Arkisto

2005

 

 

 

 

 

Juutalaiset Eurooppaan

Iranin presidentti jatkoi juutalais- ja Israel –vastaisia lausumiaan kieltämällä holocaustin ja sano­malla, että Saksan ja Itävallan tulee luoda juutalaisvaltio rajo­jensa sisälle. ”Emme usko, että Hitler tappoi 6 milj. juutalaista, mutta vaikka tämä joltakin osin olisi totta, miksi palestiinalaisten pitää maksaa siitä”, kysyi pres. Mahmoud Ahmadinejad Tehe­ranissa. Aiemmin pres. on esittänyt Is­raelin tuhoamista yms. kannattavia lau­suntoja.  Monet maat ja yhteisöt, YK ja EU mukaan lukien, ovat tuominneet Iranin pres. lausunnot. Sa­moin eräät saudijoh­tajat. Jerusalem Post, 8.12, Israel News 10.12.


Terrorismi ei lopu – Abbas maksaa terroristien per­heille

Viisi ihmistä kuoli ja yli 50 haa­voittui islamilaisen Jihad-järjes­tön itsemurhaiskijän iskussa 5.12. Netaniassa. Räjähdys sattui, kun vartija esti hänen sisäänpääsynsä ostoskeskukseen. Silminnäkijöi­den mukaan mies käveli kuin “robotti” kohti ostoskeskusta. Nainen, joka näki miehen liik­keistä, että kaikki ei ole kunnossa huusi: “itsemurhaiskijä!”, jolloin vartija syöksyi terroristin kimp­puun ja painoi hänet seinää vas­ten. Lähistöllä olleet poliisit saa­puivat apuun mutta samalla mie­hen laukussa ollut pommi räjähti. Samana päivänä Abbasin johtama palestiinalaishallinto lupasi mak­saa ”marttyyrien” perheille vä­hintään 250 USD / kk. Daily Alert, 8.12.


Raketteja Gazasta

Palestiinalaiset ampuivat 2 raket­tia Gazan alueelta Israeliin 4.12. 5.12 raketteja ammuttiin 6 lisää. Israelin ilmavoimat ovat myös tehneet iskuja Gazan alueen terro­ristikohteisiin. Prikaatinkenraali Aviv Kochavin mukaan Gazasta tehdyt hyökkäykset ovat lisäänty­neet huomattavasti sen jälkeen kun Israel lähti alueelta. Siitä lähtien on raportoitu 75 hyökkä­ystä käsiasein, 130 Kassam ra­ketti- ja kranaatti-iskua, ja yli 18 pommia raja-aidan alueella. Me­dia Line, 5.12, Jerusalem News­wire, 2.12.


Turva-aidasta 35% valmista

Juudean ja Samarian alueen turva-aidasta on valmistunut 35%. Aitaa on nyt tehty 275 km ja 484 on jäljellä. Israelin puolustusvoi­mien pääesikunnan apulaispääl­likkö kenraalimajuri Moshe Kap­linskyn mukaan suurin syy vii­västyksiin ovat palestiinalaisten Israelin oikeudelle tekemät vali­tukset. Jokainen kilometri maksaa 2,7 milj. USD, koko aita n. 2,1 miljardia USD. Jerusalem Post, 8.12.

 

 

Jäänpoistaja

Solomon Franco voi olla kohta nimi, jota autoilijat kylmässä pohjolassakin voivat kiittää. Franco tus­kastui jäässä olevan tuulilasin raappimi­seen opiskellessaan Lontoossa. Hän kes­keytti opiskelunsa ja keskittyi keksimään ratkaisua ongelmaan. Palattuaan Israeliin Franco tapasi Venäjältä muuttaneen Vycheslav Ivanovin, joka oli työskennellyt Venäjän avaruusohjelmassa. Kaverukset perustivat yrityksen nimeltä Mic­roheat 1997. Sen tuote on HotShot niminen keksintö, joka perustuu tuulilasinpuhdistusveden nerokkaaseen lämmittämiseen. Nyt yritys on tehnyt sopimukset keksintönsä käytöstä lähes kaik­kien autonvalmistajien kanssa. Microheatin nykyinen toim.joht. Gary Pilibosian sanoo, että vuo­teen 2009 mennessä kaikissa uu­sissa autoissa on tämä jäänsula­tustekniikka. Siinä pesuvesi läm­piää 65 asteeseen ja poistaa nope­asti jään ja epäpuhtaudet tuulila­sista, pyyhkimistä ja valoista. www.israel21c.com, 27.11.


93% on tyytyväisiä

Pohjois-Amerikasta maahan­muuttajien keskuudessa tehty ky­sely näyttää, että 93% heistä on tyytyväisiä Israeliin muuttonsa suhteen. Kysely tehtiin 402 talou­delle, joiden henkilömäärä yht. oli 1464. Kysely koski vuoden aikana muuttaneita alkaen syys­kuusta 2004. Kuitenkin vain 28% oli tyytyväinen siihen apuun jota he saivat työnhaussa. Jerusalem Post, 5.12.

 

Peres liittyi Sharoniin

Veteraanipoliitikko ja Israelin poliittisen elämän suuri vaikuttaja Shimon Peres vahvisti jo jonkun aikaa ennen esillä olleen “tiedon” liittymällä Ariel Sharonin uuteen Kadima puolueeseen. Vuoden 2006 alun uusissa vaaleissa Sha­ronin puolue tullee olemaan vahva, sillä hänen entisen puolu­eensa Likudin riveissä on edel­leen häntä kannattavia. Likud tulleekin menettämään kannatus­taan seuraavissa vaaleissa.
 

Evakot

Gazan alueen asukkaille luvattiin hallituksen toimesta, että jokaisen uudelleen asuttamista varten on olemassa ratkaisu. Noin 4 kuu­kauden jälkeen monet vielä odottavat ratkaisua. Gazan alu­eelta evakuoitiin lähes 9000 hen­keä. Nyt on tiedossa, että lähes­kään kaikille ei hallituksen lupa­uksen aikaan ollut mitään ratkai­sua olemassakaan. Työvoimavi­ranomaisten mukaan 1990 henkeä Gazan alueen työkykyisistä (75%) on edelleen työttömänä. Töitä ei ole tarjolla ja jos on ne ovat yleensä minimipalkalla. Yk­sikään Gazan alueen maanviljelijä ei ole saanut korvausta, eikä ke­nellekään ole osoitettu uutta maa-aluetta ammattinsa jatkamiseen. Maailmanpankki rahoitti israeli­laisia kasvihuoneviljelijöitä, koska he antoivat työtilaisuuksia Gazan arabeille. Nyt Maailman­pankki on ilmoittanut, että koska palestiinalaiset ovat tuhonneet alueen kasvihuoneet, he eivät ole velvolliset korvaamaan mitään is­raelilaisille viljelijöille (jotka kuitenkin toimivat Maailmanpan­kin edellyttämällä tavalla ja piti­vät sopimuksen). Suuri osa Gazan karkotetuista elää vaatimatto­masti: asuntovaunukylissä, hotel­lihuoneissa, jopa teltoissa ym. väliaikaistiloissa. Vuokrat pidä­tetään aikanaan kun korvausta saadaan. Karkotetut maksavat edelleen lainoja tuhotuista ko­deistaan. Kaiken aikaa kasvavat lainamaksut pienentävät nekin ai­kanaan käteen jäävää korvaus­summaa. Karkotettujen omaisuus on varastokonteissa joista he maksavat vuokraa kunnes saavat pysyvän asunnon. Varastokontit pysyvät suljettuina eikä kaikilla karkotetuilla ole edes talvivaat­teita. Tilanteen pitkittyminen on saanut eräiden mielenterveyden järkkymään ja hallituksen kyke­nemättömyys tai välinpitämättö­myys, jonka yhteiskunta sallii, jatkuu. Orange Cell Organisatio­nin kokoama lista kertoo mm.: 260 perhettä on sijoittunut Israe­lin eri puolille eroon entisistä yh­teisöistään. 624 perhettä asuu vä­liaikaisissa tiloissa. 912 perhettä asuu väliaikaisissa parakeissa paikoissa, joihin valmistuvat py­syvät asunnot 2-3 vuoden aikana.

 JP 26.11, Arutz 5.12.

 

 

Sharonin jatkosuunnitelma

Gazasta vetäytyminen saa jatkoa, ainakin jos Ariel Sharon jatkaa Israelin johdossa seuraavien vaa­lien jälkeen. Sharon on ilmoitta­nut, että yli 95% Juudean ja Sa­marian alueista tullaan luovutta­maan Palestiinan valtiolle vuo­teen 2008 mennessä. Sharonin Kadima puolueen tavoite on pitää koko Jerusalem ja suuremmat asutukset (alle 10% Länsirannan alueesta). Arutz 27.11.

 

 

Hyväntekeväisyysrahaa terro­rismiin

Jeninissä asuva Hamasin jäsen Ahmed Saltana joutui syytteeseen kerättyään varoja kansainvälisiltä hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Saadut varat käytettiin terroristien ja heidän perheidensä tukemi­seen. Rahaa antaneet järjestöt luulivat antavansa varoja sairaille ja köyhille arabeille. Varoja pyy­dettiin Saltanan johtaman Jenin Charity Funds Committeen ni­missä (Jeninin hyväntekeväisyys­rahasto). Rahaa saatiin n. 1 milj. USD. Arutz 28.11.

 

 

Taas väärä tieto kuvan perus­teella

Mediassa julkaistu valokuva on monesti saanut aikaan syytöksiä Israelin “julmuuksia” kohtaan. Yksi viimeisistä on kuva, jossa iäkäs arabinainen valittaa ”juuta­laisten katkomien” oliivipuiden kohtaloa. (Lisädramatiikkaa kuvalle antaa taustalla olevat sotilaat). Väitteen mukaan kuva on tilanteesta, kun israelilaisen Shomronin, yhden Länsirannan asutuksen jäsenet katkoivat pa­lestiinalaisten 200 oliivipuun tar­han. Toinen versio ilmoitti tuho­työn tekijöiksi Elon Morehin asukkaat. Oheinen kuva julkais­tiin suuren kansainvälisen uutis­toimisto AP:n toimesta ja se levisi laajalti maailmalle. Arabit ovat ennenkin käyttäneet samaa tak­tiikkaa. Kuva on kuitenkin oliivi­puusta, josta oksat on karsittu hoitotoimenpiteenä, kuten niille yleisesti tehdään. Kuvaa katsonut puiden asiantuntija vahvistaa tä­män. Oksat alkavat kasvaa taas 2-3 kk:n kuluttua ja kasvavat täy­teen mittaan n. 2 vuodessa. Tällä välin arabitarhojen omistajat saa­vat korvausta mm. Saudi-Arabi­asta. “Miksi tarhojen tuhoajat ei­vät vain katkaise runkoa, miksi he karsisivat suurella työllä puusta oksat?”, kysyy asiaa tutkinut Aviad Visuly. Visulyn mukaan väärän infon levittäjät, mukana myös vasemmistolaisia israelilai­sia, etsivät hoitomielessä karsitun oliivipuun ja väittävät juutalaisten tuhonneen sen. Poliisin tutkimuk­sissa on todettu sama asia. Arutz 28.11.

 

Rooma ja Israel

Lokakuussa 1965, 40v sitten, Va­tikaani julisti historiallisen 'uuden aikakauden' (Nostra Aetate) alka­neeksi. Vatikaani virallisesti irti­sanoutui juutalaisten käännyttä­misestä katoliseen uskontoon. Edesmennyt paavi, Johannes Paavali II vahvisti linjaa vierai­lullaan Israelissa maaliskuussa 2000. Vastavalittu paavi Bene­dictus XVI jatkaa edeltäjänsä as­keleissa, "juutalaisten on saatava tietää, että katolinen kirkko ei enää vaadi juutalaisia käänty­mään” (Jerusalem Post 02.11). Israel voi aloittaa valmis­tautumisen toisen paavin vierai­luun. Benedictus XVI vastasi po­sitiivisesti Israelin presidentti Moshe Katsavin vierailukutsuun yksityistapaamisessa 17.11. Vati­kaanissa. Katsav lahjoitti paaville valokuvia Israelista äskettäin löy­detystä mosaiikkilattiasta. Löy­dön uskotaan kuuluvan Pyhän Maan vanhimpaan (katoliseen) kirkkoon (Jerusalem Post, 8.11).  Ääritraditionaalisen katolisen ryhmän johtaja, isä Franz Schmidberger painosti paavi Be­nedictusta edelleen vaatimaan juutalaisten käännyttämistä kato­lisuuteen (Rooma 19.11, Reu­ters):"Pyhä Pietari, ensimmäinen paavi, saarnasi juutalaisille ja kertoi heille kuinka he voivat pe­lastua. Heidän tulisi tehdä kolme asiaa: katua syntejään, kääntyä katoliseen uskoon, uskoa Jeesuk­seen Kristukseen ja antaa kastaa itsensä. Me odotamme jokaiselta paavilta, joka julistaa olevansa Pyhän Pietarin seuraaja, että hä­nen tulisi ottaa sama asenne suh­teessa muihin uskontoihin ja edellä mainittuihin kolmeen asi­aan." Franz Schmidbergenin sa­notaan olevan ”paavin oikea käsi...” (Ha Arez,20.11). - Helen Weissman, Israel.

