttää sinulle omani’. Ystäväni kutsu kosketti minua ja lupasin: ’Kun seuraa­van kerran käyn siellä päin, käyn kodissasi kanssasi’. Se oli ystävän huomioimista, ei poliittinen lausunto. Kun me­nimme Syyriaan, ensimmäinen tapahtuma oli ateria Yassarin 20 perheenjäsenen kanssa. Sitten hän näytti meille monia kristittyjä pyhiä paikkoja Syyri­assa: Damaskoksen tien, jolla Pyhä Paavali kääntyi, kadun jonne Pyhä Henki vei Paava­lin, 2000-vuotta vanhan talon, jossa Ananias rukoili parantu­mistaan, muurin jolta Paavali laskettiin alas roomalaisia pa­koon, Johannes Kastajan haudan ja vanhimman tunne­tun kristillisen kirkon 315 jKr.”

 

Warren kuvaili edelleen kuinka jokainen hänen tapaamansa kristitty kiitti hallitustaan, joka suojelee heidän oikeuttaan kristilliseen uskontoon. Warren kertoo kuinka hänen naapu­rinsa järjesti hänelle tapaami­sen Syyrian kristillisten johta­jien kanssa, kuten kreik.ortodoksisen, katolisen kirkon ja evankelisen allians­sin, sekä pastorin joka Warre­nin sanoin edusti ”vanhinta kirkkoa maailmassa”, kanssa. Hän kirjoitti:  ”Saatat yllättyä siitä että kris­tinusko on sallittu Syyriassa, että hallitus antaa ilmaisen sähkön ja veden kaikille kir­koille, sallii pastorien ostaa tax-free autot (joka oikeus ei ole imaameilla), nimittää pas­torit tuomareiksi kristittyjä kos­kevissa tuomioasioissa, sallii kristittyjen luoda oman siviili­lainsäädäntönsä... Jokainen tapaamani kristitty ilmaisi kii­tollisuutensa hallitustaan koh­taan siitä, että se suojelee heidän oikeuksiaan... se yllätti minut.”

 

Warren jatkoi kuinka hänen naapurinsa kutsui hänet ta­paamaan maansa presidentin. ”Sitten naapurini kutsui minut tapaamaan presidentin, sillä tapaan usein niiden maiden presidenttejä joissa käymme. Olin puhunut Franklin Graha­min (Billy Grahamin poika) kanssa, jolla on vuosien ko­kemus Libanonista ja Syyri­asta. Franklin kertoi minulle: ’Kiitä Syyrian presidenttiä siitä, että hän suojelee kristittyjen ja juutalaisten oikeuksia maas­saan’. Warren selitti kirjees­sään Syyrian uutistoimiston raportointia: ”...se kuulosti kuin kyseessä olisi ollut jokin poliit­tinen Syyriaa ylistävä neuvot­telu koskien Irakin sotaa. Sel­lainen on tietenkin naurettavaa mutta eräiden nettikirjoittajien - jotka tapaavat muuttaa to­tuutta - joukossa se herätti huomiota. On ironista, kuinka ihmiset jotka eivät luota Syyri­aan luottavat sen lehdistöön.” Warren jatkaa, että hän mat­kallaan kiitti Syyriaa: ”siitä että se toivottaa tervetulleeksi kris­tityt pakolaiset Irakista, Pales­tiinasta ja Libanonista...” Hän kirjoitti edelleen: ”Syyria tarvit­see monia uudistuksia, mutta kun puhutaan uskonnon va­paudesta, Syyria on edellä Burmaa, Kuubaa, Irania, Irakia ja monia muita maita.” Selityk­sessään Warren tekee myös epäsuoran tunnustuksen, että ihmisenä hän saattaa julkises­tikin sanoa joskus jotakin ”tyhmää”, mutta hän ei liitä tätä ”tunnustusta” suoraan Syyrian vierailuunsa, vaan syyttää asian ympärille synty­neestä kohusta nettikirjoittajia ja mediaa.
 

USA:n ulkomi­nisteriöstä saadun tiedon mu­kaan se kehotti Warrenia varovai-suuteen sanoissaan. USA:n viranomaiset toki tiesi­vät Syyrian pyrkivän hyöty­mään Warrenin vierailusta ja sitä kautta vaikuttamaan. En­nen kirjoitustensa julkaisua Farrah pyrki yhteyteen Warre­nin ja tämän megakirkon kanssa saadakseen heidän selityk-sensä. Vastauksena oli hiljai-suus. Kun Joseph Farrah sitten paljasti Warrenin lau­suntoja, tämä lähetti kirjeen Farrahille jossa kielsi sano­neensa mitään sellaista: ”Olen vain pastori jota kutsutaan eri paikkoihin”.

