Arkisto

Israel uutisia 2004

 

 

 

 

 

 

 

Valon juhlaa

Israelilaiset ja juutalaiset kaik­kialla maailmassa aloittivat Hanukka juhlan vieton joulu­kuun 8 päivänä. Hanukka juhlan kesto on 8 päivää.

Maailman suurin hanukkakynttelikkö löytyy Jerusalemista (kuva). Sen korkeus on 18 m ja valo­tekstissä sanotaan ”valo voittaa pimeyden”.

 

 

Vaalit

Israel ja palestiinalaiset sopivat periaatteista pa­lestiinalaisten tammikuun vaalien suhteen. Israeli­laiset ovat luvanneet hel­pottaa rajoituksia jotta äänestystapahtuma sujuu helpommin. Armeija ve­täytyy palestiinalaiskau­pungeista ja tiesulkuja poiste­taan. Suurin myönnytys Israelilta koskee sitä, että Itä-Jerusalemin arabit saavat myös äänestää. Palestiinalaisministeri Saeb Erekat ilmaisi tyytyväisyytensä Israelin toimiin.

 

 

Arabivakooja

Israelin turvallisuuselimet pi­dättivät 59-vuotiaan Israelin arabin epäiltynä vakoilusta Iranin hyväksi. Pidätetyn sa­notaan pitäneen yhteyttä Ira­nin agentteihin toistuvilla Saudi-Arabian matkoillaan. Pi­dätetty on myöntänyt suunni­telleensa lähettää nuoria Isra­elin arabeja Jordaniaan, jossa Iranin agenttien piti kouluttaa heitä terrori-iskuihin. Israelin viranomaiset ovat jo pitkään olleet huolissaan siitä, että jot­kut maan arabiväestöstä omaavat yhteyksiä terroristei­hin.

 

 

Lisää rahaa

8 joulukuuta länsimaat, mu­kaan lukien USA, EU ja Japani kokoontuivat konferenssiin Norjaan keskustelemaan pa­lestiinalaisten avustamisesta. Palestiinalaishallinto on il­moittanut tarvitsevansa lähes 1 miljardia US dollaria saa­dakseen hallintoelimet jälleen kuntoon Arafatin jäljiltä. He haluavat 400 milj. USD poliisi­voimien kuntoonsaattamiseen ja 500 milj. USD vuoden 2005 budjettiin. Länsimaat ovat ha­lukkaat auttamaan uutta joh­toa, jonka ne toivovat olevan entistä johtoa halukkaampi rauhanneuvottelujen suhteen. Monet israelilaiset ovat kuiten­kin epäileviä. He pelkäävät, että suuri osa avusta menee taas tavalla tai toisella terro­rismiin.

 

 

Ron Arad puhuttaa edelleen

Lentäjä Ron Arad joutui van­giksi 1986 koneensa pudottua Etelä-Libanoniin. Siitä lähtien hänen olinpaikkansa ja kohta­lonsa on ollut mysteeri. Joi­denkin tietojen mukaan häntä pidetään vankina Iranissa. ”Born to Freedom” järjestö on nyt luvannut 10 milj. USD palkkion luotettavista Ron Aradin olinpaikkaa koskevista tiedoista. www.10million.org

 

Toinen israelilainen, Azzam Azzam, joka vangittiin egypti­läisten toimesta vakoilusta syytettynä 1997, pääsi va­paaksi vaihtokaupassa, jossa Israel vapautti 6 egyptiläistä opiskelijaa, joita syytettiin ai­keista tappaa israelilaisia so­tilaita.

 

 

IDF pelasti palestiinalaislap­sen

Israelin armeijan insinöörit ja pelastushenkilöstö toimivat kuumeisesti pelastaakseen kädestään oliviöljypuristimeen kiinni jääneen palestiinalais­lapsen. Tapaus sattui Ramal­lahin lähellä joulukuun 5 pvä. Jatkohoitoon lapsi kuljetettiin israelilaiseen sairaalaan.

 

 

Kvartetti toivoo ”tiekartan” käyttöön ottoa

Lähi-idän rauhansuunnitelman ”takuumiehet”: USA, EU, Venäjä ja YK toivovat Arafatin jälkeisen palestiinalaisjohtajan olevan Ara­fatia joustavampi rauhaan pyrkijä. Tammikuun 9 päivän vaalit nos­tanevat palestiinalaisten johtajaksi Fatah järjestön johtoon nimitetyn Mahmoud Abbasin. Abbas on 65-vuotias palestiinalaisjohtaja, jota kuvaillaan ”maltilliseksi”. Fatah, jota Arafat johti kuole­maansa asti, on kahtiaja­kautunut järjestö nuorten militanttien ja vanhemman, jo hiukan maltillisemman, sukupolven välillä. Nuori palestiinalaissukupolvi olisi mielellään nähnyt ehdok­kaana Israelissa vanki­lassa istuvan Marwan Barghoutin, joka istuu viittä elinkautista terroris­mista tuomittuna.

 

 

Köyhyys kasvaa

Äskeinen raportti paljas­taa, että 1,4 milj. israeli­laista elää köyhyysrajan alapuo­lella. Koko asukasmäärästä se on 25%. Kansallisen vakuutusinsti­tuutin mukaan luku on 100000 suurempi kuin vuosi sitten. Köy­himmät israelilaiset ovat ääriorto­dokseja ja arabeja. Valtiovarain­ministeri Benjamin Netanyahu saa osakseen arvostelua siitä, että sosiaaliavustuksia on leikattu ko­valla kädellä valtiontalouden ta­sapainottamiseksi. Suurimpia kär­sijöitä köyhissä perheissä ovat lapset, joiden tulevaisuus on uhattuna puutteellisen opiskelun ym. takia. Alle 17-vuotiaat lapset muodostavat Israelin kolmanneksi suurimman väestöryhmän. Heitä on 2253800. Tästä määrästä juutalaisia on n. 2/3 ja arabeja n. 1/4.

Palestiinalaisten tilanne on kui­tenkin paljon pahempi kuin israe­lilaisten. Lähes puolet palestiina­laisista joutuu tulemaan toimeen vajaalla 2 eurolla päivässä. Tämä käy ilmi Maailmanpankin rapor­tista. Syksyllä 2000 aloittamansa kansannousun tuloksena palestii­nalaisten olot ovat vain kurjistu­neet. Useimmat Juudean, Sama­rian ja Gazan alueen työikäiset menettivät työnsä Israelin puo­lella, koska Israelin oli pakko sul­kea rajat kasvaneen terrorismin takia. Maailmanpankin raportti kehottaa Israelia helpottamaan rajoituksia, mutta Israelin on vai­kea sitä tehdä ennen kuin pales­tiinalaiset luopuvat terrorismista.

 

 

Heinäsirkkavitsaus

Valtavat Egyptin puolelta saapu­neet heinäsirkkaparvet peittivät eteläisen Israelin alueita syöden kaiken vihreän kasvillisuuden. Mutta ei niin huonoa ettei jotakin ”hyvääkin” – nimittäin Raama­tussa heinäsirkat ovat ”puhdasta”, eli kosher ravintoa (3Moos.11:21-22). Jemenin, Marokon ja Alge­rian juutalaisilla on perinteenä syödä paistettuja heinäsirkkoja. Niiden sanotaan maistuvan rans­kanperunoilta. Monet tämänpäi­vän rabbit eivät kuitenkaan suo­sittele heinäsirkkojen syömistä. Syynä on se, että ei olla varmoja ovatko nämä heinäsirkat enää samankaltaisia, kuin Raamatussa mainitut. kuitenkin Israel on esit­tänyt Egyptille, että se ryhtyisi hä­vittämään Siinain niemimaalta tu­levia heinäsirkkoja. Israelin maa­talousministerin mukaan ongelma on niin vakava, että jos Egypti ei tee asialle mitään, sen tulisi sallia israelilaisten pääsy alueelleen poistamaan on­gelma.

 

 

Palestiinalaisten turvalli­suusreformi?

Palestiinalaisjohto pyrkii estämään aseellisen kaa­oksen Gazan alueella Isra­elin vetäytymisen jälkeen. Ensimmäinen askel oli ha­jottaa pelätyt Gazan turval­lisuusjoukot. Tavallinen ri­vipalestiinalainen käyttää tästä joukosta nimitystä ”kuolemanpartio”. Uusi pa­lestiinalaisjohto pyrkii saamaan kaikki turvallisuusjoukot saman komennon alle, jotta rauha ja jär­jestys saataisiin alueille. Pyrki­mykset ovat aina epäonnistuneet, koska aseelliset ryhmät ovat kiel­täytyneet luovuttamasta aseitaan.

 

 

Boikotti ja vastaboikotti

Juutalaisten asutusten Länsiran­nalla ja Gazassa asukkaat julisti­vat Israelin suurimman meijeri­tuotteita valmistavan yrityksen, Tnuvan, boikottiin. Yrityksen joh­taja Arik Reicham arvosteli kärke­västi Israelin asutuspolitiikkaa Länsirannan ja Gazan alueilla sa­noen sitä ”syöväksi kansakunnan sydämessä”. Lausunto suututti noilla alueilla asuvat. Mutta Reichman sai myös tukea: va­semmistolaiseen rauhanliikkee­seen kuuluva kibbutsiryhmä, joka tuottaa suuren osan Israelissa käytetystä maidosta, julisti puo­lestaan boikottiin asutusten tuot­teet.