Arkisto

2005

 

 

EU haluaa jaetun Jerusalemin

Eu on syyttänyt Israelia siitä, että se on yhdistänyt kaupungin itä­osan itselleen. Äskeinen Barcelo­nan konferenssi keskusteli asi­asta. EU asiakirja kehottaa jä­senmaita toimimaan niin, että Itä-Jerusalemin asema Palestiinalai­sille kuuluvana vahvistuisi. Arutz 7, 27.11.

 

Gazan juutalaiskaupungit ter­roristien harjoitusleirejä

Gazan tuhotut juutalaiskaupungit ovat saaneet uudet isännät terro­ristiryhmistä, jotka käyttävät niitä harjoituksiinsa, myöntää myös palestiinalaishallinto. Entisiä juutalaisasutuksia käytetään myös paikkoina, joista mm. Hamas am­puu rakettejaan Israelin alueelle. Hamas on pitänyt suurena voitto­naan juutalaisten poistumista Ga­zasta. Sen seuraava tavoite on ajaa israelilaiset pois Länsiran­nalta. www.worldnetdaily.com, 25.11.


Tel Avivista tulossa maailman “homopääkaupunki”

Israelin turistiviranomaiset aiko­vat saada Tel Avivin “maailman homojen pääkaupungiksi”, israe­lilaisen Yedioth Ahronoth lehden mukaan. Israelin hotelliyhdistyk­sen virkailijan mukaan ”Tel Aviv ja homoihmiset ovat täydellinen yhdistelmä”. Hotelliyhdistyksen johtaja Eli Ziv sai idean osallistu­essaan Lontoon matkailukonfe­renssiin 2005. Siellä hän tapasi monia homo- ja lesbomatkailu edustajia. “Tietomme mukaan homot ovat nopeasti valmiita matkustamaan vaikka toiselle puolelle maailmaa osallistuakseen juhliin ja omiin tapahtumiinsa”. Turistiministeriö on luvannut hankkeelle tukensa. Raamatun ai­kaan Israelin rannikkoa asuttivat filistealaiset, joiden menoihin kuului mm. irstas temppelipros­tituutio…  Bridges for Peace, 25.11.


Valheenpaljastin lentokentille

Israelissa testataan lentokentälle aiottua valheenpaljastuskojetta. Tarkoitus on saada selville mah­dollinen terroristi kojeen ana­lysoidessa lennolle pyrkivän re­aktioita puheen perusteella. Ko­jetta on testattu Moskovan lento­kentällä ja sen hinta on 10-30000 USD välissä. Laitteen valmistaja Nemesysco sanoo sen pystyvät erottamaan puheesta sellaisia tunteita kuin esim. pelko ja rak­kaus. Kun kojeen antama tulos antaa aihetta epäilyyn henkilö otetaan tarkempaan tarkasteluun. Arutz 7, 20.11.

 

 

Ambulanssivaara

Yksityisen sairaankuljetusyhtiön HaGalilin ambulanssi pysäytettiin rajapoliisin toimesta Samarian alueella epäilyttävissä olosuhteissa. Auton omisti ennen Israelin Magen David Adom (Daavidin Punainen Tähti – vastine Punaiselle Ristille). Sitten se myytiin Galilean alueen arabiyritykselle, mutta israelilaiset rekisterikilvat ja heprealaiset tekstit jäivät auton kylkiin. Israelin viranomaiset epäilevät ambulanssia käytettävän terroristien ja räjähteiden kuljettamiseen palestiinalaisalueilta Israeliin. Sairaaloiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, koska epäillään itsemurha-iskun mahdollisuutta israelilaista sairaalaa vastaan. Viime kuussa poliisi pidätti palestiinalaisen autovarkaan, joka ajoi varastettua ambulanssia. (Arutz 7 21.10).

 

 

Assadia arvostellaan

Israelin pääpuolueiden ministerien mukaan Bashar Assad ei voi jatkaa Syyrian presidenttinä, koska YK:n raportin mukaan hänen hallintonsa on osallinen Libanonin entisen päämin. Rafik Haririn murhaan. Shimon Peresin mukaan USA:n ja Ranskan tulee ottaa päärooli Assadin hallinnon vaihtamiseksi. YK.n raportti ei suoraan syytä Assadia, mutta osoittaa, että murha oli hänen turvallisuuselimiensä toimeenpanema. Mm. Assadin lanko Assef Shawkat osallistui sen valmisteluihin. Terroristit tappoivat Haririn ja 20 muuta ihmistä 14.2.2005 räjähde-iskussa Beirutissa. Syyria ja syyriamielinen Libanonin hallinto eivät tunnusta YK:n 53-sivuista tutkimusta asiasta. (Arutz 7 21.10).

 

 

Jordania ja Israel yhdessä lintuinfluenssaa vastaan

Jordanian ja Israelin eläinlääkärit tapasivat keskustellakseen yhteistyöstä taistelussa lintuinfluenssaa vastaan. Yhteydenpitoa päätettiin jatkaa ja osapuolet tapaavat piakkoin jolloin vertaillaan tehtyjä löydöksiä. Viranomaisten mukaan yhteistyö Jordanian kanssa voisi olla samalla epäsuoraa yhteistyötä asiassa muidenkin arabimaiden, kuten Irakin ja Syyrian kanssa. Israelin terveysviranomaiset eivät pidä lintuinfluenssa kovin suurena riskinä valtaväestölle. Valmisteluja taudin varalle tehdään kuitenkin jatkuvasti. Jos Israelista löydetään virusta kantava lintu, siipikarja tuhotaan löytöalueelta 3 km:n säteellä. Tri Luval Rabinovitchin mukaan riski ihmiselle on lähinnä siinä, että syödään raakaa, virusta sisältävää siipikarjan lihaa. ( Arutz 7 21.10).

 

 

Al-Qaeda Siinailla

Israelin armeijan mukaan terroristijärjestö Al-Qaeda on pystyttänyt ainakin yhden tukikohdan Siinaille, josta terroristeja lähetetään Gazaan ja sieltä Israeliin. Egypti ei ole tehnyt asialle mitään, sanoo armeijan tiedustelun johtaja, kenraali Ze’evi-Farkash. 9.10 hän kertoi hallitukselle, että Al-Qaeda on ottanut haltuunsa laajan alueen Siinailta. Alueen entiset asukkaat häädettiin ja uuden tukikohdan rajalinjat miinoitettiin. Leiri toimii terroristien koulutuspaikkana. Al-Qaedan toimesta Gazan alueelle on terroristien lisäksi toimitettu huomattava määrä aseita (mm. olalta ammuttavia ohjuksia) ja räjähteitä. Kenraalin mukaan Egypti ei ole halukas toimimaan asiassa, koska se pelkää joutuvansa itse terrorin kohteeksi jos puuttuu asiaan. Myös jordanialainen lehti The Jordan Times on raportoinut Al-Qaedan toimista Siinailla. (Hillel Fendel, Arutz 7, www.israelnationalnews.com 10.10).

 

 

Hyvät suhteet Israeliin on rikos islamia vastaan

Muslimiveljeskunnan johtaja Kuwaitissa varoittaa arabijohtajia, että suhteiden normalisoiminen Israeliin on rikos islamia vastaan. Abdallah Al-Mutawwa, Social Islah Societyn johtaja puhui 8.10 arabi- ja muslimimaiden edustajille, että palestiinalaisten talot tuhotaan ja maat viedään kun he yrittävät normalisoida suhteensa Israeliin. Muslimijohtajan lausunto annettiin aikana, jolloin Bahrain lopetti israelilaisten tuotteiden boikotoinnin. Myös Pakistanin johtaja Pervez Musharrafs on lähentynyt juutalaisvaltiota. 9.10 Bahrainin ulkom. sanoi, ettei maa aio normalisoida suhteita Israeliin, eikä boikotoinnista luopuminen tarkoita askelta siihen suuntaan. (The Media Line, 11.10).

 

 

Palestiinalaisuhrit

Palestiinalaisia on kuollut enemmän sisäisissä välienselvittelyissä kuin yhteenotoissa Israelin kanssa. Asia paljastuu Palestiinan hallinnon raportista 13.10. Raportin mukaan kuluvan vuoden 9 ensimmäisen kk:n aikana sisäisissä yhteenotoissa on kuollut 219 palestiinalaista ja yhteenotoissa Israelin kanssa 218. Raportti kehottaa palestiinalaisviranomaisia turvaamaan lain noudattamisen valvomillaan alueilla. (JP Staff Report, 13.10).

 

 

Aseet saa pitää

Palestiinalaisten keskuudessa tehty kysely paljastaa, että moni haluaa terroristien pitävän aseensa. Kyselyyn vastanneista 1200:sta, 60% vastusti Hamasin, Jihadin ja Al Aksan marttyyrien riisumista aseista. (JP Staff Report, 9.10).

 

 

Poliisien mielenosoitus

N. 40 palestiinalaista poliisia tunkeutui ilmaan ammuskellen Gazan hallintorakennukseen 3.10. Mielenosoitus tapahtui päivä sen jälkeen, kun poliisi oli ottanut yhteen Hamasin terroristien kanssa Gazan kaupungissa ja Shatin pakolaisleirissä. Hamasin asemiehet hyökkäsivät paikalliselle poliisiasemalle. Alueen apulaispoliisipäällikkö Ali Makawi sai surmansa ammuskelussa joka päättyi vasta 6 tunnin jälkeen egyptiläisten välittäjien toimesta. Tapaus sai alkunsa kahden miehen riitelystä jolloin toinen kutsui paikalle Hamasin asemiehiä. Poliisin saapuessa paikalle alkoi taistelu. Hallintorakennukseen tunkeutuneet poliisit kuuluivat Ali Makawin yksikköön. He osoittivat mieltään poliisin alennustilaa vastaan terroristiryhmien edessä vaatien palestiinalaishallintoa tukemaan poliisivoimia. ”Meillä ei ollut tarpeeksi ammuksia”, sanoi yksi poliisi kommentoidessaan tulitaistelua Hamasin kanssa, “meillä ei ole mitään millä puolustautua. Antakaa meille ainakin luoteja puolustaaksemme ihmisiä ja asemiamme. Päällikkömme kuoli edessämme ja meiltä loppuivat ammukset.”  ”Vaadimme hallinnolta toimia Hamasia vastaan. Veremme vuotaa hallinnon puolesta eikä se tee mitään”. Hamasin ja palestiinalaispoliisin välillä on jatkuvaa jännitettä senkin takia, koska palestiinalaishallinto antoi määräyksen, ettei kadulla saa kantaa asetta. Hamas ei aio totella määräystä. (Arnon Regular, Haaretz, www.haaretz.com, 4.10).

 

 

Maanjäristys

Juuri uuden vuoden kynnyksellä 4.3 Richterin asteikon suuruinen maanjäristys vavisutti Israelia. 3.10 heti klo 7 jälkeen tuntunut järistys vaikutti eniten Jordan joen laaksossa Beit Sheanin kaupungissa. Ihmiset pelästyivät mutta vahingoilta säästyttiin. Järistys tunnettiin myös Nahariassa, Haifassa, Tel Avivissa ja Rehovotissa. Myös Jerusalemissa ihmiset sanoivat tunteneensa vavahtelun. Israelin sijainti Syyrian-Afrikan suuntaisen mannerlaatan reunassa vaikuttaa siihen, että maassa koetaan maanjäristyksiä vuodessa n. 400. Suurin osa niistä on niin pieniä, ettei niitä huomaa. Israelilainen seismologi varoitti äskettäin, että n. 6.5 asteen suuruinen maanjäristys Israelissa vaatisi 5000-10000 kuolonuhria. (Stan Goodenough, Jerusalem Newswire, www.jnewswire.com, 3.10).

 

 

Hamasin suunnitelma

Gazan jälkeen Hamas aikoo suunnata toimintaansa Länsirannalle, josta käsin se hyökkäilee juutalaiskaupunkeihin ja asutuksiin kunnes Israel lähtee alueelta. Järjestö aikoo käyttää kranaatinheittimiä ja raketteja, joille nykyinen ja rakenteille oleva turva-aita ei ole este. Näin sanoo raportissaan Gazassa sijaitseva Al-Mustaqbal Research Center. Raketti-iskujen lisäksi kuvaan kuuluvat terroristiryhmien ”sissi”-iskut alueella olevia IDF:n tukikohtia vastaan. Tässä Hamas ottaa oppia Libanonin ajalta, jolloin terroristit iskivät Libanonissa oleviin IDF:n asemiin. Israelin Gazasta vetäytymisen jälkeen terroristit ovat ampuneet yli 30 kranaattia ja rakettia Israelin Negevin puoleisiin kaupunkeihin. Länsirannalla ei vielä ole tapahtunut vastaavaa. (Aaron Klein, World Net Daily, www.worldnetdaily.com, 6.10).

 

 

 

Siionin Viisaiden Pöytäkirjat

 

Tämän vuoden lokakuussa tulee kuluneeksi 100 vuotta antisemitistisen ”Siionin viisaiden pöytäkirjat” tekeleen ensimmäisestä painoksesta. Asiaan kiinnittää huomiota mm. Bostonin yliopiston Elie Wiesel Centerin kaksipäiväinen konferenssi. HBO yhtiö esittää asiaa valottavan Mark Levinin TV-dokumentin ”Protocols of Zion”.