 

Farrahin WorldNetDaily julkai­sun edustaja Jerusalemissa, Aaron Klein ei pääse Syyriaan koska on juutalainen. Farrah ihmettelee, miksei Warrenin oikeudenmukaisuuteen kuulu tällaisen erottelun arvostele­minen. Syyrian TV:n suuri hitti on ollut ”Siionin viisasten pöytäkirjat” filmatisointi, jossa mm. näytetään kuinka juuta­lainen rabbi leikkaa nuoren kristityn pojan kurkun auki ja valuttaa pojan veren sekoitet­tavaksi pääsiäismatza-leipään. Siionin viisasten pöytäkirja on suosittu ja vapaasti myynnissä Syyriassa. Maassa on ollut lu­kuisia juutalaisvainoja. Missä siis on Warrenin ”Lähi-idän tuntemus”, jonka hän sanoo omaavansa?

Useat kristityt järjestöt kuvaa­vat Syyriaa anti-kristillisenä maana. Jim Jakobson, Chris­tian Freedom International järjestön johtaja sanoo Irakista Syyriaan paenneiden arabi­kristittyjen havainneen Syyrian vainoavan heitä vielä julmem­min kuin mihin he joutuivat Irakissa. Syyrian valkaistun julkisivun, jota Rick Warren katselee ja mainostaa, takana on aivan toinen maailma kris­tityille ja juutalaisille. ”Jos olet kristitty, et puhu siitä (Syyri­assa). Jos yrität jakaa uskoasi, jakaa kristillistä kirjallisuutta, Raamattuja, sinut pidätetään ja karkotetaan maasta. Sitä et voi siellä tehdä.”  Syyrian “vi­ralliset” kristityt kirkot on val­jastettu hallituksen propagan­datarkoituksiin. Mm. joulun ai­kaan Syyrian uutistoimisto SANA tapansa mukaan jul­kaisi, kuinka maan presidentti osallistui kristittyjen messuun. Näissä yhteyksissä kuvataan aina kuinka kristityt johtajat kiittävät presidenttiään kansal­lisesta yhtenäisyydestä ja us­konnon vapaudesta.

 

Warren, CFR ja maailmanhallitus

Kirjeessään Farrahille War­ren korosti olevansa ”pres. Bushin läheinen ystävä”, sa­moin kuin useimpien Pentago­nin kenraalien. Kun Lähi-idän tuntija Farrah oli maininnut, että Warrenin olisi ollut vii­sasta puhua jonkun Syyriaa ja Lähi-itää tuntevan (vaikka Far­rahin, 25 vuoden kokemus) kanssa ennen matkaansa, vastaus oli: ”...Council on Fo­reign Relations (CFR) ja Ox­ford Analytica järjestöjen jäse­nenä saatan tietää Lähi-idästä yhtä paljon kuin tekin.” 

 

Kun Warren mainitsi kirjees­sään Farrahille olevansa CFR:n jäsen, se oli ”moka”, asian ei pitänyt olla yleisessä tiedossa. Sillä pian tuon jäl­keen Warrenin avustaja John Mogush lähetti Farrahille emailin, jonka mukaan ”pastori Rick ei ole CFR:n jäsen... häntä pyydettiin jäseneksi mutta hän kieltäytyi. Jos voitte kertoa minulle, missä niin on mainittu, niin oikaisen asian.” Warrenin avustaja ei siis tien­nyt, että Warren itse kirjees­sään Farrahille mainosti itse­ään CFR:n jäsenenä. Monien kristillisten ja muidenkin tark­kailijoiden mielestä CFR on organisaatio, joka on perus­tettu erityisesti vastustamaan kansallisia suvereniteetteja ja edistämään yhtä maailman­hallitusta, sekä varmistamaan USA:n vaikutusvallan näissä tavoitteissa. CFR:n historiasta ja tavoitteista kirjoitettu hyvä kirja on mm: Building the Kingdom of God on Earth: The Churches' Contribution to Marshal Public Support for World Order and Peace, 1919-1945", kirjoittaja on Martin Erdmann, 2005.


Yhteenvetona

-Warren meni Syyriaan jossa kir­joitettiin ja nauhoitettiin kuinka hän ylisti totalitaarista poliisivaltiota ja sen diktaattoria.

-Sitten hän kielsi sanoneensa niin.

-Video puheista tuli YouTube si­vustoon, josta se poistettiin.

-Videon poistamisen jälkeen War­ren väitti ettei Syyriassa nauhoi­tettu mitään.

-Videosta tehty äänite oli kuitenkin edelleen kuultavissa.

-Sitten Warren kertoi srk:lleen nauhoittaneensa 12 tuntia videota matkastaan Syyriassa ja Afri­kassa.

-Farrah kirjoitti Warrenin Syyrian matkasta ja hänen puheistaan.

-Sen tuloksena Warren lähetti kirjeen Farrahille jossa vain selit­teli ja puolusteli itseään.

-Kirjeessään srk:leen Warren pai­notti kaiken kohun olleen nettikir­joittajien (Farrah) ja median syytä.

-Kirjeessään Farrahille hän mai­nitsi olevansa CFR:n jäsen.

-Warrenin megakirkolle alkoi tulla huolestunutta postia ihmisiltä, jotka eivät miellä CFR:n tavoitteita kovinkaan raamatullisina (yksi maailmanhallitus).