 

 

Israel ja palestiinalaiset yhteis­työssä

Arafatin kuolema ja lähestyvä joulu saivat aikaan harvinaisen yhteistyön Israelin ja palestiina­laisten kesken. Tarkoitus on mo­lemminpuolisin toimin saada ai­kaan jouluturismin kasvu ”Pyhään maahan”. Molempien osapuolten turistiministerien kokous sai ai­kaan, että Israel lupasi lieventää tarkastuksia Jerusalemin ja Betle­hemin välisessä tarkastuspis­teessä, jotta Betlehemiin menevät turistit pääsevät helpommin liik­kumaan.

 

 

Vakaampi Temppelivuori

Israelin muinaismuistoviraston in­sinöörin Ofer Cohenin mukaan Temppelivuoren seinämä ei enää ole vaarassa sortua. Tehty korja­ustyö onnistui. Työn suoritti Temppelivuorta hallinnoiva isla­milainen Waqf säätiö. Israelilaiset seurasivat tarkoin korjauksen laatua ja etenemistä.

 

 

Kukkaseppele

Israel suuttui Iso-Britannian pää­ministeri Jack Straw:n laskettua kukkaseppeleen Arafatin haudalle Ramallahissa. Israelin mukaan huomionosoitus oli aivan väärä, koska se voidaan käsittää Arafatin tukeman terrorismin hyväksymi­senä tai vähättelynä. Britit puo­lustautuivat esittämällä, että jos Straw ei olisi laskenut seppelettä, se olisi ollut loukkaus palestiina­laisia kohtaan. USA:n edustaja Colin Powell väisti tilanteen ta­paamalla samaan aikaan palestii­nalaista johtoa Jerikossa.

 

 

Täpäriä pelastumisia

Lokakuun 21 päivänä arabiterro­ristit tulittivat Moragin kaupungin lähellä ajavaa koulubussia pans­sarintorjuntaohjuksella. Oli ihme, että ohjus meni kuitenkin ohi maalinsa. Bussia tulitettiin myös konetuliasein, mutta kukaan isra­elilainen ei haavoittu­nut välikoh­tauksessa. Terroristit ovat teh­neet samanlaisia hyökkäyksiä aiem­minkin vuosina 2001 ja 2002. 2001 iskussa 19 ihmistä sai sur­mansa, monet heistä bussissa olleita lapsia (Arutz Sheva, 21.10.2004).

Toisessa tapauk­sessa 14 loka­kuuta, terroristit menivät ”omaan ansaansa”. 13 päivän iltana he ampuivat kaksi rakettia kohti Kfar Daromin asutuksen kasvihuo­neita. Toinen raketeista osui pää­vesijohtoon ja siitä vuotanut vesi teki vuotopai­kan lähialueen mu­taiseksi. Seu­raavana aamuna ter­roristit päätti­vät hyökätä luoteja vastaan vah­vistetulla jeepillään asutukseen. Ajaessaan kohti kas­vihuoneita ja niissä työskenteleviä israelilaisia, he ajoivat autonsa suoraan muta­velliin. Käsiasein, kranaatein, pommein ja raketein varustautu­neet terroristit joutuivat jättämään autonsa. He avasivat tulen kohti kasvihuoneissa työs­kennelleitä. Lähes kaikki pääsivät suojaan, mutta epäonneksi yksi ulkomai­nen työläinen sai kuolet­tavan osuman. Israelin armeijan sotilaat tappoivat kaikki terroristit tulitais­telun aikana (Moti Sender, CFOIC, 14.10.2004).


Gazaan terroristivaltio?

Israelin puolustusvoimat (IDF) va­roittaa, että israelilaisten poistu­essa Gazan alueelta sinne syntyy terroristien pesäpaikka. IDF:n ra­portit listaavat 13 turvallisuusuh­kaa, jotka Gazan alueen tyhjen­nys synnyttää. Niitä ovat mm. is­raelilaisia sotilaita ja siviilejä täh­täävät sala-ampujat, kidnappauk­set, raketti-ja ohjusiskut. IDF:n ra­portin mukaan puolustusvoimien täytyy pitäa yllä valmiutta tarvitta­essa tunkeutua Gazan alueelle senkin jälkeen, kun israelilaiset ovat sieltä poistuneet (Jerusalem Newswire, 19.10 2004).


 Libanonilainen puhuu

”Olen ylpeä ja kiitollinen voides­sani libanonilaisena puhua Israe­lin puolesta, joka on Lähi-idän ai­noa demokratia. Minut kasvatettiin arabimaassa ja haluan tuoda esiin jotakin arabimaailmassa koke­maani. Kasvoi Libanonissa. Mi­nulle opetettiin, että juutalaiset ovat pahoja, Israel on paholainen ja rauha Lähi-itään saadaan vain, kun tapamme kaikki juutalaiset ja ajamme heidät mereen. Kun mus­limit ja palestiinalaiset julistivat Pyhän sodan Libanonin kristittyjä vastaan 1975, he alkoivat mas­samurhata kristittyä väestöä kylä kylältä. Vietin paljon ajastani pommisuojissa ikävuosien 10-17 välillä. Meillä ei ollut sähköä ja elääksemme jouduimme syömään ruohoa. Vesi piti hakea ryömi­mällä tarkka-am­pujien pelossa. Israel tuli auttamaan Li­banonin kristit­tyjä. Äitini haavoittui musli­mien kranaatista ja hänet vie­tiin hoitoon israelilaiseen sai­raalaan. Kun saavuin sinne, jouduin shok­kiin. Lattiat olivat täynnä haa­voit­tuneita musli­meja, palestiinalaisia ja liba­no­nilaisia kristittyjä. Lääkä­rit hoitivat heitä kaikkia. Äitini sai hoitoa ennen vieressä ma­kaavaa isra­elilaista sotilasta. He ei­vät katsoneet potilaan us­kontoon, po­liittiseen kantaan vaan auttoivat jokaista apua tarvitse­vaa. Ensi­kerran elä­mässäni koin ihmisys­tävyyttä, jota oma kulttuu­rini ei vi­holliselle osoittanut. Koin israeli­laisten ar­vomaailman, jossa vihol­listakin autetaan. Vietin sai­raa­lassa 22 päivää ja ne muuttivat elämäni. Ymmärsin, että minulle oli halli­tukseni taholta syötetty valheita juutalaisista ja Israelista. Tiesin, että jos olisin juutalaisena arabi­sairaalassa, minut lynkattai­siin Allahu Akbar (Allah on suuri) huutojen kaikuessa läpi sairaa­lan… Ero arabimaailman ja Israe­lin välillä on arvostuksissa ja luonteessa. Se on barbarismin ja sivilisaation ero.  Se on diktatuurin ja demokratian ja hyvyyden ja pa­huuden ero. Kerran oli aika, jolloin tarkoituksellinen lapsentappaja toivotettiin helvetin alimpaan paik­kaan. Nyt israelilaiset lapset ovat palestiinalaisten ”aseellisen tais­telun” uhreja. Kun tämä käytös nähdään oikeutettuna israelilaisia vastaan, sama tapahtuu muualla­kin maailmassa… koko maailma kärsii terrorismista. Itsemurhais­kujen syyksi sanotaan ”miehityk­sen aikaansaama epätoivo”. Ker­ron totuuden. Ensimmäinen ter­rori-isku juutalaista valtiota vas­taan tehtiin jo 10 viikkoa ennen kuin Israel itsenäistyi. Autopommi räjäytettiin 22.2.1948 Ben Yehuda kadulla ja se tappoi 54 ihmistä, satoja haavoittui. On ilmeistä, että arabiterrorismia ei aiheuta ”epä­toivo” tai ”miehitys”, vaan halu tu­hota juutalainen valtio (Brigitte Gabriel, libanonilainen nainen, puhuessaan Duke UniversitynCounterterrorism Speak-out” ti­laisuudessa, 14.10.2004).
 

 

Uusi lentokenttä
Uusi Ben Gurionin kenttä avataan 2.11.2004. Uusi terminaali korvaa entisen ja ahtaaksi käyneen. Sen rakentamiskustannus oli 900 milj. USD. Matkustajat pääsevät sieltä koneiseen suoraan odo­tusaulasta, ilman busseja ja por­taikossa kävelyä (20.10.2004).

 

 

Turismi kasvussa

Syyskuun juhla-aikana turisteja saapui 32% viimevuotista enem­män. Tämän vuoden 9 ensimmäi­sen kuukauden aikana on maa­han saapunut 1.2 milj. matkailijaa. Luku on 52% enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ai­kana (Tal Muscat, Jerusalem Post, 20.10.2004).

 

YK hyväksyi terrorismin vastai­sen julkilausuman

YK:n turvallisuusneuvosto hyväk­syi yksimielisesti äänin 15-0 terro­rismin tuomitsevan julkilausuman. Julkilausumaa ehdotti Venäjän YK edustaja Andrei Denisov. Turvalli­suusneuvoston nykyisten musli­mimaiden, Algerian ja Pakistanin, vaatimuksesta lopulliseen versi­oon tehtiin kuitenkin pehmennyk­siä. Denisovin alkuperäinen eh­dotus suositteli YK:n laativan mustanlistan tunnetuista terroris­tihenkilöistä, ryhmistä ja yhteyk­sistä. Lopullinen teksti ei mainitse listaa, vaan esittää työryhmän muodostamista miettimään lisä­toimia.