 

Siionin viisaiden pöytäkirja -teosta luetaan ja referoidaan laajasti arabimaissa todisteena kansainvälisestä juutalaisesta salaliitosta johon liittyvät: arabijohtajien salamurhat, Irakin sota, kontrolli Hollywoodin elokuvien suhteen, lehdistön hallinta, talouden ja maailman raaka-aineiden hallinta. Juutalaisten ”maailmanlaajaan salaliittoon” kuuluu myös sota islamia vastaan. Monet pöytäkirjan tekstiin uskovat pitävät juutalaisia syypäinä myös 9.11.2001 tehtyyn terrori-iskuun New Yorkissa.

 

Middle East Center for Studies and Public Relations:in johtaja Hisham Jaber mm. sanoi Hizbullahin Al-Manar TV kanavalla 11.7.2005: “Uskon, että 9.11 tapaus… ei ollut yksin Al Qaedan aiheuttama… maailmanlaajuinen sionismi on siitä suurin vastuunkantaja… tiedämme Siionin viisaiden pöytäkirjojen julkitulosta, että sionismi on vääristellyt Uuden testamentin ja nyt 60 milj. yksin USA:ssa on hylännyt kristinuskon ja tullut Toora uskoviksi. Maailmanlaaja sionismi on pyrkinyt väärentämään Pyhän Koraanin…”

 

Palestiinalaishallinnon uskontojohtaja lainaa usein ”pöytäkirjoja” palopuheissaan. Saudien Al-Majd TV esitti 20.2.2005 haastattelun, jossa palestiinalaismufti Ikrima Sabri sanoi Siionin viisaiden pöytäkirjojen ja erityisesti Talmudin paljastavan suunnitelman, kuinka maailma saadaan sekasortoon (juutalaisten toimesta).

 

Sheikki Ibrahim Mudeiris sanoi 16.4.2004 Palestiinan TV:ssa: ”Taistelumme vihollista vastaan on suuri… taistelimme ristiretkeläisiä ja maailman sionismia vastaan, jonka ranskalainen Garoudy paljasti n. 20 v sitten, kun hän kääntyi islamiin ja kirjoitti maailman sionismin päämäärästä perustuen Siionin viisaiden pöytäkirjoihin.”

 

Nykymuotoinen Siionin Viisasten Pöytäkirjat näki päivänvalon Venäjällä n. 1905, jossa sen tarkoitus oli synnyttää vihaa venäjänjuutalaisia kohtaan. Sen kirjoittajaksi mainitaan Sergei Nilus. Hän teki sen Napoleon III:tta vastaan suunnatun kirjoituksen ”Dialogues in Hell Between Machiavelli and Montesquie”, pohjalta. Sen kirjoituksen takana oli Maurice Joly (1829-1878), tunnettu ranskalainen satiirikko. 1864 todettiin, että Joly puolestaan oli kopioinut Eugene Suesin novellia ”Les Mysteres de Paris”. Suesin kirjassa maailmanlaajan salaliiton takana olivat jesuiitat.

Vuosikymmenien aikana Pöytäkirjat ovat saaneet innostuneita lukijoita juutalaisvihaajista, kuten Henry Ford, Adolf Hitler, ja lukuisat arabijohtajat.

 

 

Katkelmia Siionin Viisaiden Pöytäkirjoista:

 

”Hallitusmiehet, jotka me valitsemme kansan riveistä heidän orjamaisten taipumustensa perusteella, eivät ole valmistautuneet hallitsemaan. Siksi heistä on helppo tehdä pelinappuloitamme, joita nerokkaat neuvonantaja-asiantuntijamme, miehet jotka jo lapsista alkaen on kasvatettu hallitsemaan maailmaa, salaisesti siirtelevät...”

 

”Sanomalehdistössä suorapuheisuus kehittyy huippuunsa. Mutta hallitukset eivät ole osanneet käyttää tätä mahtia, ja se on joutunut meidän käsiimme. Sen avulla olemme saaneet vaikutusvaltaa jääden kuitenkin itse varjoon: kiitos lehdistön käsissämme on suunnaton määrä kultaa, vaikka meidän on ollut pakko ottaa se veri- ja kyynelvirroista välittämättä…”

 

”Meillä on taito johtaa joukkoja ja yksilöitä oman tahtomme mukaisesti, taitavasti harkittujen teorioiden lauseparsien avulla laatimalla sääntöjä yhteiskuntaelämälle - ja kaikenlaisilla muilla, yli gojimien ymmärryksen menevillä keinoilla… Ainoastaan jesuiitat pystyvät näissä suhteissa kilpailemaan kanssamme, mutta me olemme ymmärtäneet saattaa heidät huonoon valoon vähäjärkisen kansan silmissä. Sitä paitsi heidän järjestönsä on näkyvä, meidän on pysynyt varjossa…”

 

”Ja profeetat ovat meille sanoneet, että me olemme Jumalan kansa, jonka hän on valinnut hallitsemaan koko maailmaa. Jumala on antanut meille tarpeellisen nerouden voidaksemme täyttää tehtävämme…”

 

”Olemme pettäneet, johtaneet harhaan ja siveellisesti turmelleet gojimien nuorison kasvattamalla sen ehdoin tahdoin väärien periaatteiden ja oppien mukaan…”

 

”Voinette huomauttaa, että gojimit nousisivat ase kädessä meitä vastaan, jos he liian aikaisin huomaavat asioiden todellisen tilan. Tältä varalta meillä on käytettävänä viimeinen, julma keino, joka saa urhoollisimmankin sydämen vapisemaan. Maailman kaikissa pääkaupungeissa on pian maanalaisia rautateitä. Niistä käsin räjäytämme vaaran uhatessa pääkaupungit ilmaan, ja silloin tuhoutuu kaikki, niin laitokset kuin niissä olevat tärkeät asiakirjatkin…”

”Huomaamatta hävitämme perustuslaillisen oikeuden viimeisetkin jäännökset, kunnes lopulta on tullut aika, jolloin avoimesti riistämme itsellemme hallitusvallan yksinvaltiutemme nimessä…”

 

”Tiedätte hyvin, että tällaisen huudon aikaansaamiseksi tarvitaan pitkäaikaista ja uupumatonta työtä. Saadaksemme kaikki kansat yhdessä lausumaan tällaisia toivomuksia meidän on aina ja kaikkialla kiihotettava kansoja ja hallituksia ja väsytettävä kaikki epäsovun, vihamielisyyden, ristiriitojen, vihan ja edelleen marttyyriuden, nälän, tautien tarttumisen, puutteen ja kaikenlaisen kurjuuden avulla. Tämä on tehtävä, jotta gojimit huomaisivat antautumisen meidän rahavaltaamme ja täydelliseen herruuteemme ainoaksi pelastuskeinoksi…”

 

”Gojimit ovat lammaslauma ja me juutalaiset olemme heille susia. Tiedätte kuinka lampaiden käy, kun susi on päässyt niiden karsinaan!...”

 

”Olemme edistyksen avulla panneet heikko aivoisten gojimien päät niin pyörälle, että heidän keskuudessaan on tuskin ketään järkevää joka huomaisi, kuinka käsite edistys himmentää totuuden… niin ettei sitä tuntisi kukaan, paitsi me totuuden vartijat, Jumalan valittu kansa…”

 

”Emme ole koskaan laskeneet, kuinka monta tällaista eläimellistä gojimia olemme uhranneet, vaikka olemme samalla joutuneet uhraamaan myös omia miehiämme…”

 

”Kun Israelin kuningas asettaa pyhään päähänsä kruunun, jonka alistettu Eurooppa hänelle ojentaa, tulee hänestä maailman

patriarkka…”

 

”Juutalaisten kuninkaasta tulee todellinen maailmanpaavi, juutalaisen maailmankirkon patriarkka…”

”Käsissämme on nykyhetken mahtavin voima, kulta. Kahdessa päivässä voimme hankkia sitä salaisista varastopaikoistamme niin suuret määrät kuin haluamme…”

 

”Hallitusvallastamme tulee sen järjestyksen toteuttaja, josta kaikkien ihmisten onni riippuu. Valtamme sädekehän loisteessa lankeaa kansa polvilleen ja kohdistaa meihin kunnioittavan katseensa...”

 

”Muutamat Davidin jälkeläiset kasvattavat kuninkaat ja heidän seuraajansa tehden valintansa ei perintöoikeuden, vaan heidän etevien ominaisuuksiensa perusteella tutustuttaen heidät politiikan salaisuuksiin ja hallitussuunnitelmiin. Perusehto on, että heitä lukuun ottamatta ei kukaan muu tunne näitä salaisuuksia…”

 

”On selvää, että hallitsijan henkisten ominaisuuksien täytyy vastata näiden hallitussuunnitelmien suuruutta. Sen tähden hän saa astua valtaistuimelleen vasta suoritettuaan tutkinnon viisaillemme osoittaakseen henkiset ominaisuutensa…”

 

 

 

Gazan alueen tyhjennys

Israelilaisten karkottaminen kaikista Gazan alueen ja nel­jästä Samarian asutuksesta alkoi juutalaisen juhlapyhän, Tisha B’Av:in jälkeen 15.8. Tisha B’av on muistopäivä jolloin juutalainen kansa py­sähtyy muistelemaan sitä kohdanneita tragedioita, joista monet ovat tapahtuneet juuri ko. päivänä. Tär­keimpiä ovat Jerusa­lemin Temppelien tu­hot (1. ja 2. Temp­peli). Pyhän viettoon kuuluu paastoaminen, synagogissa luetaan valitusvirsiä ja on muitakin rajoituksia joita etenkin uskon­nolliset noudattavat.

 

Nyt tuohon aikaan osui Gazan asutusten tyhjentäminen. Jo viikkoja aiemmin Is­raelin elämää väritti­vät lukuisat karkotta­mista vastustavat mielenosoi­tukset jotka mm. sulkivat pää­teiden liikennettä aiheuttaen suuria ruuhkia. Tel Avivin mielenosoitus, juuri vähän en­nen karkotuksen toimeenpa­noa, keräsi n. 250000-300000 osanottajaa. Mielenosoituk­sessa vaadittiin mm., että osallistujat kerääntyvät Ga­zaan johtaville teille estämään poliisijoukkojen pääsyn alu­eelle. Rabbi Yigal Kaminetsky, Gush Katifin alueen rabbi sa­noi: “Vaikka kaikki näyttää to­teutuvan, mikään ei vielä ole lukkoonlyötyä. Yhdessä het­kessä, taivaan avulla, asiat voivat kääntyä hyväksi. Se on juutalaisen kansan tarina kautta historian.”

 

Vaikka monet asukkaat päätti­vät lähteä kodeistaan rauhalli­sesti, niin suuri osa vannoi, ettei koskaan lähde asuinsi­joiltaan. Oli monia, jotka us­koivat viimeiseen saakka, ettei karkotusta panna täytäntöön. Toiset uskoivat Jumalan puuttuvan asioiden kulkuun yliluonnollisesti, toiset israeli­laisten heräävän yhtenä jouk­kona painostamaan hallitus­taan.

 

Ariel Sharonin johtama Israelin hallitus oli tehnyt suunnitelmat, joissa varauduttiin kaikkeen kuviteltavaan vastarintaan. Karkotuksen toimeenpanevat poliisin- ja armeijan yksiköt oli koulutettu käyttämään mah­dollisimman vähäistä väkival­taa. Tärkeää oli, että karkotuk­sen toimeenpanijat olivat aseettomia. Lukumääräisesti heitä oli monin verroin enem­män kuin asutuksiin jääviä. Karkotuksen toimeenpanijoita oli evästetty realistisesti: hei­dän ei tarvitse kieltää tuntei­taan, mutta on oltava tietoinen siitä, että työstä kieltäytyminen voi johtaa koko kan­san vielä suurempaan katastrofiin.

 

Kenraalimajuri Dan Harelin viesti Gazan asutusten asukkaille kuului: ”Hallituksen päätösten ja päämi­nisterin määräyksen mukaan teidän tulee tyhjentää kotinne ja lähteä Gazan alueelta Tisha B’Av:in päätty­misen jälkeen ennen puoltayötä. Alkaen tästä aikarajasta va­paaehtoinen lähtemi­nen päättyy ja Gazan alueelle kulkeminen estetään (vain lähteminen on sallittua). Kes­kiyöstä lähtien Gazan alueella oleskelu on laitonta (juutalai­sille). Elokuun 15 pvä turvalli­suusjoukot saapuvat poista­maan teidät kodeistanne ja ohjaavat poistumaan Gazan alueelta.”  

 

Etenkin uskonnollisissa asu­tuksissa, joita useimmat Ga­zan kaistan asutukset olivat, valmistauduttiin turvallisuus­joukkojen tuloon pelon- ja kiu­kunsekaisin tuntein. Vapaa­ehtoisille lähtijöille oli luvattu korvaus, kun taas ne, jotka jäi­sivät alueelle turvallisuusjouk­kojen huoleksi saisivat paljon vähemmän korvausta.