-Hänen avustajansa kielsi Warre­nin jäsenyyden eikä ilmeisesti tiennyt, että tieto lipsahti War­renilta itseltään.

-Ja edelleen: Toistaiseksi viimei­nen emaili Warrenilta itseltään Farrahille vahvistaa taas, että Warren todella on jäsenenä CFR:ssa. Farrah sanoo Warrenin selittävän, että järjestö haluaa li­sää evankelisia ja hän liittyi, koska ”Jeesus kutsuu uskovia olemaan suolana ja valona maailmassa”. Warren selitti myös kuinka hänen avustajansa oli erehtynyt (sano­essaan ettei Warren kuulu CFR:ään). Viestissään Warren edelleen puolusteli Syyriaa kos­kevia lausuntojaan, sanoen lä­hinnä vertailleensa Syyriaa maihin kuten Iran ja Saudi-Arabia.

 

New Age johtaja puolustaa Warrenia

Eikä tässä kaikki. Kristityn Fooru­minkin artikkeleissa on välillä ver­rattu kuinka karis­maattinen ”uus­herätys” ja new age liike muistut­tavat toisiaan käytännöissään ja puhues­saan Jumalasta. New Age liik­keen johtohahmoihin lukeu­tuva Marianne Williamson ryhtyi puo­lustamaan Rick War­renia The Detroit News lehden kolumnis­saan, jossa hän pyrki viemään asian sivuun pää­aiheesta. Wil­liamson kritisoi Farrahia siitä, että tämä olisi syyttänyt Warrenia poli­tikoin­nista, josta asiassa ei kui­ten­kaan lainkaan ollut kyse. Far­rah paljasti Warrenin Syyriaa mie­listelevät lausunnot ja sen, että Warren ei myöhemmin­kään kyen­nyt lausumaan to­tuutta Syyrian tilanteesta. Miksi new age johtaja puuttui kristittyjen mielipiteen­vaih­toon? Miksi Warrenin puo­lus­telu? Miksi hän pyrki viemään keskustelun sivuun itse ai­heesta syrjäyttämällä faktat ja puhumalla sivuasiasta? Myös Marianne Wil­liamsonilla on oma rauhanliike: The Peace Alliance, jonka johtaja hän on. Williamson tunnetaan ”muut­tavan viisauden” opettajana (transformational wisdomtransfor­mation, muuttaminen, muutos –sanaa käyttävät new age liike ja karismaatti­nen herätys paljon kuvatessaan tehtäväänsä ”uuden” hengellisyyden, uuden Ju­malan toiminnan esille tuojina).

 

Vuonna 2003, joulukuun nume­rossa, Time lehti kirjoitti: ”Jooga, Kabbala ja Marianne Williamson ovat niiden suosi­ossa, jotka etsi­vät yhteyttä Jumalaan ilman, että ovat si­doksissa kristillisyyteen.” Rau­han edistämisessä ei ole mi­tään väärää. Mutta kun puhu­taan raamatullisesta kristilli­syydestä, siinä rauhantekijä on Jumala yk­sin. New Age liik­keessä ja valta­teologiassa (joka on karismaatti­suuden pe­ruspilareita) rauhante­kijä on ihminen. Raamatullinen kristil­lisyys korostaa Jumalan suu­ruutta ja valtaa kehottaen ih­misiä uskomaan Häneen ja Hänen te­koonsa Kristuksessa rauhan eh­tona. New Age ja valtateologia ko­rostavat ihmi­sen tekemistä, jonka kautta maailmaan saadaan rauha il­man Jumalaa: new age ilman Raamatun Kristusta ja valta­teolo­gia ilman Raamatun Kris-tuksen tu­lemusta.

 

Farrahin viesti Warrenille: ”Jos haluatte tehdä Syyriasta kris­tityille paremman paikan, niin pai­nosta­kaa sen johtoa nime­ten ne vää­ryydet jotka he salli­vat. Älkää se­litelkö heidän pa­hoja tekojaan... Toivon tei­dän harkitsevan mitä rehelli­sesti ja rakkaudella olen tuo­nut esille rakastamani Lähi-idän kansan puolesta.” Farrah kirjoittaa: ”Jos pidät srk:n joh­tajan luo­tettavuutta tärkeänä asiana, niin tämän tulisi kertoa jotakin. Ehkä et pidä näitä isoina val­heina. Mutta puoli­totuudet ja valkoiset valheet johtavat usein syvempään petokseen. Sitä paitsi Raa­mattuni mukaan Jumala ei tee mitään poikke­uksia totuuden suhteen.”

 

 

 

 [1] http://www.newswithviews.com/

[2] http://www.newswithviews.com/

[3]WorldNet Daily kirjoitti Warrenin matkasta sivuillaan mm:  http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=52969


www.wnd.com/news/printer-friendly.asp?ARTICLE_ID=52986
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53030
http://www.worldnetdaily.com/news/printer-friendly.asp?ARTICLE_ID=53048

[4] http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53551