 

 

Arafat: lopetan kun valtio on muodostettu

Sairasteleva ja noin kolmen vuo­den ajan Israelin Ramallahiin eristämä Arafat sanoi jättävänsä paikkansa Palestiinan valtion pe­rustamisen jälkeen. Lontoolaisen arabilehden Asharq Al-Awsatin haastattelussa hän sanoi aiko­vansa pyrkiä presidentiksi taas seuraavissa vaaleissa. Päivämää­rää vaaleille ei vielä ole. Arafatin mukaan toivottu aika olisi huhti-toukokuussa vuonna 2005. Arafat sanoi myös olevansa eri mieltä niiden palestiinalaisten viran­omaisten kanssa, jotka ovat ar­vostelleet ”intifadaa” sen sotai­suuden ja väkivaltaisuuden vuoksi. Arafin mukaan sotaisuus on ”Israelin suorittamien massa­murhien ja miehityksen” tulosta (Khaled Abu Toameh, Jerusalem Post, 6.10.2004).

 

Turva-aita turvaa elämää

Israelin rakenteilla oleva turva-aita on osoittautunut tehokkaaksi suojaksi. Aidan valmiilla osuudella terrorismin aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet 84%. Valmis aita on 134 km pituinen Salemin ja Elkanan välinen osuus. Vii­meisten 4 vuoden aikana 1017 is­raelilaista ja ulkomaista ihmistä on kuollut terroristien uhreina (Mar­got Dudkevitch, Jerusalem Post, 28.9.2004).


Uusi Palestiinan TV:n video

Palestiinalaishallinnon valvoma TV esittää israel-vihamielisiä oh­jelmia jatkuvasti. Ohjelmat räätä­löidään eri-ikäisille, aina las­tenohjelmista lähtien. Uusi mu­siikkivideo ”The Game” (peli) lä­hetettiin ensimmäisen kerran 21 syyskuuta. Siinä palestiinalainen naislaulajatar, taivaassa olevana, laulaa satojen vuosien rauhasta maan päällä. Äkkiä taivaan portit avautuvat ja suurin joukoin ”uhrit”, lähinnä arabit ja afrikkalaiset, al­kavat saapua sinne. Laulaja päättää laskeutua maan päälle katsomaan mikä aiheuttaa tämän murha-aallon. Hän näkee maail­man kauhistuttavana paikkana ja iloitsee, ettei ole elossa. Maailma on ”terroripelin” vallassa. Video näyttää kärsiviä ja kuolevia uhreja Vietnamissa, Jugoslaviassa, Afri­kassa ja yksi kuva jopa holokaus­tin ajalta, kun caterpillari työntää uhreja avoimeen hautaan. Videon kuvitus viittaa kaiken aikaa Israe­liin terrorin takana. Siinä näytetyt sotilaat ovat vain israelilaisia, usein ampuma-asennoissa. Vi­deon tekstitys puhuu ”miehityk­sestä” ja kuinka kukaan voisi sen alla säilyä hengissä. Videon tar­koitus on selvä: viitata Israeliin ja juutalaisiin syypäänä kaikkiin maailman vaikeuksiin (Itamar Marcus ja Barbara Crook, Pales­tinian Media Watch, 22.9.2004).

 

 

Islamilainen Eurooppa

Euroopassa on musli­mienemmistö tämän vuosi­sadan loppuun mennessä, sanoo johtava Lähi-Idän tuntija, Princetonin yliopis­ton prof. Bernard Lewis. ”Nykyinen suunta osoittaa, että Euroopassa on musli­mienemmistö 21 vuosisa­dan lopulla… Eu­rooppa tu­lee olemaan osa läntistä arabi­maailmaa”, to­tesi prof. Lewis saksalaiselle Die Welt leh­delle antamas­saan haastat­telussa. Lewisin mukaan syynä tähän on muuttoliike muslimimaista Eurooppaan ja eurooppa­laisten vähäinen syntyvyys. Yleensä Euroopassa avi­oidutaan liian myöhään ja perheisiin syntyy lapsia liian vähän verrattuna Euroopan muslimiväestöön. EU suu­rimmassa maassa Sak­sassa on nyt yli 3 milj. mus­limia, kun koko väestö­määrä on n. 82 milj. EU johtajat kokoontuvat joulu­kuussa pohtimaan ava­taanko muslimimaa Turkin kanssa jäsenyysneuvotte­lut. Turkin väestönkasvu on sitä luokkaa, että sen vä­estömäärä 70 milj. tullee piakkoin ylittämään Saksan väestömäärän (tiscali.news 28.7.2004).

 

Holocaust ja palestiina-laiset ­

Palestiinan media vertaa usein palestiinalaisten oloja juutalaisten kärsimyksiin holocaustin aikana. Uusin propagandafilmi palestiina­laisista”pakolaisista” käyttää hyväkseen holocaustin historiasta tunnettua kuvaa keskitysleirin piikkilanka-ai­dassa riippuvasta kuol­leesta juutalaisesta. Juuta­laisen sijasta siinä riippuu nyt palestiinalainen. Näiden shokeeraavien kuvien li­säksi mieliä muokataan po­liittisella kiihotuksella, joka on suunnattu erityisesti nuo­risoon. Tärkein on Is-raelin olemassaolon oikeu-den kieltäminen. Ohjelman päämäärä on osoittaa, että koko Israel on miehitettyä Palestiinaa, joka on varas­tettu ”pakolai-silta”. Nämä eivät ole koskaan unohtaneet omaa maataan ja ha-luaan palata sinne. Pieni lapsi puhuu ”pa-laami­sesta” sanoen, että vaikka hän on jo nel­jättä sukupolvea, hän ei ole unohtanut juuri­aan maassa ja palaa sinne ”verensä” kautta. ”Varmasti me palaamme”. Tätä oh­jelmaa on esitetty viime kuukausina 4 kertaa Palestiinan TV:ssa (PATV:ssa).

Israelin itsenäisyyssodan alussa sadat tuhannet maassa asuvat arabit lähti­vät ympäröiviin arabimaihin. Useimmat heistä lähtivät arabijohtajien kehotuksesta. Useimmat arabit päätyivät YK:n ylläpitämiin pakolais­leireihin. Tähän asti arabi­maat ovat pakottaneet hei­dät asumaan ”pakolaisina” säätämiensä lakien kautta, jotka estävät näitä ihmisiä ostamasta ja omistamasta maata, harjoittamasta liike­toimintaa, jne. Lait on sää­detty pakolaisia ja heidän jälkeläisiään koskeviksi, jotta heistä ei voi tulla ym­pärillä olevien arabimaiden kansalaisia. Nämä lait, ja poliittinen syy käyttää ”pa­kolaisten” tilannetta Israelia vastaan – ei Israel – ovat syy palestiinalaisten vuosi­kymmeniä jatkuneisiin puutteellisiin oloihin. Pales­tiinalaishallinnon propa­ganda syyttää Israelia pa­kolaisten ”karkottamisesta” ja heidän kärsimyksistään. Sen sijaan, että se haluaisi yhteistyöhän ongelman rat­kaisemiseksi, se vaatii pa­luuoikeutta kaikille Israelin alueelta lähteneille ja hei­dän jälkeläisilleen, jolloin koko lukumäärä lasketaan useissa miljoonissa (Itamar Marcus and Barbara Crook, Palestinian Media Watch).


115 maan päätös

Sitoutumattomien maiden liitto suosittaa jäsenmail­leen, että nämä kieltäisivät niiden israelilaisten turis­tien, jotka asuvat 1967 jäl­keen Israeliin liitetyillä alu­eilla, pääsyn maahan. Liit­toon kuuluvat mm. Intia ja Thaimaa, joissa moni israe­lilainen käy turistina. Päätös tehtiin liiton ulkoministerien kokouksessa Etelä-Afri­kassa. (The Media Line, 22.8.2004)

 

Waqf jatkaa Temppelivuo­ren hävitystyötä
Temppelivuorta hallinnoiva muslimisäätiö Waqf suun­nittelee poistavansa Temp­pelivuorelta lisää tuhansia tonneja maata rakennus­töidensä tieltä. Temppeli­vuoren maaperä on arkeo­logisesti arvokasta ja sisäl­tää muinaisjäänteitä. Waqf rakennustyöt ovat laittomia eikä niillä ole Israelin viran­omaislupia. Arkeologi Eilat Mazarin mukaan muslimien päämäärä on hävittää Temppelivuorelta juutalaisia muinaisjäänteitä. Islamilai­sen liikkeen johtaja sheikki Raed Salahin mukaan ”pa­lestiinalaisilla muslimiara­beilla on Temppelivuoreen erityinen oikeus… siellä ei ole koskaan ollut ensim­mäistä tai toista (juutalaista) temppeliä” (Arutz Sheva, 20.8. 2004).