 

Korvaussumma perhettä koh­den lasketaan seuraavan kaa­van mukaan (US dollaria): 1000 USD per asunto m2, 50000 USD per tontti, 1000 USD perheen asukasta ja asuinvuotta kohden, max 5000 USD muuttokustannukset, maanviljelijöille lisäkorvaus, puolen vuoden palkka työttö­mäksi jäävälle, kahden vuoden vuokrat uudelleenasuttamisen yhteydessä ja 30000 USD laina uuteen kotiin.  Täten esim. 5 henkinen perhe, (van­hemmat ja lapset 10 v, 7v ja 5v) asunut alueella 10 vuotta, saisi seuraavanlaisen korva­uksen: 100000 (talo 100 m2) + 50000 (tontti) + 42000 (asuk­kaat asuinvuosien mukaan) + 5000 (max muuttokorvaus), eli yhteensä 197000 USD, lisäksi mahdolliset työttömyys-, maanviljelys- ja vuokranmak­sukorvaukset. Korvaus, joka enimmillään saattaa nousta 400000 USD:iin, ei saanut kaikkia lähtemään vapaaehtoi­sesti.

 

Yksi paljon surua tuottanut asia oli menettely Gazan alu­eelle haudattujen juutalaisten suhteen. Juutalaisia ruumiita ei voinut jättää alueelle, mutta hautojen avaaminen ja ruumii­den siirto Israelin alueelle ei sekään ollut mieluinen toimi. Omaiset kokoontuivat rak­kaidensa haudoille ennen hautojen avaamista ja ruumii­den siirtämistä. Raskaan työn sai hoitaakseen Is­raelin puolustus­voimat, IDF.

 

Israelin johto teki kaikkensa vedo­takseen Gazan juutalaisiin asukkaisiin. Presi­dentti Moshe Katsav sanoi tunteikkaassa puheessaan mm: ”Tunnen samaa kipua. Monet kansasta, huolimatta poliittisista näkökannoista, tuntevat kuten te. Tiedämme teidän asuttaneen Juudeaa, Samariaa ja Gazan aluetta omantuntonne ja Israelin hal­lituksen päätösten viitoitta­malla tavalla. Rakensitte ku­koistavat siirtokunnat, kasva­titte lapsia ja nuoria jotka ovat kunniaksi kansalleen ja valti­olle. Israelin valtion nimessä pyydän teitä, asukkaat, anta­maan anteeksi lähtövaatimuk­sen sen jälkeen kun olette 10 vuotta rakentaneet ja tehneet uhrauksia. Rakkautenne kan­saa ja maata kohtaan muis­tuttaa meitä esi-isistämme, teissä vaikuttava henki on sio­nismin esi-isien henki… Ole­massaolon taistelumme jat­kuu”.

 

Päivää ennen karkotuksen toimeenpanoa Kfar Damonin asutuksen edustajat järjestivät lehdistötilaisuuden, jossa mo­nen juutalaisasukkaan viimei­nen toive ilmeni. Yaakov Goldbergin sanoin: ”Sotilaat eivät voi ottaa lasta kodistaan vain koska heidät on määrätty niin toimimaan. Heidän pitää sanoa komentaville upseereil­leen, että eivät toteuta käskyä. Uskomme Jumalan ja Israelin kansan pysäyttävän tämän suunnitelman”. Eräs toinen asukas liitti tulossa olevan karkotuksen maailman terro­rismiin: ”tämä on maailman­laajaa sotaa”.

 

Palestiinan johtaja Mahmoud Abbas sanoi, että Israelin poistuminen Gazan alueelta on vain alku. Israelin pitää vetäytyä täysin myös Juudean ja Samarian alueilta, sekä Je­rusalemista. Israelia ympä­röivien arabimaiden johtajat lähettivät onnittelujaan Abba­sille ja Palestiinan kansalle. Israelin vetäytyminen koet­tiin voitoksi, jonka sai ai­kaan palestiinalaisten ”inti­fada”.

Vapaaehtoisen lähtöajan sulkeuduttua turvallisuus­joukot aloittivat vaikean operaationsa. Gazaan joh­tavien teiden aukipito tur­vattiin ja joukot siirtyivät alueelle jakamaan lähtöke­hotuksia niille, jotka olivat jääneet. Alkoi 48 tunnin ns. ”armonaika”, jolloin paikalle jääneet saivat vielä lähteä ilman väkivaltaista karko­tusta. Ensimmäisenä päi­vänä arveltiin, että n. 5000 asukasta oli uhmannut lähtö­käskyä. 48 tunnin jälkeen massiiviset turvallisuusjoukot marssivat useisiin asutuksiin. Tehtävän vaikeus näkyi käs­kyä toteuttavien kasvoilta. PM Sharon puhui kansalle: ”Vas­tuu Israelin tulevaisuudesta lepää harteillani. Päädyin tä­hän koska katsoin tämän toi­men olevan elintärkeä Israe­lille.”

 

Turvallisuusjoukot alkoivat ke­rätä ihmisiä busseihin, jotka kuljettivat heidät väliaikaisesti Negevin alueen hotelleihin. Huolimatta vastarinnasta 10 asutusta 21:stä oli pian suu­rimmalta osaltaan tyhjennetty. Turvallisuusjoukkojen lähettä­minen paikalle ilman aseita oli itsestään selvä asia. Kolhuja syntyi puolin ja toisin, mutta pahoilta vammoilta vältyttiin. Sanallinen väittely oli kiivasta asukkaiden syyllistäessä heitä alueelta poistavia poliisin ja armeijan henkilöitä. Odotetusti eräät, etenkin nuoremmat tur­vallisuusjoukkojen jäsenet, murtuivat paineen alla eivätkä kyenneet toteuttamaan tehtä­väänsä. Monissa paikoissa karkotettavat ja karkottajat itki­vät avoimesti.

 

Eri puolilla Gazan aluetta pa­loivat autonrenkaat ja roska-astiat.  Monin paikoin asukkaat odottivat karkottajia talojensa katoilla. Se toi poliisille lisä­huolenaiheen: niillä paikoin, joissa asutus oli lähellä pales­tiinalaista asutusta, pelättiin terroristien tarkka-ampujien al­kavan tulittaa katoilla olevia.

Israelin joukkojen jatkaessa asutusten tyhjentämistä, terro­ristijärjestö Hamasin johtaja Khaled Mashaal sanoi Ga­zasta poistumisen tarkoittavan ”sionistisen unelman loppua Palestiinassa”. Mashaalin mu­kaan hänen organisaationsa seuraava tavoite on valloittaa Länsiranta (Hamas pitää Isra­elin poistumista Gazasta voit­tonaan ja katsoo saaneensa sen aikaan) ja edelleen Jeru­salem. ”Palestiina” on islami­lainen maa joka kuuluu musli­meille ja siksi käynnissä on ”pyhä sota”.

 

Intelligence and Terrorism In­formation Center at the Center for Special Studies (C.S.S) sanoi raportissaan Palestiinan hallinnon organisoineen monia tapahtumia, joissa juhlittiin Is­raelin poistumista. Terroristi­ryhmät pitivät lisäksi omia tilai­suuksiaan, joissa aseistetut ja naamioituneet jäsenet uhosi­vat Israelin tuhoa. Huolimatta osapuolten sopimuksesta, että vetäytymisen aikana ei ta­pahdu terrori-iskuja, sen ai­kana on rapor­toitu useita am­pumisia. Gush Katifiin ja Gazan juutalaiskeskuksiin ammuttiin 3 rakettia. C.S.S:n mukaan Palestiinan hallinto ei tehnyt mitään estääkseen ampumi­sia. Kuolonuhreja tai vam­mautuneita ei kuitenkaan ole tiedossa.

 

Arviolta 1000 nuorta oli ah­tautuneena Neveh Dekalimin siirtokunnan synagogaan. Klo 15.30 paikallinen poliisiko­mentaja ilmoitti synagogaan kokoontuneille: ”Olette täällä laittomasti. Kymmenen minuu­tin kuluttua tulemme sisään ja poistamme teidät. Bussit kul­jettavat teidät Merkaz Shapi­raan ja Jerusalemiin”. Vahvat poliisijoukot tunkeutuivat si­sään. Toisiinsa kietoutuneiden ihmisten siirtäminen ulos oli työlästä ja ½ tunnin kuluttua vasta muutama nuori oli saatu ulos. Koko joukon poistaminen vaati tuntien työn.

 

Eräässä toisessa synago­gassa lähes 1000 nuorta tyttöä vastusti Gazan tyhjentämistä. Synagogiin kokoontumisella uskonnolliset juutalaiset toivoi­vat voivansa horjuttaa turvalli­suusjoukkojen työtä ja saada heidät jopa luopumaan tehtä­västään.

 

20.8. Palestiinan PM Abbas julisti ”pienen pyhän sodan” olevan ohi ja ”suuren” alka­neen. Hän sanoi Israelin ve­täytymisen olevan ”Palestiinan marttyyrien” ansiota viitaten it­semurhaterroristeihin. Elokuun 22 pvä Palestiinan kulttuurimi­nisteriö julkaisi ”kuukauden kirjana” runokokoelman, jonka sanotaan kunnioittavan Ha­nadi Jaradatin muistoa. Jara­dat oli naispuolinen itsemur­haiskijä, joka tappoi 19 Israelin juutalaista ja arabia vuonna 2003.  Hamas jatkoi sapelin­kalisteluaan: ”vetäytyminen ei ole loppu vaan taistelumme vihollista vastaan jatkuu”.

 

22.8. turvallisuusjoukot alkoi­vat tyhjentää alueen viimeistä jäljellä olevaa asutusta, Netza­rimia. Ennen poistamista asukkaat marssivat kylänsä ympäri Toorarullia ja suurta Menoraa kantaen.  Turvalli­suusjoukkojen saapuessa asukkaat ojensivat heille hal­lussaan olleet kuivamuonat ja pyysivät Israelin puolustus­voimia toimittamaan ne köy­hille israelilaisille. Asukkaat suunnittelevat samannimisen kylän perustamista Israelin alueelle. Samankaltaisia suunnitelmia on muistakin asutuksista poistetuilla. On to­dennäköistä, että Negevin alueelle nousee lähitulevai­suudessa uusia asutuksia, jotka Gazan alueelta poistetut perustavat.

 

Gazan jälkeen Israelin joukot tyhjensivät Samarian asutuk­set. Niissä koettiin samaa vastarintaa kuin monissa Ga­zan alueen asutuksissa. Lo­pulta kuuden päivän aikana n. 10000 juutalaista 25 asutuk­sesta (Gazassa 21 ja L-ran­nalla 4) poistettiin alueilta. Poistamisen jälkeen IDF aloitti talojen hävittämisen, jonka ar­vioidaan kestävän syyskuun alkupuolelle. Sen jälkeen kestää vielä n. 10 päivää kun Israelin armeija purkaa tuki­kohtansa alueelta. Kaiken odotetaan olevan valmiina en­nen syyskuun puoltaväliä.

 

Kaiken kaikkiaan alueen tyh­jentäminen, vaikeuksista huo­limatta, näyttää sujuneen hal­lituksen toivomalla tavalla. Suuremmilta fyysisiltä ihmis­vahingoilta on vältytty. Pahin skenaario, että juutalainen ampuisi juutalaista, ei toteutu­nut. Henkiset vahingot ovat asia sinänsä ja tulevaisuus näyttää kuinka Israel niistä selviää. Kansana se on kui­tenkin tottunut katastrofeihin ja vastoinkäymisiin ja siksi ta­pahtunut ei liene sille ylivoi­maista. Jos tulevaisuus osoit­taa, että Gazasta poistuminen parantaa huomattavasti Israe­lin turvallisuutta, epäilijöiden­kin on helpompi unohtaa hal­lituksensa toimet asiassa.

Turvallisuuden lisääntymistä ei kuitenkaan lupaa palestiina­laisjohdon eivätkä terroristi­ryhmien lausunnot, jotka kukin pitävät tapahtunutta omien toimiensa takia saatuna voit­tona. Israelin vetäytyminen nähdään islamin ja Allahin voittona. Palestiinan TV:a ja mediaa jatkuvasti seuraava Palestinian Media Watch ra­portoi tästä useita esimerk­kejä. Eräs Hamasin www sivu sisältää kuvan, jossa ovat Ahmed Yassin (Hamasin joh­taja, jonka israelilaiset tappoi­vat v. 2004) ja nöyrännäköinen uskonnollinen juutalainen. Yassin sanoo nauraen juuta­laiselle: ”Koraanimme todistaa, että olimme oikeassa ja teidän Talmudinne todistaa, että olitte väärässä”.

 

Kuka on väärässä ja kuka on oikeassa? Ehkäpä kaikki ovat osaltaan väärässä. Ns. pales­tiinalaiset ovat väärässä kuvi­tellessaan väkivallan kautta saavansa lopullisen voiton. Is­raelkin on väärässä luulles­saan pääsevänsä eroon ah­distajistaan ihmistekoisin suunnitelmin ja toimin. Elämme syntisessä ja vajavai­sessa maailmassa, jossa mo­ninaisen ihmispolitiikan kautta pyritään rauhaan ja onneen. Mutta lopullista rauhaa se ei tuo. Vain omakohtainen Ju­malan kohtaaminen tuo rau­han ihmissieluun. Mitä use­ampi saa sen kokea sitä pa­remmin rauha toteutuu myös maailmassa ihmisten ja kan­sojen välillä. Oman syntisyy­den tunnustaminen Jumalan edessä ja Hänen armonsa Kristuksessa vastaanottami­nen on kaikkien ulottuvilla vielä tänä päivänä. Jeesuksen pelastusteko ja sen kautta Jumalan armo kuuluu jokai­selle arabille ja juutalaiselle, kuten kaikille maailman ihmi­sille vielä tänä päivänä.

 

 

Väärää tietoa
USA:n ulkomin. sanoi puheessaan Israelin ja palestiinalaisten päässeen sopimukseen siitä, että Gazan alueelta poistuvien israelilaisten rakennukset tuhotaan, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Condoleezza Rice sanoi puheessaan asuntoja tarvitsevan palestiinalaisten määrän Gazan alueella olevan 1,3 miljoonaa. Se on suuresti liioiteltu luku, sillä suurin osa Gazan alueen arabeista asuu jo nyt normaaleissa asunnoissaan Gazan alueen kaupungeissa. Palestiinalaistenkin lähteiden mukaan vain n. 1/3 asuu YK:n perustamissa ns. ”pakolaisleireissä”. Sitä paitsi vuoden 2004 tutkimuksen mukaan Gazan alueen väkimäärä on n. 1,07 miljoonaa henkeä (tammikuu 2004, tukimus Bennet Zimmerman, Roberta Seid, Michael Wise). Usein on toistettu, että Gaza alue on ”maailman tiheimmin asutettu alue”. Tämä on väärää tietoa. Vuonna 2003 Gazan alueen asukastiheys oli 8666 asukasta/neliömaili, kun samaan aikaan mm. Monacossa asui 41608, Singaporessa 17751, Gibraltarilla 11990, Hong Kongissa 17833 ja Macaussa peräti 71466, eli miltei 10 kertaa se määrä kuin Gazan alueella.

 

 

2000 vuotta vanha taatelipalmun siemen eloon

Israelilaiset tutkijat onnistuivat herättämään eloon 2000 vuotta vanhan taatelipalmun siemenen ja saivat taimelle. Sarah Sallon, joka kuuluu Louis Borick Natural Medicine Research Centerin tutkimusryhmään, sanoi heidän käyttäneen siemeniä, jotka löydettiin Masadan kaivausten yhteydessä. Ryhmän tarkoitus on löytää kasvista uusia lääkinnällisiä vaikutteita hyödyttämään tulevia sukupolvia. Nämä siemenet ovat vanhimpia koskaan eloon herätettyjä. Kiinassa on pystytty herättämään eloon 1200 vuotta vanhoja Lootuksen siemeniä. Taatelipalmun siemenet määritettiin hiilianalyysin avulla 1940-2000 vuotta vanhoiksi. Siemenistä kasvava palmu on nyt n. 30 cm korkea ja se on nimetty Metusalahiksi, Raamatun Metusalahin, joka eli 969 vuotta, mukaan. Israelissa kasvavat nykyiset taatelipalmut on tuotu sinne Kaliforniasta. Kalifornialaiset taatelipalmut taas ovat irakilaista alkuperää. Sallonin mukaan taateli oli hyvin lääkinnällinen kasvi ja muinaisina aikoina niitä käytettiin mm. infektioiden hoidossa. Jos palmu pysyy elossa, se tuottaa satoa n. 30 vuoden kuluttua. (AP ja Jerusalem Post, 14.6. 2005)

 

 

Hamas ei halua rauhaa

Terroristijärjestö Hamas sanoo selvästi, ettei aio luopua tavoitteestaan tuhota juutalainen valtio. Silti nyt myös USA, ulkoministerinsä Condoleezza Ricen mukaan, hyväksyy Hamasin osallistumisen Palestiinan hallitukseen. Tällä ilmeisesti kuvitellaan, että poliittinen vastuu saisi järjestön muuttamaan luonnettaan. Äskettäisellä Lontoon vierailullaan Palestiinan ulkomin. Nasser al-Kidwa pyysi brittihallitusta poistamaan Hamas järjestö terroristien luettelosta, jos se menestyy tulevissa palestiinalaisten vaaleissa. Iso-Britannian ulkomin. Jack Straw’n mukaan Hamas pysyy listalla kunnes se luopuu väkivallasta ja muuttaa peruskirjansa jossa vaaditaan Israelin tuhoamista. Hamasin johto reagoi voimakkaasti Straw’n lausumaan vakuuttaen, että järjestö ei hylkää tavoitettaan eikä terrorismia taktiikkana sen saavuttamiseksi. (Jerusalem Newswire, jnewswire.com, 19.6.2005)
 

Gazan tyhjennys ja terrorismi

Israelin viranomaisten mukaan kaikkea tarvittavaa voimaa tullaan käyttämään niitä palestiinalaisia vastaan, jotka aikovat käyttää Gazan tyhjennysaikaa hyökkäyksiin Israelia vastaan. Gazan alueen tyhjentäminen israelilaisista alkaa 15.8. Väkivaltaiset hyökkäykset israelilaisiin kohteisiin ovat viime aikoina taas yleistyneet.  Samoin Sharonin hallitus on ilmoittanut palaavansa toteuttamaan vanhaa taktiikkaansa tappaa iskuja suunnittelevat terroristit ennen kuin iskut toteutuvat. (The Media Line, 23.6. 2005)

 

 

Kofi Annan ja antisemitismi

YK:n johtaja Kofi Annan piti tervetulleena USA:n edustajakokouksen lausumaa, jossa vaaditaan YK:ta taistelemaan antisemitismiä vastaan. USA:n lausuma vaatii myös YK:ta vastustamaan Israelin vastaista erottelua. Annanin puhemiehen mukaan USA:n kansanedustajalaitoksen lausunto on ”lähellä hänen (Annanin) omaa sydäntä”. (Jerusalem Post, 12.6.2005)

 

 

Naispuolinen itsemurhaiskijä

20-vuotias Wafaa Samir Ibrahim Bass pidätettiin Erezin tarkastuspisteessä 20.6. Häneltä löydettiin räjähdevyö. Naisen aikomus oli toteuttaa itsemurhaisku. Israelilaisten sotilaiden epäilysten herättyä Wafaa yritti nopeasti räjäyttää vyössään olevat räjähteet, mutta ei onnistunut. Kuulusteluissa hän sanoi Al Aksan marttyyrit prikaatin värvänneen hänet iskuun. Wafaan tarkoitus oli käyttää henkilökohtaista, Israelin viranomaisilta saatua lupaansa tulla saamaan lääkärinhoitoa israelilaiseen sairaalaan. Sairaalassa hän olisi räjäyttänyt itsensä. Wafaan vammoja oli hoidettu israelilaisessa Sorokan sairaalassa Beershevassa jo ennenkin. Hän oli saanut vakavia palovammoja bensiinitankin räjähtäessä. Terroristit eivät häikäile käyttää mitä tahansa keinoa toteuttaakseen aikeensa. Israelilaiset ovat estäneet useita erityyppisiä tapauksia, joissa sairauden takia hoitoon Israeliin tulevia arabeja on käytetty vastaavanlaiseen tarkoitukseen. (IDF tiedottaja, 20.6. 2005)


Israelin arabit kielteisiä ja myönteisiä Israelin valtiolle

Uusi kysely Israelin arabien joukossa paljastaa, että suurin osa vastustaa Israelin oikeutta olla olemassa juutalaisena valtiona. 73% on kielteisiä ja 72% pitää Israelin valtiota rasistisena. 30,4% antaa Israelille oikeuden olla juutalainen valtio. Kysyttäessä, onko Israelilla oikeus olla olemassa itsenäisenä valtiona, 84,9% vastasi kuitenkin: kyllä. Erona oli kuitenkin se, ettei Israel olisi nimenomaan juutalainen valtio. (The Media Line, 21.6.2005)

 

Juna-onnettomuus

Israelin historian tuhoisin juna-onnettomuus sattui 21.6. lähellä Kiryat Gatia Israelin etelä-osassa. Onnettomuudessa kuoli 8 henkilöä ja 180 loukkaantui, heistä 11 vakavasti. Iltapäivällä 17.45, lähellä Ravadimin kibbutsia, ihmisiä täynnä oleva ruuhka-ajan juna suistui raiteilta törmättyään raiteille ajaneeseen kuorma-autoon. Auton ja junan kuljettajat olivat kuolleiden joukossa. (Arutz 7, www.israelnationalnews.com, 22.6.2005)


Palestiinalainen kanta

Palestiinan UM Nasser al-Kidwa sanoi puheessaan 13.6, ettei palestiinalaishallinto aio riisua terroristeja aseista ennen kuin Israel on täysin vetäytynyt rajoille, jotka vallitsivat ennen vuotta 1967. Näin palestiinalaisten kanta on taas paalutettu siihen, mitä he aina ovat sanoneet. Israelin varapääministeri Ehud Olmert sanoi al-Kidwan lausumaa ”pommiksi” rauhanneuvotteluja vastaan. Maailman johtajien laatima ns. Tiekartta rauhaan edellyttää, että palestiinalaiset riisuvat terroristiorganisaatiot aseista ja lopettavat niiden toiminnan.  (Arutz Sheva, israelnationalnews.com, 14.6.2005)


Israel viha jatkuu Palestiinan mediassa

Vihasymbolit ja kuvat Israelia vastaan esiintyvät edelleen Palestiinan mediassa. Juutalaiset esitetään epäinhimillisinä olentoina joiden tappaminen ei ole paha teko. Israelin olemassaolo kielletään. Itamar Marcusin johtama Palestinian Media Watch (PMW) saa jatkuvasti arkistoonsa palestiinalaisten vihapropagandaa niin palestiinalaisen TV, radion kuin lehdistön kautta. Palestiinalainen usein esiintyvä väite on, että he ovat Israelin maan laillisia omistajia. Tätä väitettä tuodaan esille monin eri tavoin. Edelleen on esillä myös se väite, että juutalaiset johtavat maailmaa ja haluavat sotia. Yksi kuva esittää veristä maapalloa, jonka huipulla seisoo juutalainen samalla kun arabit yrittävät pysytellä maapallon alalaidassa. Palestinian Media Watch www sivut:  www.pmw.org.il

 

 

Temppelivuorella kivitettiin

Kaksi juutalaista loukkaantui lievästi satojen arabien heitellessä kiviä Temppelivuorella olleita juutalaisia kohti kesäkuun 6 päivänä, joka oli juutalaisten ”Jerusalem päivä”. Kyseisenä juhlapäivänä viranomaiset sallivat pienen juutalaisryhmän pääsyn Temppelivuoren alueelle aamulla klo 9 aikaan. Välittömästi sadat arabit rynnistivät ulos Temppelivuorella olevasta moskeijastaan ja hyökkäsivät kivin aseistautuneina juutalaisia vastaan. Kiviä heiteltiin myös Länsimuurille kokoontuneiden juutalaisten joukkoon. Poliisi toi paikalle lisäjoukkoja ja sai tilanteen pian hallintaansa. Yksi juutalaisen päälle käynyt arabi pidätettiin. Poliisin mukaan juutalaisten pääsy Temppelivuoren alueelle on toistaiseksi kielletty. (Arutz Sheva, 6.6.2005)


Nablusissa vastustettiin terroritekoja

Nablusin kaupungin palestiinalaiset esittivät vastalauseensa terroristijärjestöjen tavalle käyttää teini-ikäisiä itsemurhaiskuihin. Erään iskuihin värvätyn nuoren vanhemmat ja ystävät esittivät vastalauseensa Fatah järjestöön kuuluvalle Al Aksa marttyyrit prikaatille. Järjestön Nablusissa toimivat aktiivit puolustautuivat ja sanoivat Israelin tiedustelupalvelun olevan syypää. Palestiinan johto ei ole tehnyt mitään tuomitakseen lasten ja nuorten käytön itsemurhaiskuissa. Nablusin mielenilmaus sai alkunsa kun Israelin sotilaat saivat Hawaran tarkastuspisteessä kiinni teini-ikäisiä poikia, joilla oli aseita. Ensimmäinen tapaus oli 22.5, jolloin 15-vuotias poika jäi kiinni kuljettaessaan vyössään kahta putkipommia. Kaksi päivää myöhemmin 14-vuotias jäi kiinni räjähteiden kuljettamisesta. Reportteri Martin Fletcher haastatteli 15 vuotiaan vanhempia, jotka esittivät vihansa Al Aksan prikaateja kohtaan heidän toimitapojensa takia. Vanhemmat kutsuivat Al Aksan aktiiveja rikollisiksi ja sanoivat Allahin rankaisevan heitä. Fletcher haastatteli myös kyseistä pidätettyä poikaa ja luki tälle äidin kirjeen, jossa tama kehoitti poikaansa tunnustamaan kaiken ja kertomaan Israelin viranomaisille tietonsa. Poika myönsi, että Al Aksan edustajat lähestyivät häntä viisi kertaa ennen kuin hän suostui heidän toimiinsa. Nablusin asukkaiden joukossa tehty kysely osoitti, että lasten käyttö terroristien välikappaleena tuomitaan. ( IMRA, Independent Media Review Analysis, 7.6.2005)


Turismin odotetaan kasvavan

Kasvaneet turistimäärät ovat piristäneet Israelin taloutta.  Jerusalem Institute for Israel Studies laitoksen mukaan Jerusalem on yksi suurimmista hyötyjistä. 2004 sen hotelleissa oli yli 2 milj. yöpyjää. Niistä 1,3 milj. oli ulkomaisia turisteja ja loput israelilaisia. Vuonna 2003 vastaava luku oli 1,6 milj. ja 2002 1,3 milj. Jerusalem Hotels Association (JHA) johtajan Jonathan Harpazin mukaan kasvu on jatkunut vuonna 2005. Kuukausittain hotelliyöpyjiä on ollut 20-25% enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelleen ollaan kuitenkin n. 40% jäljessä ennätysvuoden 2000 luvuista. Turistiministeriön mukaan yli 95% ulkomaisista vieraista käy Jerusalemissa. (Avi Krawitz, Jerusalem Post, 6.6.2005)