 

 

Palestiinalaisten histo­riankirjoitusta

Äskettäin Palestiinan TV:n opetusohjelma kertoi, että Raamatun ajan juutalaisilla ei ole mitään yhteyttä ny­kyjuutalaisten kanssa. Oh­jelman mukaan maalla ei ole juutalaista historiaa, vaan ainoastaan ”arabihis­toria”. Palestinian Media Watch’in johtajan Itamar Marcusin mukaan palestii­nalaiset ylläpitävät myyttiä, jonka mukaan Raamatun ajan juutalaiset olivat itse asiassa arabiväestöä ja palestiinalaiset muinaisten kanaanilaisten jälkeläisiä, jotka myös olivat arabeja. Näin heidän mukaansa alu­eella ei koskaan ole ollut muita kansoja kuin arabeja. Tämä laajamittainen histo­rian uudelleenkirjoitus on vääristelyä, jonka kautta yritetään luoda ”palestiina­lainen kansa” käsitteelle historiallinen pohja. Pales­tiinalaisten väitteet sisältä­vät mm:

-          Raamatun ajan hep­realaisilla ei ole mi­tään yhteyttä nyky­juutalaisiin

-          Raamatun heprealai­set olivat arabeja

-          Raamatun profeetat olivat muslimeja

-          Kuningas Salomo oli muslimi profeetta

-          Salomon temppelin rakensivat kanaani­laiset arabit, ei isra­elilaiset

-          Kanaanilaiset ovat palestiinalaisten esi-isiä

-          Raamattu on juuta­laisten mielikuvitus­legendaa, ei histo­riaa

-          Nykyjuutalaiset ovat 13 vuosisadan ta­taarien jälkeläisiä

-          Temppelivuoren si­jainti Jerusalemissa on sionistinen kek­sintö

-          Sionismi on rasismia

 (Arutz Sheva, 23.8. 2004)


Terrorismin aika

Neljän viime vuoden terro­rismitilastot ovat lähes sa­mat mitä esiintyi niitä edel­tävien 53 vuoden aikana. Vuodesta -47 vuoteen -2000 (syyskuu) israelilaisia kuoli terrorismin uhreina 755 henkeä. Vuoden 2000 jälkeen 674 israelilaista on tapettu islamilaisten terro­ristiliikkeiden toimesta.


Uutisten sensurointia

Kaksi päivää Baghdadin lu­histumisen jälkeen CNN yhtiön vanhempi uutispääl­likkö kertoi, että hänen yhti­önsä sensuroi 4 vuoden ajan Irakia koskevia uutisi­aan. Jordan Eason tunnusti, että CNN sai tietoonsa Saddam Husseinin jul­muuksia, mutta niitä ei jul­kaistu, koska Irakissa olevat CNN:lle työskentelevät ira­kilaiset toimittajat olisivat joutuneet vaikeuksiin. Irak ei ole ainoa arabimaa, jonka suhteen on näin me­netelty. Thomas Friedman kertoo muistelmissaan ”From Beirut to Jerusalem”, että Arafatin PLO:n pitä­essä vallassaan Etelä-Liba­nonia, PLO:n asemiehet uhkasivat reporttereita väki­vallalla ja kuolemalla, jos he kirjoittavat PLO:n kannalta epämieluista asiaa. Fried­man myöntää, että pelon takia monet jutut jäivät jul­kaisematta koskien PLO:n johdon korruptiota ym. ”Länsimainen lehdistö ku­herteli PLO:n kanssa”, sa­noo Friedman, ”pelin nimi oli säilyttää hyvät suhteet PLO:on”. Onko mikään muuttunut?

Kun Arafat ja PLO saivat Gazan ja Länsirannan alu­eet valvontaansa, sama uh­kailu toimittajia vastaan on jatkunut. Vuosien aikana Arafatin turvallisuusjoukot ovat pidättäneet useita kymmeniä toimittajia. Heitä uhkaillaan ja tarvittaessa väkivaltaa ei epäröidä käyttää.  Khaled Abu Toa­meh on veteraani arabitoi­mittaja, joka sanoo, että monet palestiinalaiset päte­vät arabitoimittajat eivät voi toimia palestiinalaisissa lehdissä. Kun AP uutistoi­miston kameramies kuvasi palestiinalaisten riemuitse­mista syyskuun 11.2001 terroristi-iskun johdosta, Arafatin avustaja sanoi AP:n edustajalle, että he ei­vät voi taata kameramiehen turvallisuutta. Monia uutis­toimistoja varoitettiin käyt­tämästä ko. kuvia.

Kesäkuussa Abu Toameh kertoi Jerusalem Postille, että Agence France Pressin valokuvaaja hakattiin pa­hoin Al Aksan marttyyrit järjestöön kuuluvien toi­mesta. Hänen molemmat käsivartensa murtuivat. Heinäkuussa Arafatin näp­pien alla oleva palestiinalai­nen lehtimiessyndikaatti va­roitti, että jokaista Gazan arabien välistä taistelua ra­portoivaa rangaistaan anka­rasti. Abu Toamehin mu­kaan ”muu maailma ei saa oikeaa kuvaa siitä, mitä alueella tapahtuu”, koska palestiinalaishallinto ei salli lehtimiehille heille kuuluvaa vapaata tiedonvälitysoike­utta, vaan pitää yllä pelot­telun ilmapiiriä. (The Boston Globe, 15.8. 2004)


EU suunnittelee turva-ai­taa

EU on tuominnut Israelin turva-aidan, mutta se ei estä sitä suunnittelemasta omaa aitaa uusien jäsen­maiden Puolan ja Unkarin rajoille estämään laiton maahantulo Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan alueilta. Israelilaiset yhtiöt, jotka ovat rakentaneet Isra­elin turva-aitaa, osallistuvat satojen kilometrien mittai­sen esteen rakentamiseen. Tietojen mukaan Magal Se­curity Systems tulee solmi­maan yhteistyösopimuksen suuren länsimaisen yhtiön kanssa aidan ja sen elekt­ronisten turvalaitteiden ra­kentamiseksi EU:n rajalle. Muutkin israelilaiset turva-aita rakentamisesta koke­musta omaavat yhtiöt ovat kiinnostuneita projektista. Lähteiden mukaan aidan kustannus olisi n. 2-3 milj. USD kilometriä kohti (eu­roina lähes sama) (Felix Frisch, Globes, <http://www.globes.co.il/>www.globes.co.il,  12.8. 2004)

 

Turistien määrä nousussa

Tämän vuoden 7 ensim­mäisen kuukauden aikana Israeliin saapui 821800 tu­ristia. Kasvu on 58% ver­rattuna viime vuoden vas­taavaan aikaan ja 74% ver­rattuna vuoteen 2002. Ar­vion mukaan Israeliin odo­tetaan tänä vuonna 1,4 milj. kävijää (Arutz Sheva, 18.8. 2004)


Numerot kertovat

* Jerusalem mainitaan Raamatussa Vt:ssa 881 kertaa ja Ut:ssa 144 kertaa

* Jerusalem mainitaan Ko­raanissa 0 kertaa

* Palestiinaa ei mainita Vt:ssa tai Ut:ssa

* Palestiinaa ei mainita myöskään Koraanissa

* Kun Jerusalem oli arabi­vallan alla (1948-67) vain 1 arabijohtaja vieraili siellä. Hän oli Jordanian kuningas Abdullah, jonka tappoi pa­lestiinalainen arabi, kun hän astui Al-Aksan moskeijaan 1952

* Arabipakolaisia lähti Isra­elin valtion alueelta n. 600000

* Juutalaispakolaisia pakeni arabimaista n. 600000

* YK perusti järjestön aut­tamaan pelkästään palestii­nalaisia

* Sen lisäksi YK:lla on maailman kaikkien muiden maiden pakolaisten avus­tamiseen vain 1 järjestö

* Palestiinaksi kutsutulla maa-alueella on ollut itse­näinen juutalaisvaltio 3 kertaa

* Samalla alueella on ollut itsenäinen muslimivaltio 0 kertaa

* Israelilaisten tai juutalais­ten maailmassa tekemiä terroristi-iskuja vuodesta 1967 on ollut 1 tapaus

* Arabien tai muslimien te­kemiä terroristi-iskuja vuo­desta 1967 on ollut kym­meniä tuhansia

* Juutalaisista johtajista juutalaista terroristi-iskua on kiittänyt n. 1%

* Palestiinalaisjohtajista on islamilaisten terroristi-isku­jen takana n. 90%
* Juutalaisilla on 1 kansa­kunta

* Arabikansakuntia on 19

* Demokraattisia arabimaita on 0 kpl
* Vuosittain tapetaan tu­hansia arabinaisia “kun­nian” tähden

* Samasta syystä vuosittain tapetaan 0 juutalaisnaista

* Saudi-Arabia sallii maape­rällään 0 kristillistä tai juu­talaista rukoustilaisuutta

* Israel sallii rajattomasti muslimirukoustilaisuuksia maaperällään
* Israelissa asuu 1 250 000 arabia Israelin kansalaisina omissa arabikylissään

* Palestiinan hallintoalueilla ei sallita yhtäkään juutalais­asutusta

* YK:n ihmisoikeuskomis­sion ihmisoikeuksien louk­kauksia koskevista julkilau-sumista arabi­maita tuomit-sevia on 0%

* Israelia koskevat vastaa­vat tuomiot käsittävät 26% julkilausumista
* YK:n turvallisuusneuvos­ton Lähi-itää koskevia jul­kilausumia 1948-91 on ollut 175 kpl

* Näistä Israelia vastaan on ollut 97

* Arabivaltiota vastaan 4

* YK:n turvallisuusneuvos­ton jäseninä on ollut 16 arabimaata

* Israel on ollut saman neu­voston jäsen 0 kertaa (Is­rael on ainoa maa maail­massa, jota ei koskaan ole kelpuutettu turvallisuusneu­vostoon)

* YK:n yleiskokous on tuo­minnut Israelin 322 kertaa

* YK:n yleiskokous on tuo­minnut arabimaan 0 kertaa

* Maailmassa on muslimeja yli 1 miljardi

(Mukaelma Dennis Pragerin listasta)


EU ja laajempi Eurooppa

EU ja Israel neuvottelevat eurooppalaisen ”laajempi Eurooppa/uusi naapuruus” teeman mukaisesti siitä, lii­tetäänkö Israel ”uuden Eu­roopan” lähinaapurimaihin. EU:n politiikka on liittää 14 EU:n ympäristömaata osak-si yhteistä kumppanuutta. Kumppanuus tar­koittaa mm. ko. maan kan­salaisten, palvelujen ja ta­varoiden va-paata pääsyä EU:n alu-eelle. Israel, Jor­dania, Mol-dova, Marokko, Tunisia,  Ukraina ja muo­dostuva Palestiina ovat en­simmäisiä maita, joiden kanssa ai-heesta käydään neuvotte-luja (Herb Keinon, Jerusa-lem Post, 10.8. 2004).

 

 

Bushin lupaus

Vuoden 2000 presidenttikil­vassa nykyinen USA:n pres. Bush lupasi aloittaa toimet USA:n suurlähetys­tön siirtämiseksi Tel Avi­vista Jerusalemiin virka­kautensa “ensim­mäisenä päivänä”. Lupaus on edelleen pitämättä. Yhdys­valtain kongressi hyväksyi suurlähe­tystön sijaintipai­kaksi Jerusalemin jo 1995. Tällä pää­töksellä lähetystö piti siirtää touko­kuuhun 1999 men­nessä. Pres. Clin­ton viivytti päätök­sen toimeenpanoa ja siirsi ”kuuman perunan” seuraa­jalleen. Bush on jatkuvasti viivyttänyt siirtoa vedoten kansalliseen turvallisuu­teen. (Arutz Sheva, 18.6. 2004)


Jyrkkä linja näkyy

Israelin tehostunut taistelu terroristiryhmiä ja niiden johtajia vastaan näkyy ti­lastoissa terroristi-iskujen vähenemisenä. Puolustus­ministeri Shaul Mofazin mukaan vähennys on ”dra­maattinen”. Vuonna 2004, verrattuna samaan jaksoon vuonna 2003, itsemurhais­kujen ja niiden yritysten määrä on laskenut 75%. Tänä vuonna Israelin viran­omaiset ovat estäneet 58 itsemurhaiskua. Terrorismin takia Israelin vankiloissa on tällä hetkellä pidätettyinä 6600 palestiinalaista. (Arieh OSullivan ja David Rudge, The Jerusalem Post, 23.6. 2004)


Muutto 2003

Vuonna 2002 Ranskasta muutti Israeliin 2030 juuta­laista ja 2003 2083. Luku on suuri verrattuna esim. Englannista muuttajiin, 2002: 277 henkeä ja 2003: 405 henkeä. Prosentuaali­sesti suurin lisäys oli muu­tossa Venezuelasta. Kun vuonna 2002 sieltä muutta­jia oli vain 37 henkeä, niin vuonna 2003 heitä oli 109. USA:sta ja Kanadasta muuttajia tuli viime vuonna yht. 2385 henkeä. 2002 luku oli 1664. (Arutz Sheva, 20.6. 2004)

 

 

Äiti, joka esti pommimie­hen

Ystäväni Shlomit (nimi muutettu) ei näytä tyypilli­seltä terroristien metsästäjältä. Hän pukeutuu säädyllisesti kuten juutalainen us­konnollinen nai­nen. Oman toi­mensa ohella hän matkustaa luen­noimassa ympäri maata. Hän auttaa köyhiä perheitä tekemällä heille ruokaa tai hän saattaa paistaa kakkuja ja jakaa ne tarkastuspisteissä palveleville sotilaille. Itse hän laihduttaa kaiken aikaa. Viime viikolla Shlomitista tuli sankari.

Hän ajoi autollaan erästä Is­raelin valtaväylää vieraillak­seen tyttärensä perheessä. Edellä ajoi raskas jätteiden­kuljetusauto. Sholit päätti olla ohittamatta ja tyytyi ajamaan sen perässä kuunnellen samalla CD:ltä uskonnollisen laulajattaren Devora Gilan musiikkia. Kuorma-auton keltainen re­kisterikilpi osoitti auton ole­van israelilaisessa omistuk­sessa. Palestiinalaisissa autoissa on joko valkoinen tai vihreä kilpi. Itä-Jerusa­lemin arabeilla tosin on is­raelilainen kilpi.

Kuorma-auton ja sitä seu­raavan Shlomitin auton ohitti moni muu. Mutta Shlomitin auton perässä seurasi uskollisesti yksi val­kokilpinen henkilöauto. Jä­teauto hiljensi ja siirtyi tien sivuun pysähtyäkseen jol­loin Shlomit ohitti sen. Vil­kaisu taustapeiliin näytti, että takana seurannut hen­kilöauto oli myös pysähtynyt ja sen kuljettaja ojensi jäte­auton kuljettajalle pienen paketin. Shlomitista oli ou­toa, että palestiinalaisen auton kuljettaja antoi jotakin israelilaiseen autoon. Asia vaivasi häntä ja seuraavalla tarkastuspisteellä hän kertoi sotilaalle tapahtuneesta. Sotilas pyysi häntä jäämään paikalle vähäksi aikaa ja Shlomit lupautui. Nuori so­tilas tarjosi kupin kahvia ja antoi Shlomitille luodinkes­tävän liivin ja kypärän. Muutaman minuutin kulut­tua jäteauto saapui tarkas­tuspisteeseen. Koska siinä oli israelilaiset kilvet, se olisi normaalisti saanut jatkaa matkaa vaikeuksitta. Nyt sotilaat pysäyttivät sen Shlomitin kertoman takia. Ohjaamo tutkittiin tarkoin ja pieni paketti löytyi. Sotilaat avasivat sen ja löysivät rä­jähteitä.

Todennäköisesti Shlomitin tarkkaavaisuus ja epäluu­loisuus pelasti ihmishenkiä. Shlomitin mukaan, ”Ole valpas. Jos havaitset jotakin epätavallista tiellä tai muu­alla älä epäröi kertoa siitä sotilaalle, poliisille tai turva­henkilölle”. Elämä tai kuo­lema voi olla vain sydä­menlyönnin päässä toisis­taan.
 (Toby Klein Greenwald).
 

 

Muinaisuuden kaikuja Auschwitzistä

Synagoogan välineistöä, mukaanlukien 4 menoraa, kaivettiin esiin Puolassa Oswiecimin “Suuren syna­gogan” paikalta. Paikka tunnetaan paremmin sak­salaisen nimensä ”Au­schwitz” mukaan. Löydön esiin kaivaminen oli 6 vuo­den työn tulosta. 1998 Yariv Nornberg oli juuri päättänyt asepalveluksensa ja astui kotipaikkansa Ramat HaSharonin liikkeeseen ostaakseen Israelin lipun. Liikkeen omisti 90-vuotias vanhus, Yeshayahu Yarot, joka kertoi Nornbergille, ettei hänellä ollut lippuja. Omistaja pyysi Nornbergia palaamaan viikon kuluttua. Nornberg oli kuitenkin läh­dössä Eurooppaan tutus­tumaan keskitysleireihin, eikä voinut tuolloin tulla liik­keeseen. Hän kertoi sen vanhukselle. Tuolloin Yarot alkoi kertoa tarinaansa hä­nelle, ”Synnyin Puolassa, Auschwitzissa…”

Kului kaksi tuntia ja sitten Yarot meni sisähuoneeseen palaten sieltä paperinpalan kanssa. Paperinpalalle hän piirsi kartan paikasta, jonne hänen mukaansa juutalai­sen seurakunnan edustajat kätkivät Suuren synagogan jumalanpalvelusvälineistön juuri ennen natsimiehitystä 1939. Yarot näki kolmen miehen kätkevän uskonnol­liset aarteet maahan. ”Olet lähettiläs”, sanoi Yarot Nornbergille, ”löydä paikka”.

Nornberg käytti vuosia et­simiseen. Samalla israeli­lainen tuottaja ja ohjaaja Yaheli Gat teki vuosien ura­kasta dokumenttifilmin. Muita henkiin jääneitä etsit­tiin ja haastateltiin ja muu­tamat vahvistivat asian. Kun varsinaista maastotutki­musta ja kaivuuta oli tehty kolmen viikon ajan, kaivajat osuivat oikeaan paikkaan. Toorarullat, muut kirjat ja uskonnolliset esineet nos­tettiin kätköstään entisen synagogan lattian alta.