 

Kaksi kertaa uhrina

Israelilaisen raportin mukaan 113 israelilaista on kokenut kaksi kertaa itsemurhaiskun kauhut sitten vuoden 2000 syksyllä alkaneen intifadan. (Jota arabit kutsuvat toiseksi intifadaksi, joka alkoi 28.9.2000. Ensimmäinen intifada alkoi 8.12.1987 / KF). Toisen intifadan 742 uhrista yli 100 on lapsia. Kaksi kertaa pommi-iskun kauhut kokeneista 17 koki ne uudestaan kun ensimmäisestä oli kulunut vain 2 kuukautta. 70 koki toisen iskun 2 vuoden aikana ensimmäisestä. 2004 iskuissa kuoli 63 henkeä. 30% kuolleista on ollut jerusalemilaisia. 20% haavoittuneista on maan keskiosan asukkaita, 18% pohjoisosan ja 13,5% asuu Länsirannan ja Gazan asutuksissa. Israelin turvallisuusviranomaiset antavat joka viikko kymmeniä terroristivaroituksia. Turva-aidan rakentamisen jälkeen iskut ovat selvästi vaikeutuneet ja vähentyneet. (David Regev, www.ynetnews.com, 11.5.2005)

 

Toisen temppelin aikainen juutalaisasumus

Jerusalemissa, osassa jota kutsutaan Daavidin kaupungiksi, kaivettiin esiin Jerusalemin toisen temppelin aikainen juutalainen talo. 2000 vuotta vanhan yksityikodin uskotaan kuuluneen taloryhmään, jossa varakkaat ja vaikutusvaltaiset asuivat. Kaivauksissa saatiin esiin useita huoneita ja mm. rituaalikylpypaikka. Tzvika Greenhaut, joka johtaa kaivauksia, sanoi raunioista käyvän selville, että talo oli rakennettu hyvin vaativien standardien mukaan. Paikka avataan yleisölle. (Etgar Lefkovits, Jerusalem Post, 6.6.2005)


Israelin arabeilla on hyvä elämä

Israelin arabit voivat nauttia elämästä ja vapaudesta avian eri tavalla kuin arabimaiden asukkaat. Näin sanoi eras irakilainen poliittinen johtaja. Mithal al-Alusi on irakilaisen Irakin Kansan Demokratia puolueen johtaja. Häntä haastatteli Jerusalem Post lehti. Irakilaisen poliitikon mukaan palestiinalaiset arabit Israelissa nauttivat oikeuksista, joita arabimaissa ei ole, eikä Irakissakaan ollut Saddam Husseinin aikana. Alusi vieraili Israelissa viime syyskuussa ja osallistui terrorismin vastaiseen konferenssiin. ”Olin kiinnostunut kuinka Israel toimii terrorismin suhteen. Miksi pitäisi olla sota Irakin ja Israelin välillä? Kuinka voisin unohtaa, että alueella on nykyaikainen valtio, joka on menestynyt demokratiassa ja taloudessa?” Matkansa takia Alusi sai myös vihamiehiä. Hän kuului aiemmin erään toisen irakilaisen puolueen johtoon. Matkansa takia hän menetti paikkansa ja perusti sitten oman puolueen. Irak on edelleen virallisesti sodassa Israelia vastaan. Kaksi Alusin poikaa ammuttiin kuoliaiksi viime helmikuussa. ”Jo ennen matkaani Israeliin tiesin, että saisin vaikeuksia Bagdadissa. Olin varma, että menettäisin poliittisen vaikutusvaltani. Olin myös varma, että minusta tulisi terroristien kohde. Mutta nämä tabut (suhteista Israeliin) pitää rikkoa”, sanoi Alusi. Alusin tavoin monet Palestiinan arabit, myöntävät samat asiat, vaikka muuten toistavat Israel-vastaista propagandaa. (Jerusalem Newswire, www.jnewswire.com, 15.5. 2005)


Aseita eri maista

Israelin sotilastiedustelupalvelun mukaan palestiinalaiset saavat aseita Egyptin, Libyan ja Jemenin kautta. Ne toimittavat suurimman osan Gazan alueen kautta kulkeutuvista aseista. ”Aseet toimitetaan yksityisten ryhmien kautta mutta maiden johto tietää täysin asiasta”, sanovat sotilaslähteet. ”Asia ei ole salainen”. Salakuljetettavia ovat ovat mm. AK-47 rynnäkkökiväärit, kranaatit, raketit ja ohjusten osat, ammukset ja räjähteet. (Middle East News Line, 18.5.2005)

 

Surun päivä arabeilla

Toukokuun 15 pvä oli Israelin 57. itsenäisyyspäivä. Arabeille Israelin vuosittainen juhla on surupäivä, Nakba. Tuolloin surraan sitä katastrofia, joka alkoi kun Israel sai itsenäisyyden 1948. Suurin surija oli Israelin oletettu rauhankumppani, eli palestiinalaiset. Palestiinan alueilla soitettiin sireenejä valituksen merkiksi koska Israelissa on tapa tehdä niin mm. Holokaustin muistopäivänä. Useita Israel vastaisia paraateja ja mielenosoituksia järjestettiin. Erityinen teeema oli vaatia miljoonille eri puolilla maailmaa asuville ”palestiinalaisille” paluuoikeutta Israeliin. Palestiinalaisten johdon mukaan ulkomailla asuu n. 5 milj. palestiinalaista, joilla on oikeus palata “isiensä maahan”. 1948 arabijohtajat kehottivat alueen arabeja poistumaan vähäksi aikaa kodeistaan kunnes arabiarmeijat valtaisivat juuri perustetun Israelin valtion. (Tuhannet lähtivät, mutta osa jäi. Tänä päivänä ne jotka jäivät saavat nauttia Israelin demokratiasta, toisin kuin lähteneet, joita arabimaat sittemmin eivät ole juuri mitenkään auttaneet. KF.)  (Jerusalem Newswire, www.jnewswire.com, 15.5.2005)

 

 

Muinaismuiston salakuljetus estyi

Israelin muinaismuistoviraston asiantuntijat estivät salakuljetusyrityksen. Kyse oli muinaisesta pronssisesta painomitasta, jota yritettiin kuljettaa pois maasta. Painomittaa käyttivät liikemiehet ja kauppiaat Bar Kochban aikana 132-135 jKr. Painossa lukee “vuosi 3”, joka viittaa juutalaisen valtion tuolloiseen autonomiaan. Siinä on myös kirjaitus ”Bar Kochba, Israelin Prinssi”. Juutalaiset symbolit palmunlehvä ja menora on kaiverrettu siihen. Salakuljetuksen paljastaneen yksikön johtaja Amir Ganor sanoi painomitan olleen piilotettuna kirjan sisään. Postin viranomaiset tekivät löydön rutiinitarkastuksessa ja hälyttivät tullin edustajat, jotka puolestaan kutsuivat paikalle muinaismuistoviraston. Löytö johti lopulta salakuljettajan pidättämiseen. Hän on entinen muinaismuistoesineiden myyjä ja antiikin lain tuntija. Paino oli tarkoitus kuljettaa USA:n. Salakuljettajan kodissa tehty etsintä paljasti, että yritys ei ollut ainoa vaan toimintaa oli harjoitettu jo jonkin aikaa. Ganorin mukaan painomitta on viides löydetty lajiaan. Kaksi on Israel museossa ja muut yksityiskokoelmissa. Tämän mitan merkitys on siinä, mitä se paljastaa Bar Kochban kapina-ajasta. Painomitta on symboli Rooman valtaa vastaan kapinoineelle ja hetken aikaa itsemääräämisoikeuden hankkineelle joukolle. (Arutz 7, www.Israelnationalnews.com, 18.5. 2005)

 

 

Terroristit vapaalla

Kaksi terrorismista tuomittua ara­bia pakeni palestiinalaisvankilasta Tulkarmissa. Paenneet auttoivat tammikuun 2005 itsemurhais­kussa, jossa 5 israelilaista kuoli ja useita haavoittui. Vähän aikaa sitten Israel luovutti Tulkarmin valvonnan palestiinalaisille. Vaikka palestiinalaisten johtaja Abu Mazen sanoo riisu­vansa ter­roristeja aseista, silti hyökkäykset israelilai­sia sotilaita ja siviilejä vastaan ovat suuresti li­sääntyneet viime viikkoina. Sata hyökkäystä raportoi­tiin ajalla 5-14.4. Tuota ai­kaa edeltävällä viikolla niitä oli ”vain” 23. (Lähde: Arutz Sheva 22.4)

 

 

Abu Mazenin pulma

Palestiinalaisten johtaja Abu Mazen pyrkii solmi­maan liiton sekulaarien terroristiryhmien kanssa vahvistaakseen ääri-isla­milaisen Hamas jär­jestön vastaista rinta­maa. Pales­tiinalaisilla on parlamentti­vaalit heinäkuun 17 päivä ja Hamas on niissä mu­kana. Mazen pyrkii liit­toon Al-Aksa prikaatien, PFLP:n ja muiden pie­nen­pien järjestöjen kanssa. Radio Palestii­nan mukaan Mazen lu­paa 10 varmaa parla­menttipaik­kaa hänen kanssaan yhteistyössä toimiville. Palestiinan johtajan pelko on, että Hamas saa ääni­vyöryn syrjäyttäen Mazenin joh­taman Fatah järjestön. Aiem­min tänä vuonna Mazen ehdotti Ha­masille aseiden luovutusta ja liit­tymistä palestiinalaisiin turvalli­suuselimiin. Hamas hyväksyi eh­dotuksen muuten, mutta ei aio luovuttaa aseitaan.  (Arutz 22.4)

 

 

Tunnelisota

Israelissa kysytään, miksi Israel ei ole kyennyt estämään terroristeja ja salakuljettajia kaivamasta tun­neleita Gazan alueelta Egyptiin. Tunneleiden kautta kuljetetaan vuosittain suuria määriä aseita ja muuta tavaraa, kuten huu­meita. Tunnelien räjäytykset ovat mak­saneet Israelille 11 sotilaan hen­gen ja moni on loukkaantunut näissä operaati­oissa. Israelin ar­meijaa (IDF) arvostellaan siitä, että se ei ole ottanut huomioon kaikkia asi­antuntijoiden ehdotuk­sia. Ar­meijan mukaan se on teh­nyt parhaansa ja nyt ottanut myös huomioon Ben Gurionin yli­opiston geologien neuvoja. Yli­opiston tut­kijat ehdottivat vuo­sia menetel­mää jolla tunneliter­rorismi saatai­siin kuriin, mutta armeija hylkäsi sen. Useita eri suunnitelmia on testattu mutta IDF ei ole käyttänyt niistä mi­tään. Armeijan mukaan se on käyttänyt n. 3,7 milj. USD es­tääkseen terroristeja kaiva­masta tunneleita. (Arutz 22.4)

Armeijan mukaan vuoden 2005 aikana Siinailta on tunnelien kautta tuotu Gazan ja Negevin alueille 1000 kivääriä, kymmeniä RPG kranaatinheittimiä, 150 pis­toolia ja kymmeniätuhansia am­muksia. Epäillään, että myös viisi lentokoneita vastaan olalta am­muttavia ohjuksia olisi salakulje­tettu Gazan puolelle. (Arutz 17.4)

Egypti ja israel ovat sopineet, että Israelin vetäytymisen jälkeen Egypti asettaa 850 sotilasta Ga­zan alueen rajalle estämään asei­den ym. salakuljetusta. (Haa­retz 13.4)

 

 

Gaza ja muut alueet

Sharonin mukaan Israelin läsnä­oloa Gazan alueella ei alun perin­kään oltu suunniteltu pysyväksi. Kuitenkin 3 vuotta sitten hän ver­tasi Gazan alueen asutusta Tel Aviviin ”Net­zarim on kuten Nagba ja Tel Aviv. Netzarimista poistu­minen vain vahvis­taa terrorismia ja lisää painetta niskaamme”. Kun Sharonilta kysyttiin miksi hän muutti mie­lensä, vastaus oli, ”minä en ole muuttanut, mutta to­dellisuus on muuttunut”.  Asutuk­sista, kuten Maale Adumim, Ariel ja Gush Etzion Sharon ei aio luo­pua ja hänen mukaansa Gazan alueelta poistuminen vahvistaa näiden asutusten asemaa. Sha­ronin arvostelijat sanovat tämän pettävän itseään. Heidän mu­kaansa Israelin poistuminen Ga­zasta, kuten myös Juudean ja Samarian alueilta, ainoastaan heikentää Israelia ja myös niitä asutuksia, jotka aiotaan pitää. (Arutz 21.4)

 

 

Sota seuraa vetäytymistä?