Esineet ovat tutkijoiden kä­sissä. Oswiecimin syna­goga oli alueensa suurin. Natsit räjäyttivät sen ja lo­pulta samaan kaupunkiin perustetussa keskityslei­rissä sai surmansa yli 1 milj. ihmistä, joista 90% oli juu­talaisia. (Arutz Sheva, 23.6. 2004)

 

Antisemitismi Isossa-Bri­tanniassa
Kesäkuun lopulla kaksi juutalaissynagogaa joutui hävityksen kohteiksi Isossa-Britanniassa. Suurta vahin­koa aiheutettiin Toora-rul­lille ja muille välineille sekä rakennuksille. Vahinkojen arvo on satoja tuhansia dollareita. Syyskuun 2000 jälkeen Isossa-Britanniassa on vahingoitettu yli 100 sy­nagogaa. Vuodesta 2002 vuoteen 2003 antisemitisti­set hyökkäykset kasvoivat 39%. Viime vuonna niitä ti­lastoitiin 375 tapausta. (Naomi Ragen, http://m1e.net/c?4404818-Cq1UnVEiB8YCU%40578925-5HK2G8t9UcTBs  24.6. 2004)

 

Turva-aidan tulosta

Apulaispuolustusmin. Ze’ev Boimin mukaan alueilla, joilla turva-aita on valmis, terroristien soluttautuminen Israelin puolelle on koko­naan estetty. 10 kk:n koke­mus 200 km:n osuudelta näyttää, että kun ennen ai­taa terroristi- ja muita rikol­lisoperaatioita oli 600 tapa­usta vuodessa, niin nyt niitä ei ole esiintynyt lainkaan. (Haaretz, 27.6. 2004)


Pommin kestävä roska-astia

Terrorismi pakottaa kehit­tämään aina uusia turva­tuotteita. Israelilaisen kehi­tystyön tulosta on räjähdyk­sen kestävä jäteastia. Niitä on asennettu New Yorkin Penn Stationille ja maan­alaisen junan asemille. Jä­teastia käsittää kolme ker­rosta jotka on suunniteltu kestämään n. 4,5 kg:n rä­jähteen. Mikäli räjähdyksen voima ei vaimene astiassa, se suuntautuu ylöspäin, eikä sivuille. USA:lainen ju­nayhtiö Amtrak aloitti jä­teastioiden asentamisen n. 5 vuotta sitten. Nyt myös New York Transit on asen­tanut muutamia. Yksi jä­teastia maksaa n. 2000 USD. (Arutz Sheva, 29.6. 2004)


Teloitus

Palestiinalaiset asemiehet teloittivat julkisesti yhteis­työstä Israelin kanssa syy­tetyn miehen Qabatiyassa, Länsirannan alueella. 45-vuotiaan Rafiq Daraghme­hin teloitus suoritettiin am­pumalla konetuliasein. Sa­dat paikalla olijat puhkesivat villeihin riemunosoituksiin teloituksen jälkeen.

Asemiehet raastoivat Rafi­qin kaupungin aukiolle ja huusivat paikalle keräänty­välle joukolle: ”Tämä mies… antoi Israelille tietoa taistelijoidemme sijainnista. Mikä on hänen tuomionsa?” Väkijoukko huusi: ”Teloi­tus!”. Reutersin toimittaja seurasi tapahtumaa. Pales­tiinalaiset militantit ovat tappaneet ainakin 30 yh­teistoiminnasta syytettyä viimeisen 4 vuoden aikana. Muutama palestiinalainen asukas oli kuitenkin kriitti­nen tapauksen suhteen sa­noen, että oikeusistuimen pitäisi selvittää tällaiset asiat. 
(Wael Al-Ahmad, Reuters, 2.7. 2004)


Kvartetti painostaa pales­tiinalaisia

USA:n, YK:n, EU:n ja Ve­näjän edustajat, ns. “kvar­tetti” Lähi-idän rauhansuun­nitelman takuumiehinä, esitti tyytymättömyytensä palestiinalaisten toimiin pääministeri Ahmed Qu­reille. Nelikon edustajat sa­noivat Qureille, että pales­tiinalaisten tulisi pian ryhtyä tositoimiin rauhansuunni­telman ehtojen suhteen tai kansainvälisen tuen jatku­minen vaarantuu. (The Me­dia Line, 8.7. 2004)


Maanjäristys

Voimakkuudeltaan Richterin asteikolla 4.7 suuruinen jä­ristys vavisutti Israelin maaperää heinäkuun alussa. Sen keskus oli n. 25 km Kuolleen Meren poh­joispuolella. Järistys tuntui Haifassa, Jerusalemissa, Tel Avivissa, Beershevassa ja Jordan joen laaksossa. Israelin rannikon kaupun­geissa rakennukset tärisivät useiden sekuntien ajan. Edellinen järistys, voimak­kuudeltaan 3.2, oli maalis­kuun 6 pvä. Helmikuun 11 järistys oli 5.1 suuruinen. Viime vuonna oli useita jä­ristyksiä voimakkuudeltaan 2 ja 3 paikkeilla. Voimak­kaimmat järistykset ovat ta­pahtuneet 1956 ja 1979, jolloin mitattiin 5.3 Richteriä. 1927 järistys tappoi 400 ih­mistä ja monia rakennuksia sortui. Sen keskus oli Ein Gedissä ja voimakkuus 6.3. Siinain Nuweibassa mitattiin 1995 järistys, jonka voi­makkuus oli peräti 7 Richte­riä. Geologien mukaan ti­lastollinen todennäköisyys on, että Israelia kohtaa tu­hoisa järistys aina 50-100 vuoden välein. (Haaretz, 7.7. 2004)

 

 

Läpi seinän

Israelilainen keksintö tekee mahdolliseksi nähdä seinän läpi. Keksinnön kaupallinen sovellutus on pelastus- ja sotilastoimiin kehitetty laite, jonka avulla nähdään es­teen läpi. Camero niminen yritys on kehittänyt laitteen, joka perustuu tutkasystee­miin (UWB radio-aallot). Sen avulla saadaan kolmi­ulotteinen kuva näköesteen takana olevasta aina 20 m:iin asti. Kuva on hyvä­laatuinen, vaikka joissakin tapauksissa jonkun verran epäselvä. Cameron lisäksi samaa asiaa kehittää yhtiö nimeltä Time Domain. (Haaretz, 1.7. 2004)

 

 

Gazassa opitaan tappa­mista

Jopa 10-vuotiaat lapset osallistuvat Gazassa kou­lutukseen, jossa opetetaan kuinka juutalainen tapetaan. Sky News’in toimittaja Emma Hurd pääsi käymään yhdellä tällaisella leirillä, jonka ainoa ohjelma on opettaa israelilaisen tappa­mista. Hurd todisti tapahtu­maa, jossa kouluttaja oli pukeutunut juutalaiseksi autoilijaksi. Oppilaat vetivät miehen ulos autostaan tap­paakseen hänet. 10-vuotias Mustafa kertoi Hurdille, että hän haluaa ampua alas is­raelilaisen lentokoneen ja räjäyttää tankkeja. Leirit järjestää Popular Resis­tance Committee niminen ryhmä. Osallistujat saavat jopa todistuksen leirillä op­pimastaan. (Sky News, 13.7. 2004)


Arafatin asema vaikeutuu

Palestiinalaisten keskeinen valtataistelu on käynnissä. YK:n edustajan Terje Lar­senin mukaan palestiina­laishallinto on vaarassa ro­mahtaa täysin. Aiemmin Larsen toi julki kaikkien tunteman, mutta harvoin julkituodun totuuden ar­vostellessaan palestiina­laisten johtoa siitä, että nämä eivät ole toimineet taistelussa terrorismia vas­taan. Larsen syytti palestii­nalaisjohtoa laittomuuksista ja epäpätevyydestä, jonka takia yleinen turvallisuus palestiinalaisalueilla on hei­kentynyt ja lakia käyttävät paikalliset ryhmät oman mielensä mukaan.  (Arutz Sheva, 18.7. 2004)

 

 

Musta mieli

(Artikkelista Will the West Survive? Walter Williams, "Jewish World Review," 23.6.04)

Suvaitsevat muslimit ovat ääriainesten säikäyttämiä ja pelkäävät asettua vaikutus­valtaisia uskonnon johtajia vastaan. 34-vuotias irakilai­nen muslimi ja kielenkään­täjä Zainab sanoo: ”Tämä on ongelma! Tämä on vi­hollisemme! Se on tämä ‘musta mieli’ joka on syy vaikeuksiimme. Se ei ole Amerikka. He tulivat ja an­toivat elämänsä. Näemme heitä joka päivä ja he yrittä­vät auttaa meitä paranta­maan olojamme. Se on ’musta mieli’, joka haluaa tuhota kaiken. Uskonnolliset johtajat luovat tämän ’mus­tan mielen’. Kuten näet he ovat mielettömiä. Voitko ku­vitella ketään uskonnon edustajaa opettamassa, että sinun pitää tappaa poi­kasi, jos hän ei usko kuten sinä? Voitko kuvitella us­konnollista johtajaa joka sanoo, että nainen on ar­voltaan vain kymmenesosa miehestä? Voitko kuvitella uskonnon johtajaa, joka ei ota huomioon mitä Saddam teki 35 vuoden aikana, vaan tuomitsee ne, jotka vapaut­tivat meidät hänestä? Ehkä 30% kansassa on niitä, jotka olivat  yhteyksissä Saddamiin ja näihin mus­tamielisiin. Se johtuu isla­mista. Pääosa ihmisistä ei ajattele niin, mutta ‘musta mieli’ vaikuttaa heihin ja he pelkäävät sanoa totuutta. Olen muslimi, mutta jonkun pitää puhua totuus.”

 

 

Onko arabien Israel-vastaisuus myös juutalaisvastaisuutta?

Maailmalla esitetään väitettä, että nykyiset arabivaltiot eivät ole juu­talaisia vastaan sinänsä, vaan vastustavat ainoastaan Is­raelin valtiota. Looginen johto­päätös siitä on, että jos Israelin valtiota ei olisi, Lähi-itä ja koko maailma olisi paljon rauhalli­sempi paikka. Onko väite totta? Hyväksyykö arabimaailman enemmistö juutalaiset?

 

Vuosikymmenien aikana arabi­johtajat ovat toistuvasti suoraan sanoneet mielipiteensä juutalai­sista. Jo ennen nykyisen Israelin valtion perustamista, 23.11.1937, Saudi-Arabian ku­ningas Ibn Saud tokaisi britti­kenraali H.R.P Dick­sonille, ”Vi­hamme juutalaisia kohtaan pe­rustuu siihen, että Ju­mala tuo­mitsi heidät, kun he vainosivat ja hylkäsivät Isan (Jee­suksen) ja Hänen valitun profeet­tansa (Muhammedin)… Musli­milla, joka tappaa juutalaisen , tai jos juutalainen tappaa hänet, on vä­litön pääsy taivaaseen ja Kaik­kivaltiaan Jumalan autuuden läs­näoloon.”

 

Hitlerin vuonna 1935 esittämät Nurembergin rotulait saivat väli­töntä vastakaikua arabimaissa, jotka lähettivät hänelle onnitte­lunsa juutalaisvastaisten lakien johdosta. Sodan aikana Hitlerin uskollisimpiin tukijoihin kuului is­lamilainen uskonnollinen johtaja, Jerusalemin mufti.

 

Jordania, joka tunnetaan maltilli­sena arabimaana, ei ole kos­kaan antanut lupaa juutalaisille asettua maahan. Kun se hallitsi Länsi­rantaa, siviilioikeudellinen lakipy­kälä nro 6 painotti nimen­omaan, ettei juutalainen voi olla Jordanian kansalainen.

 

Arabilasten opettaminen juuta­lais­vihaan on todellista, vaikka siitä puhuminen on edelleen harvi­naista. 1968 Syyrian ope­tusmi­nisteriö kirjoitti, ”Viha (juu­talaisia kohtaan), jonka iskos­tamme las­temme mieliin aina syntymästä lähtien, on pyhä asia.”

 

1967, kuuden päivän sodan jäl­keen, israelilaiset saivat kä­siinsä Jordanian hallitseman Länsiran­nan arabikoulujen opetuskirjalli­suutta. Niistä kävi ilmi rasistinen ja vihamielinen suhtautuminen juutalaisiin. ”Juutalaiset on hajo­tettu maail­man ääriin, jossa he elävät maanpaossa ja häväis­tyinä, koska he luontonsa puo­lesta ovat riettaita, ahneita ja ih­mis­kunnan vihollisia, heidän luon­tonsa viekoitteli heidät va­rasta­maan maan oman häpeänsä turvapaikaksi.”

”Meidän tulee karkottaa kaikki juutalaiset arabimaista.”

”Aikamme juutalaiset ovat niiden juutalaisten jälkeläisiä, jotka va­hingoittivat profeetta Muhamme­dia. He pettivät hänet, rikkoivat sopimuksen hänen kanssaan ja liittyivät hänen vihollisiinsa tais­tellakseen häntä vastaan.”

”Euroopan juutalaiset joutuivat vainottaviksi, koska he ovat tur­meltuneita, ilkeitä ja petollisia.”

 

1977 ohje jordanialaisille opetta­jille, koskien Länsirannan 1. as­teen oppilaiden opettamista, ke­hotti opettajia ”istuttamaan oppi­laan sieluun islamin säännöt siitä, että jos vihollinen miehittää tuu­mankin verran islamilaista maata, pyhästä sodasta (jihad) tulee jo­kaisen muslimin velvolli­suus.” Sama ohje väittää, että juutalaiset aikoivat murhata Mu­hammedin, kun tämä oli lapsi.

 

Syyrian koulukirjoista vuonna 2000 tehty tutkimus sanoo, että ”Syyrian koululaitos laajentaa Is­raelia ja sionismia kohtaan tun­netun vihan kaikkia juutalaisia vastaan olevaksi antisemitis­miksi. Tämä antisemitismi nou­see mui­naisesta islamilaisesta aiheesta, jossa juutalainen luonne kuvataan muuttumatto­man petolliseksi. Väistämätön johtopäätös tästä on, että kaikki juutalaiset on hävitet­tävä.” 11. asteen koulukirja väit­tää, että juutalaiset ovat kaikkia musli­meja vihaavan luonteensa val­taamat. ”Juutalaiset eivät kaihda mitään keinoja pettääk­seen meidät, kieltääkseen pro­feet­tamme, loukatakseen meitä ja väärentääkseen pyhät kirjoituk­set. Juutalaiset toimivat yhdessä mo­nijumalaisten  ja vääräus­koisten kanssa muslimeja vas­taan, koska he tietävät, että is­lam paljastaa heidän viekkau­tensa ja viheliäiset luonteen­piirteensä.”

 

Tämä päivänä Hitlerin ”Taiste­luni” (Mein Kampf) teosta pai­netaan ja levitetään arabi-maissa, myös Itä-Jerusalemissa ja palestiinalaisten hallinto-alu­eilla. Teos on suuressa suosi­ossa.

 

Arabien antisemitismi ulottuu ajoittain YK:n asti. Maaliskuussa 1991 Syyrian edustaja YK:n Ih­misoikeuskomiteassa, kehotti muita komitean jäseniä luke­maan ”merkittävän teoksen”, jonka kir­joittaja oli Syyrian puo­lustusmi­nisteri Mustafa Tlas. Kirjan nimi ”Matzoh of Zion” viittaa vanhaan väitteeseen, jonka mukaan juuta­laiset syyl­listyivät rituaalimurhaan Syyri­assa 1840. Kirja esittää to­tena, että juutalaiset tappavat kristit­tyjä lapsia sekoittaakseen hei­dän verensä happamattomaan pääsiäisleipään.

 

Saudi-Arabian kuningas Faisal sanoi haastattelussa 1972, ”Is­rae­lilla on muinaisista ajoista lähtien ollut pahoja aikeita. Sen pää­määrä on tuhota kaikki muut us­konnot… He pitävät muita us­kontoja omaa uskontoaan alem­piarvoisena samoin kuin muita ihmisiä. Ja mitä tulee kostami­seen, tiettynä päivänä he sekoit­tavat ei-juutalaisen verta lei­päänsä ja syövät sitä. Kaksi vuotta sitten, kun olin vierailulla Pariisissa, poliisi löysi viisi mur­hattua lasta. Heidän verensä oli laskettu ulos ja osoittautui, että eräät juutalaiset olivat murhan­neet heidät ottaakseen heidän ve­rensä ja sekoittaakseen sen lei­pään jota syövät sinä päi­vänä. Tämä osoittaa teille mil­lainen hei­dän vihansa ja häijyy­tensä on ei-juutalaisia ihmisiä kohtaan.”

 

11.11.1999 silloisen USA:n pre­si­dentin vaimon Hillary Clintonin vieraillessa Gazan alueella, Ara­fatin vaimo Suha Arafat sanoi Is­raelin armeijan käyttävän myr­kyl­listä kaasua palestiinalaisia äitejä ja lapsia vastaan lisäten syöpäta­pauksia heidän joukos­saan. Sa­maa väitettä on ker­rottu palestii­nalaisten toimesta sen jälkeenkin.

 

Muslimilehdistö on arabihallitus­ten kontrolloima. Se julkaisee jat­kuvasti räikeitä antisemitisti­siä kuvia ja pilapiirroksia. Egypti, joka teki rauhansopimuksen Is­raelin kanssa, ei ole tästä poik­keus. Sen valtalehti Al-Ahram julkaisi artik­kelin, jossa Israelia syytettiin pa­lestiinalaisten lasten murhaami­sesta ja näiden veren sekoittami­sesta pääsiäisleipään. Antisemi­tistiset kirjoitukset ara­bilehdissä ovat tavallisia. Mo­nissa kielletään holocaust ja verrataan sionismia natsismiin.

 

Marraskuussa 2001 arabimaail­massa suosittu TV-kanava esitti satiirin, jossa Ariel Sharonia näyttelevä joi arabilasten verta, samalla kun ilkeännäköinen orto­doksijuutalainen seurasi vie­ressä. Abu Dhabin TV:ssa Dra­cula-hahmo iski hampaansa Sharoniin kuollen pian sen jäl­keen, koska ”Sharonin veri on niin saastu­nutta”. Palestiina­laisten media esittää jatkuvasti juutalaisviha­mielistä materiaalia. Sen hallituk­sen valvoma TV esittää muslimi­pappien saar­noja, joissa suoraan kehotetaan tappamaan juutalaisia ja ame-rikkalaisia.

(Lähde: Mitchell G. Bard, A Guide to the Arab-Israeli Conflict, www.JewishVirtualLibrary.org)

 

 

Israelin ja Turkin suhteet ki­ristyvät ?