IDF (Israelin armeija) varautuu sotaan, joka seuraa Gazan alu­eelta vetäytymistä. Terrorismin odotetaan vahvistuvan syksyllä ja armeijassa pidetään mahdolli­sena, että sen on jälleen otettava haltuunsa Juudean, Samarian ja Gazan alueen kaupunkeja. Ve­täytymisen jälkeinen aika tunne­taan armeijassa koodinimellä ”Rainy Day” (sadepäivä). Armeija pitää mahdollisena joutumista avoimeen sotaan palestiinalaisten joukkojen kanssa. Sodan tulok­sena Israelin on jälleen otettava luovutetut alueet valvontaansa. Israelissa monet asiantuntijat ar­vostelevat USA:n pres. Bushin hallitusta siitä, että huolimatta sel­västi arvattavista seurauksista, USA painostaa Israelia toimiin, jotka hyvin mahdollisesti johtavat sotaan. (Arutz 17.4)

Israelin mukaan Iran ja eräät muut arabimaat ovat valmistau­tumassa sotaan Israelia vastaan vuonna 2006, jos tai kun USA vetää jouk­konsa Irakista. (Jeru­salem News­wire 21.4)

 

 

Rauhanehdotus

Israelin UM Silvan Shalom esitti Egyptin pres. Mubarakille uuden rauhanehdotuksen koskien Israe­lia ja arabi/muslimimaita Suunni­telman mukaan Israel avaisi dip­lomaattisuhteet 7 arabimaan kanssa nyt olemassa olevien 3 maan lisäksi. Nyt Israelilla on diplomaattisuhteet Jordaniaan, Egyptiin ja Mauritiukseen. Suun­nitelman uusien maiden nimiä ei annettu julkisuuteen mutta niiden arvellaan olevan Persianlahden ja Pohjois-Afrikan arabivaltioita. Egypti suhtautui ehdotukseen vii­leästi. Sen mukaan kukin arabi­maa tekee kuten itse päättää.

 

 

Israel näytti Bushille kuvia

Israelin tiedustelun mukaan Iran rakentaa ydinlaitosta, jonka avulla se pyrkii ydinaseen omistajaksi. Israelilaiset ovat esittäneet kuvia laitoksesta USAn pres. Bushille. Kuvien sanotaan osoittavan, että Iran on pitkällä valmisteluissaan. Israel ei ole koskaan ilmoittanut omistavansa ydinaseita, mutta ul­kopuolisten asiantuntijoiden mu­kaan sillä on 100-200 ydinohjusta. (Khaleej Times 12.4)

 

 

Paavilla natsimenneisyys

Israelissa uuden paavin valintaa tervehdittiin ja toivottiin Benedict XVI:n jatkavan edeltäjänsä linjoilla suhteessa Israeliin. Hallituksen puhemies Mark Regevin mukaan Israelin hallitus on varma, että uusi paavi jatkaa suhteiden ke­hittämistä. Mutta uuden paavin menneisyydessä on tahra, jota Is­raelin suurin uutislehti Yediot Ah­ronot kuvasi sanoin ”valkoinen savu, musta menneisyys”. Joseph Ratzinger oli nuorena mukana puolisotilaallisessa natsiorgani­saatiossa. Lieventävänä asian­haarana sanotaan olevan, että osallistuminen tuolloin ko. toimin­taan oli Ratzingerille ”pakollista”. Juutalaisten johtajien mukaan paavi ei kuitenkaan ole antisemiit­tinen, vaan ymmärtää täysin sii­hen liittyvän pahuuden. (Arutz 20.4)

 

 

Vetäytymistä pitkitetään

Puolustusmin. Shaul Mofaz suo­sitteli kolmen viikon lykkäystä Ga­zan alueelta vetäytymiselle. Näin ollen vetäytymisen toteuttaminen siirtyy elokuun puoleen väliin. Vi­rallisen selityksen mukaan lyk­käys johtuu Tisha B’Av muisto­juhlan ajasta, jota vietetään kah­den Je­rusalemin Temppelin hävi­tyksen muistoksi. Eräiden poliitik­kojen mukaan hallitus pyrkii kui­tenkin saamaan lisää aikaa, koska se ei ole vielä kyllin varus­tautunut koh­taamaan Gazan alu­eelta poistet­tavien asukkaiden uudelleenasu­tuksen haasteita. (Israel Today 21.4)

 

 

Pääsiäismielenosoitus

Tuhannet juutalaiset matkasivat juutalaisena pääsiäisenä Gazan juutalaisasutuksiin osoittamaan sympatiaa asutusten asukkaille. Yediot Ahronot lehden gallupin mukaan 64% asukkaista ei aio ryhtyä vastarintaan, vaan poistuu kodeistaan suosiolla. Monet eivät kuitenkaan usko gallupin tulosta ja toisaalta useat Gazan juuta­laisasukkaat ovat selvästi ilmais­seet aikovansa vastustaa asiaa viimeiseen saakka. (Israel Today 22.4)

 

 

Paavalin hauta

Vatikaanin arkeologien mukaan he ovat tunnistaneet paikan johon apostoli Paavali haudattiin. Katolisen lehden mukaan paikka löydettiin vuoden 2002 ja 2003 kaivauksissa Pyhän Paavalin basilikassa. Giorgio Filippin mukaan, ”hauta jonka löysimme on se jonka paavit ja keisari Theodosius (379-395 jKr) pelastivat ja esittivät olevan apostolin hauta”. Alttarin alla olevan sarkofagin marmorilaatassa lukee: Apostoli Paavali, marttyyri. Raamattu ei kerro kuinka Paavali kuoli. Monet uskovat hänen tulleen teloitetuksi keisari Neron aikana n. muutama vuosi ennen vuotta 70 jKr (http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42907)

 

 

Hamas toimii

Israelin sotilaslähteet sanovat Hamasin varastoivan Gazan alueelle raketteja ym. aseita. Hamas ilmoitti aiemmin hyväksyvänsä tulitauon Israelin kanssa. Sotilaslähteiden mukaan se tehtiin vain siksi, että omaa asevarustelua voidaan tehdä rauhassa (IDF raportti 14.2. 2005).


Abbasin tuomio

Kuten Arafat Abbas ei tunne armoa niitä palestiinalaisia kohtaan, jotka leimataan yhteistyöntekijöiksi Israelin kanssa. Abbas hyväksyi asiasta syytettyjen 3 palestiinalaisen kuolemantuomiot. Miesten sanotaan olevan Gazan alueelta ja antaneen israelilaisille tietoja terroristeista. Ainakin 51 palestiinalaista on kuolemantuomiolistalla. Osa on rikollisia, osa yhteistoiminnasta syytettyjä. Kuolemantuomion noudattaminen on palestiinalaisen uskonnollisen johtajan, mufti Ikrimah Sabrin mukaan islamilaisen lain määräys. Abbas yhtyy tähän. Jerusalemissa päämajaa pitävän Palestinian Human Rights Monitoring Groupin mukaan vuodesta 1995 59 palestiinalaista on saanut kuolemantuomion. Ensimmäiset teloitukset suoritettiin 1998. Amnesty Internationalin mukaan jotkut on teloitettu ilman kunnollista oikeudenistuntoa. Kymmeniä arabeja hyökkäsi Gazan alueen vankilaan helmikuun alussa ja teloitti siellä olevat 3 vankia. Hyökkääjät sanoivat tehneensä teon koska kuolemantuomioita ei oltu pantu täytäntöön. Tapauksen takia Abu Abbas erotti 20 poliisijohtajaa Gazan alueella (Khaled Abu Toameh, Jerusalem Post, 17.2. 2005).


Vienti EU:n kasvoi

Israelin vienti EU maihin kasvoi 21,9% ajalla marraskuu 2004- tammikuu 2005 verrattuna samaan aikaan vuotta aiemmin. EU on Israelin suurin kauppakumppani 37%:n osuudella viennin ja tuonnin määrästä (Israel Central Bureau of Statistics, 16.2. 2005)


Hitlerin piilopaikka hotelliksi

60 vuotta Auschwitzin vapauttamisen jälkeen Hitlerin kuuluisa maaseutupaikka Berchtesgaden Bavarian alpeilla on muuttumassa lomahotelliksi. Simon Wiesenthal keskuksen edustajan mukaan paikka, jossa suunniteltiin miljoonien ihmisten murhatekoja, ei ole lomapaikka. Iso-Britanniassa Highstyle niminen lehti on kuvannut paikkaa ihanteellisena lomapaikkana. Tri Rafael Medoff, The David S. Wyman Institute of Holocaust Studies johtaja sanoo: “1930-luvulla brittilehti Homes and Gardens auttoi valkaisemaan Hitlerin imagoa luomalla loistokkaan kuvan hänen maaseutuasunnostaan. Lehden julkaisija pyysi hiljattain anteeksi virhettään. Nyt toinen brittilehti tekee saman virheen ja paikkaa kuvataan taas loistokkaana ja sen yhteys natseihin jätetään huomiotta”. Lomakeskus avataan maaliskuussa 2005 (Arutz Sheva 11.2.2005).

 

 

Päämäärä on Israelin hävittäminen

Palestiinan TV jatkaa uskonnollisten ja muiden johtajien lausuntojen, joissa vaaditaan Israelin hävittämistä, esittämistä. Rauha esitetään osana tätä taktiikkaa. 4.2 Palestiinan TV :ssa esiintyi uskonnollinen johtaja Ibrahim Mudyris, jonka mukaan palestiinalaiset palaavat maahansa, jonka petolliset juutalaiset veivät. Esi-isien veri vaatii sitä  (Itamar Marcus & Barbara Crook, Palestinian Media Watch, 8.2. 2005)

 

USA:n ulkoministeri tarjoaa rahaa terroristeille

USA:n uusi UM Condoleeza Rice esitti 100 USD:n kuukausimaksua niille terroristeille, jotka laskevat aseensa ja vetäytyvät tekemään jotakin muuta. Maksajana toimisi USA, joka ottaisi rahat 350 milj. USD:n määrärahasta alueen rauhan edistämiseksi (Staff Reports, 7.2. 2005).

 

 

USA:n raportti  antisemitismistä

Raportti koskee koko maailman antisemitismiä. Se toteaa antisemitististen hyökkäysten, erityisesti Euroopassa, olevan muslimiryhmien, ei niinkään skinhedien tai muiden vastaavien ryhmien, tekemiä (Matthew E. Berger, JTA, 5.1. 2005).

 

 

Tsunami yhdisti

Israelilaiset Yossi ja Inbar Gross olivat häämatkalla Thaimassa kun tsunami yllätti. He pelastautuivat pakettiauton katolle yhdessä toisen pariskunnan kanssa, jotka osoittautuivat palestiinalaisiksi. Vedet tulvivat tuhoavalla voimalla heidän ympärillään ja vasta yli 4 tunnin jälkeen tilanne oli ohi. Toisiaan tukeneet pariskunnat jatkoivat omille tahoilleen tapauksen jälkeen. Palestiinalaiset antoivat juutalaisparille myös rahaa jotta nämä pääsivät eteenpäin Bangkokiin ja edelleen Israeliin. Inbar Grossin mukaan palestiinalaisten apu oli heille elintärkeää. ”Ehkä olemme elämämme velkaa heille”. Pariskunnat antoivat toisilleen puhelinnumeronsa ja lupasivat pitää yhteyttä. ”Olemme ehdottomasti ystäviä”  (Associated Press, 28.12. 2004)

 

 

Uusi Sanhedrin tutkii Temppelin paikkaa

Sanhedrin on kuullut monien rabbien, arkeologien ja muiden Temppelivuoren asiantuntijoiden lausuntoja siitä, missä juutalainen Temppeli sijaitsi Temppelivuorella. Paikalla ei koskaan ole tehty kaivauksia ja muslimien hallinto sekä heidän pyrkimyksensä tuhota juutalaiset muistomerkit vuorella vaikeuttavat Temppelin paikan tunnistamista. Temppelin sijaintipaikan suhteen on monta ehdotusta. Sanhedrinille asia on tärkeä koska se suunnittelee tulevaisuudessa tapahtuvaa pääsiäisuhrin toimittamista Temppelivuorella. Sanhedrinin päämäärä on myös Temppelin jälleenrakentaminen. Kaksi ehdotusta sijaintipaikaksi ovat muita edellä: paikka, jossa nyt sijaitsee islamilainen Kalliomoskeija tai alue heti sen pohjoispuolella. Myös mahdollisuus, että Temppeli olisi sijainnut vuoren eteläpuoliskolla, suurin piirtein nykyisen Itkumuurin kohdalla, oli myös esillä. Sanhedrin aikoo määrittää oikean paikan perustamassaan komiteassa. Komitea tutkii tarkoin eri mahdollisuudet ja esittää päätelmänsä Sanhedrinille, joka antaa lopullisen päätöksen. Uuden Sanhedrinin perustajat sanovat täyttävänsä raamatullista tehtävää. ”Meidän erityinen velvollisuutemme  (mitzvah), perustuen läsnäoloomme Israelissa, on Sanhedrinin perustaminen”, selitti rabbi Meir HaLevi. Rabbi Chaim Richmanin mukaan Temppelin rakentamisen valmistelu on keskeistä juutalaiselle kansalle. ”Sanhedrin tutkii tapoja uudistaa uskomme syvimmät juuret, palauttaa temppelipalvelus ja juutalainen lakiperinne… Kansallamme on edessään yksi tie ja jatkamme kulkua kohti päämääräämme” (Arutz Sheva 9.2.2005).

 

Uusi Sanhedrin haluaa Daavidin huoneen maallisen jälkeläisen johtamaan Israelia

Juhani Aitomaa

 

14.10.2004 Tiberiaassa vietettiin ainutlaatuista seremoniaa, ainoaa laatuaan Israelissa yli 1400 vuoteen. Tuolloin perustettiin uudelleen juutalainen Sanhedrin, korkein juutalainen lakineuvosto. Sanhedrin, uskonnollinen neuvosto, johon kuului 71 juutalaista uskonnollista johtajaa, kokoontui Jerusalemin Temppelissä jossa sillä oli oma kokoushuone. Se toimi useita vuosisatoja eKr. ja aina vuoteen n. 425 jKr.

Viimeinen Sanhedrinin nimellä nimetty neuvosto kokoontui Israelin ulkopuolella Napoleonin Ranskassa tämän tavoitellessa sillä itselleen poliittista etua. Pian Israelin valtion perustamisen jälkeen silloinen uskontoasiain ministeri Judah Leib Maimon otti asian esille, mutta se ei johtanut mihinkään.

 

Nykyisen Sanhedrinin koollekutsujat ilmoittivat tarkoituksena olevan koota yhteen 71 rabbia, jotka on asetettu virkaan muinaisen juutalaisen oppineen Maimonideksen (myös Rambam 1134-1204) ohjeiden mukaan. Joitakin satoja vuosia sitten tehtiin Tzfatin kaupungissa yritys uudelleenperustaa Sanhedrin. Tuolloin mukana oli mm. maineikas rabbi Yosef Karo, joka on klassisen juutalaisen lakikokoelma Shulhan Arukhin tekijä. Yritys kariutui useiden johtavien rabbien vastustukseen.

 

Rabbi Yeshai Ba’avad Beit Elistä on yksi nykyisen yrityksen taustahahmoja. Hänen mukaansa Sanhedrinin jäsenyys ei ole pysyvä. Kaikkein tärkeintä on saada se uudelleen perustetuksi. Kaikki ne, jotka ensivaiheessa siihen kuuluvat eivät välttämättä jatka myöhemmin. Tavoite on aikaansaada yksi rabbiininen instituutio Jerusalemiin, joka kokoontuu kuukausittain päättämään keskeisistä asioista. Ba’avadin mukaan se on ”sukupolvemme ja aikamme tarve”.

Rabbi Yisrael Ariel johtaa Jerusalemissa sijaitsevaa Temppeli-instituuttia ja on yksi hankkeeseen osallistuvista rabbeista. Hänen mukaansa tulevaisuus näyttää, onko nyt syntyvä Sanhedrin pysyvä. ”Iloitsemme tästä kuten Israelin valtion syntymästä, mutta odotamme silti jotakin täydellisempää. Tämä on prosessi… Talmudin ajan oppineet kuvaavat 10 vaihetta Sanhedrinin karkotuksessa Jerusalemista muualle, kunnes sen aika päättyi Tiberiaassa. Tiberias on paikka missä sen on ennustettu tulevan taas esiin ja täältä se sijoitetaan taas Jerusalemiin.”

Nykyinen ryhmä koostuu pitkälti edesmenneen rabbi Kahanen suunnan kannattajista. Uudelleen perustettuun Sanhedriniin kuuluu hareidi, sefardi, askenazi, hasidi, uskonnollinen sionismi, ym. liikkeiden rabbeja. Tunnettuja nimiä ovat myös Yoel Schwartz ja Adin Shteinzaltz. Rabbi Arielin mukaan ”emme voi odottaa suurta yhteisymmärrystä, mutta joskus prosessi menee näin – alhaalta ylös.”

 

Sunnuntaina 8.1.2005 he kokoontuivat keskustelemaan Israelin valtion muodostamisesta juutalaiseksi kuningaskunnaksi. Viime vuosina ryhmä, jota kutsutaan monarkisteiksi, on tutkinut tarkkaan useiden perheiden sukulinjoja löytääkseen läheisimmän yhteyden, verilinjan, Raamatun kuningas Daavidiin. Tämä on jokaisen tulevan kuninkaan ehdoton edellytys. Heidän mielestään Israelin kuninkaan kruunajaispäivä on lähellä. Yhden ryhmän jäsenen mukaan, ”haluaisimme, että se olisi tapahtunut jo eilen, mutta olemme halukkaat odottamaan huomiseen.”

 

Rabbi Yosef Dayan, joka tunnetaan siitä, että hän on uhannut asettaa kuolemankirouksen PM Sharonin ylle, on kuuleman mukaan lähin ehdokas ”Israelin kuninkaaksi”. ”Dayanilla on paras sukupuu kuningas Daavidiin”, kertoivat useat Sanhedrinin jäsenet Jerusalem Postille. Hänellä on kaksi muinaista dokumentoitua tietolähdettä, joiden mukaan 3000 vuoden takaisesta kuningas Daavidista on suora sukulinja häneen ja hänen sukunsa miehiin. ”Monet voivat osoittaa olevansa kuningas Daavidin jälkeläisiä, mutta he eivät voi näyttää toteen, että sukulinja on ainoastaan miespuolinen”, selitti yksi Sanhedrinin jäsenistä. ”Siksi Dayan on lähin ehdokas kuninkaaksi.” Monarkistit ovat konsultoineet myös ei-juutalaisten sukututkija-asiantuntijoiden kanssa. He ovat vahvistaneet Dayanin olevan Daavidin huoneen suora jälkeläinen.

 

Kysymys on, kuinka perustaa juutalainen monarkia nykyisen demokraattisen hallituksen sijaan? ”On kaksi mahdollisuutta”, sanoi Dayan, ”ensimmäinen on, että kansakunta tai sen enemmistö haluaa kuninkaan ja tekee lopun nykyisestä hallintotavasta.”  Toinen realistisempi tapa on katsoa Maimonideksen ohjeen mukaan, ”kukaan ei tiedä kuinka se tulee tapahtumaan kunnes se tapahtuu.”

 

Sanhedrinissa keskusteltiin myös mahdollisuudesta pystyttää alttari Temppelivuorelle, jolloin siinä voitaisiin uhrata pääsiäisuhri tulevana juhla-aikana. Erään ehdotuksen mukaan Temppelivuorelle kiivettäisiin ja alttari pystytettäisiin sekä uhrilampaan uhraus toimitettaisiin nopeasti ennen kuin turvallisuusviranomaiset estäisivät toiminnan. Sanhedrinin jäsen Baruch Ben-Yosef esitti rukousta, että tsunamin kaltainen tuho kohdistuisi Temppelivuoreen. ”Sekunnissa Jumala pyyhkäisi 150000 ihmistä olemattomiin”, sanoi hän, ”kuka tietää, ehkä Hän auttaa meitä, jos osoitamme Hänelle olevamme valmiina.”

 

Osallistujat keskustelivat myös Ben-Yosefin ajatuksesta aloittaa jälleen Sanhedrinin auktoriteetilla Rosh Hodesh’in julistaminen, eli uuden kuukauden alkaminen kuunvaiheiden mukaan. ”On hyvin tärkeää ottaa käyttöön Sanhedrinin arvovalta kuun vaihteen ilmoittamiseen, koska se pakottaa ihmiset ymmärtämään, että Jumala antoi meille vallan kontrolloida kalenteria ja omaa kohtaloamme”, sanoi Ben-Yosef.

 

(Lähteet: Yaakov Katz, The Jerusalem Post, Hear ye, hear ye: Sanhedrin seeks David's scion as king, 12.1.2005, Israel National News, Arutz Sheva 14.10.2004).

___________________

 

Juutalaisen oikeuskäytännön ylin aste oli siis 71-jäseninen Sanhedrin. Jokaisessa kaupungissa oli lisäksi 23-jäseninen neuvosto, ns. pieni Sanhedrin. Lisäksi tunnustettiin 3 tuomarin neuvosto, jollainen toimi Sanhedrinin sisällä, esim. kun piti ottaa huomioon vierasmaalaisen, joka puhui omalla äidinkielellään, todistus. Sanhedrinin jäsenistä vähintään kahden piti osata ko. kieltä ja vielä kolmannen ymmärtää sitä. Nämä 3 sitten esittivät asian muille. 

 

Sanhedrin oli muinaisen Israelin korkein lakielin. Se myös ylläpiti ja tulkitsi juutalaisen uskonnon suullista lakiperintöä. Rabbi Kaplan kirjoittaa teoksessa ”Handbook of Jewish Thought”, että VT edellyttää tällaista käytäntöä, sillä 5Moos.16:18 on kirjoitettu, ”Aseta tuomarit ja päällysmiehet eri sukukuntiasi varten kaikkien niiden kaupunkiesi portteihin, jotka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, he tuomitkoon kansaa oikein.”

 

Sanhedriniin kuuluvien oppineiden lukumäärä tulee 4Moos.11:16, jossa Jumala määräsi Mooseksen valitsemaan 70 Israelin vanhinta (vanhin tarkoittaa johtajaa) johtamaan kansaa yhdessä Mooseksen kanssa, eli yhteensä 71 johtajaa. Koska tuo luku on Raamatussa määrätty, sitä ei voi muuttaa. Sanhedrinilla oli kuitenkin lupa kuulla niitäkin oppineita, jotka eivät kuuluneet joukkoon. He saivat osallistua Sanhedrinin kokouksiin mutta ilman äänioikeutta. Mitään lopullista tuomiota tai päätöstä ei julistettu, jos yksikin varsinainen jäsen puuttui kokouksesta. Jos jäsen oli estynyt saapumasta, hänen sijalleen voitiin nimetä väliaikainen jäsen. 

 

Mooseksen jälkeen Sanhedrinin johtajasta käytettiin nimeä Rosh HaYeshiva (istuvien päämies). Myöhemmin häntä alettiin kutsua nimellä Nasi (presidentti). Jos Nasi ei ollut läsnä, päätökset eivät olleet päteviä. Nasin jälkeen Sanhedrinin vaikuttavin jäsen oli Av Beit Din (tuomioistuimen isäntä t. johtaja). Sekä Nasi, että Av Beit Din osallistuivat äänestyksiin muiden mukana. Sanhedrinin kokouksissa istuttiin yleensä puoliympyrässä, jotta jäsenet näkivät toisensa. Todistajien ja muiden osallisten paikka oli puoliympyrän edessä. Av Beit Dinin paikka oli äärimmäinen oikealla ja hänestä seuraavana istui Nasi.

 

Jäseniltä edellytettiin hyvän maineen ja erinomaisen Tooran tuntemuksen lisäksi koeteltua viisautta, nöyryyttä, jumalanpelkoa, rakkautta totuuteen ja lähimmäiseen, sekä sitä, että henkilö ei ollut rahanahne. Sanhedrinin toiminta oli tietenkin sitä oikeudenmukaisempaa, mitä paremmin näissä vaatimuksissa onnistuttiin. Jäsenillä piti myös olla tietoa matematiikasta ja muista tieteistä, heidän tuli tuntea muita uskontoja ja okkultiikkaa epäjumalanpalvelemisen tunnistamiseksi. Piti olla myös fyysisesti terve. Lisäksi tuli hallita useampia kieliä, ainakin niitä, joita juutalaisten keskuudessa yleisesti puhuttiin. Kokemusta pidettiin kunniassa. Sanhedrinin jäseneksi ei yleensä otettu alle 40-vuotiaita. Nasin tuli olla tavallisesti vähintään 50 vuotta täyttänyt. Missään olosuhteissa Sanhedriniin ei valittu alle 18-vuotiasta. Jäsenen ei tullut olla aivan vanhus, eikä perheetön ja lapseton. Suositus oli myös, että Sanhedrinissä istuisi pappeja (kohen) ja leeviläisiä (Leevin jälkeläiset). Sanhedrinin kelpoisuusvaatimukset sopivat osaltaan ohjeeksi myös kristillisen seurakunnan johtajistolle.

 

Temppelissä Sanhedrinin istuntopaikka oli Lishkat HaGazit (hakattujen kivien kammio). Huone sijaitsi Temppelin pohjoismuurissa, niin että sen ovista päästiin sekä temppelialueelle, että Temppelin ulkopuolelle. Vuonna 28 jKr. istuntopaikka muuttui muualle temppelialueelle ja myöhemmin se siirtyi pois temppelialueelta Jerusalemin kaupungin keskuuteen. Kun Jerusalem hävitettiin 68-70 jKr., Sanhedrin siirtyi Yavneen. Muutaman lisäsiirron jälkeen sen viimeinen istuntopaikka oli Tiberias.

 

Uskotaan, että Sanhedrinin uudelleenperustaminen edeltää Messiaan paluuta. Tällöin viitataan esim. Jes.1:26-27. Uskomuksen mukaan vain toimiva Sanhedrin voi asettaa tulevan Messiaan, juutalaisen kuninkaan, virkaansa. Perimätiedon mukaan Sanhedrin perustetaan, kun osa juutalaisia asuu jälleen omassa maassaan. Näin monelle hurskaalle juutalaisen uskonnon edustajalle yritys muodostaa toimiva Sanhedrin, on merkki Messiaan ilmestymisestä.

 

Muistamme, että Jeesus Kristus, Messias, ei paluussaan tarvitse yhdenkään ihmisen tai ihmisinstituution apua. Mikään inhimillinen toimi ei ole Häntä asettanut ”virkaan”, eikä tule asettamaankaan. Hän saapuu ajallaan suvereenina Israelin Messiaana ja koko maailman Kuninkaana, pelastamaan ihmiskunnan ja koko luomakunnan täydeltä tuholta, jonka ihminen muuten saisi aikaan. Tärkein asia meille on Kristuksen suorittama sovitus ihmisen ja Jumalan välillä, Joh.8:24, 17:3. Jumalan sovitustyö Jeesus Messiaan kautta kuuluu sekä juutalaiselle, että pakanalle.