Raporttien mukaan Turkin PM Tayyip Erdogan on antanut ohjeet maansa turvallisuus­elimille olla solmimatta mitään sopimuksia Israelin yritysten kanssa. Libanonilainen lehti Al Mustakbal sanoo Turkin halli­tuslähteistä tulleen viestin olevan ”tämä on uusi politiikka, ei mitään sotilaallista eikä strategista yh­teistyötä Israelin kanssa”. Samaan ai­kaan Turkki pyrkii lä­hentymään EU:ta saadakseen oikeuden liittyä Euroopan Unio­niin. Turkin johto on kritisoinut kovin Israe­lin hyökkäyksiä Ha­masin johtoa vastaan. Sharonin hallituksen sanotaan toimivan rauhanprosessia vastaan. Turkin PM loukkaantui myös siitä, kun hän tarjoutui välittäjäksi Syyrian ja Israelin välille, mutta Sharon ei hyväksynyt tarjousta. Turkin uusi asenne on takaisku Israe­lille, joka muutaman viime vuoden ajan myi Turkille mm. aseteollisuutensa tuotteita. Is­raelin puolustusministeriö sa­noo kuitenkin, että suhteet Turkin kanssa ovat kuten en­nenkin eikä muutosta ole ta­pahtunut. (Jacky Hugi, Ilil Shahar and Ami Etinger, Maa­riv, 16.5. 2004).Israelin talouskasvu

Israelin talous kasvoi 5,5 % vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Yksityinen ku­lutus kasvoi samana aikana 5%.  Suurin tekijä kasvun ta­kana oli viennin nousu 50% :lla ensimmäisen kolmen kuu­kauden aikana. Viime vuosina talous on jatkuvasti taantunut ja näin voimakas kasvu yllätti myös asiantuntijat. Tavallisen israelilaisen kukkarossa muu­tos alkaa vaikuttaa vasta muutaman kuukauden päästä. (The Media Line, 18.5. 2004). Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana ulko­mailta tulleet sijoitukset Israe­liin olivat 3,6 miljardia USD. Is­raelilaiset puolestaan sijoittivat ulkomaille 4,8 miljardia USD samana aikana. (Tal Muscal, The Jerusalem Post, 22.4. 2004)Bio-tietokone etsii syövän

Maailman pienin tietokone, kooltaan vain n. triljoonasosa vesipisaran koosta, taitaa olla maailman pienin lääketieteelli­nen “lääkelaukku”. Se koostuu pelkästään biologisista mole­kyyleistä. Weizmann instituutin tutkijat kehittivät tietokoneen tutkimaan ihmisen elimistöä ja löytämään sieltä syövän ja il­moittamaan myös minkä tyy­pin syöpä on kyseessä. Kek­sintö myös reagoi syöpään tuottaen lääkeaineita, joilla syöpäsoluja tuhotaan. Tutki­musryhmää johtaa prof. Ehud Shapiro. Ryhmä on kehittänyt muitakin samankaltaisia biolo­gisia tietokoneita. Niiden mate­riaali perustuu DNA:n hyväksi­käyttöön. (Arutz 7, 5.5. 2004).

 

 

Israel museo avaa “Kirjan pyhätön”

Kesäkuun 7 pvä Israel museo Jerusalemissa avaa jälleen osaston, jossa säilytetään Kuolleen meren kirjakääröjä. Osasto on käynyt läpi täydelli­sen korjauksen ja kallisarvoi­set arkeologiset aarteet ovat näkyvillä entistä paremmin. ”Kirjan pyhättö” rakennettiin museon yhteyteen 1965 säi­lyttämään ja pitämään näyt­teillä Kuolleen meren kirjakää­röt. Näytteillä ovat 8 kaikkein parhaiten säilynyttä kirjakää­röä ja yksi kuuluisimmista kä­sinkirjoitetuista Raamatuista, Aleppo Codex, jonka alkuperä on 10-vuosisadalla. Kirjan py­hätön suunnittelivat amerik­kalaiset arkkitehdit Frederick Kiesler ja Armand Bartos ja sitä pidetään yhtenä modernin arkkitehtuurin tärkeimmistä luomuksista. Israelille siitä on tullut myös yksi kansallinen ”maamerkki”. Kuolleen meren kirjakääröt ajoittuvat aikaan 3 vuosisata eKr. ja ensimmäinen vuosisata jKr. Ne ovat ainut­laatuinen löytö koskien mui­naista juutalaista historiaa ja varhaiskristillisyyttä. http://www.imj.org.il  The Israel Museum, Jerusalem.

 

 

YK:n äänestys tukee pales­tiinalaista määräysvaltaa

Äänin 140-6 YK:n yleiskokous hyväksyi ei-sitovan päätöslau­selman, jossa palestiinalaisille taataan itsemääräämisoikeus ja hallintaoikeus Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin alu­eille. Päätöslauselman mu­kaan palestiinalaisilla on ”oi­keus itsemääräämisoikeuteen ja suvereniteettiin alueillaan ja Israelilla, miehittäjävallalla, on vain miehittäjän oikeudet ja velvoitteet” Geneven ja Haagin konventioiden alaisuudessa. Suuri enemmistö YK:n 191 jä­senmaasta tuki päätöslausel­maa, mukaan lukien EU:n 25 maata. Sitä vastustivat USA, Israel, Palau, Marshall saaret ja Mikronesia. 11 maata ve­täytyi äänestyksestä. Jotta Eu­roopan maat saatiin mukaan tukemaan päätöstä, tekstiin piti kuitenkin tehdä muutos. Lause, että Israelilla ”ei ole suvereniteettia missään osassa tätä aluetta”, tarkoit­taen Länsirantaa, Gazan alu­etta ja Itä-Jerusalemia, pois­tettiin ja samoin kohta, jossa Palestiinan valtion sanottiin perustuvan 1949 aselepora­joille. Israelin YK-lähettilään Dan Gillermanin mukaan lau­sunnolla ei ole mitään käytän­nön merkitystä, ja siksi EU maat äänestivät sen puolesta. Hänen mukaansa päätöslau­selma on myös ristiriidassa Venäjän, EU:n, USA:n ja YK:n 4.5 esittämän lausunnon kanssa. Siinä kehotetaan isra­elilaisia ja palestiinalaisia pi­dättäytymään toimista, joiden perusta ei ole neuvotteluin ja sopimuksin aikaansaatu. (Me­lissa Radler, The Jerusalem Post, 7.5. 2004).


Sharonin päätös vetäytyä ja palestiinalaiskäsitys

Itamar Marcus, Palestinian Media Watch järjestön johtaja, on tutkinut mitä palestiinalais­hallinto todella ajattelee Sha­ronin suunnitelmasta vetäytyä Gazan alueelta. Palestiinalais­hallinto yleensä on todella ”in­noissaan”, sanoo Marcus. ”Koko palestiinalaishallinto on yhtä mieltä, pitäen evakuointi­suunnitelmaa terrorismin voit­tona ja työkaluna saavuttaa poliittisia päämääriä. Palestii­nalaisjohdosta Hamasiin saakka, Sharonin toimet näh­dään intifadan tulokseksi”. Muhammed Dahlanin mukaan ”Israelin vetäytyminen Ga­zasta ja useista Länsirannan asutuksista on mitä suurin saavutus ja intifadan ansiota” (Al Quds 20.2). Hamasin joh­taja Sa’id Tziam sanoi, että Sharonin päätös on seurausta palestiinalaisesta vastarin­nasta ja se on vastaus kaikille epäilijöille. Samoin sanoin Sharonin politiikkaa kuvaavat myös Fatahin ja PLO:n johto. Näissä lausumissa esitetään myös, että samoin kuin Israe­lin lähtö Libanonista johti ny­kyiseen intifadaan, samoin lähtö Gazasta johtaa intifadan keskittymiseen Länsirannan ja Jerusalemin alueille Israelin poistumiseksi. (Arutz 7, 4.5. 2004)


Arafatin hallinto kunnioitti murhaajia

Toukokuun 2 pvä kaksi pales­tiinalaista asemiestä ampuivat armotta juutalaisen äidin, Tali Hatuelin ja hänen 4 tytärtään, kaikki alle 12-vuotiaita. Äidin kohdussa syntymäänsä odot­tava poikavauva kuoli myös. Kaksi palestiinalaisterroristia ampui ensin autossa olleet äi­din ja sen jälkeen tyttäret lyhy­eltä etäisyydeltä. Uutistoimisto Arutz 7 mukaan tekijät videoi­vat ampumisen. Israelin soti­laat puolestaan ajoivat takaa ja ampuivat terroristit. Sen si­jaan, että olisi tuominnut mur­hat, Arafatin valvoma ”Voice of Palestina” radioasema kuvasi tapahtunutta ”marttyyriuden sankariteoksi”. Radiolähetyk­sessä Tali Hatuelia ja hänen tyttäriään nimitettiin “terroris­teiksi”. Juudean, Samarian ja Gazan alueilla osa palestiina­laisista juhli Talin ja hänen tyttäriensä murhaamista.

Kansainvälinen Amnesty In­ternational tuomitsi teon jyrkin sanoin. (Jerusalem Newswire, www.jnewswire.com, 4.5. 2004).


Musta kulta

Israel saattoi osua kultasuo­neen, mustaan sellaiseen. Kfar Saban alueelta löydettiin arviolta biljoonan barrelin ar­voinen öljyesiintymä. Givot Olam yhtiön edustajan mu­kaan Meged 4 öljylähde on osoittautunut kaikkia arvioita suuremmaksi. Yhtiön osakkei­den arvo nousi heti 55%. Löytö on 4,5 km maan alla. Nykyrahassa sen arvo on vä­hintään 40 miljardia euroa. Öljykenttä voisi antaa Israelille sen tarvitseman öljyn 2 vuo­den ajaksi. Givot Olam yhtiö on ennenkin raportoinut huo­mattavista löydöistä, mutta ei ole saanut niitä tuottavaan käyttöön. Nyt yhtiössä ollaan luottavaisia. Aiemmat toimivat öljylähteet Israelissa ovat Kuolleen meren alueella. (Arutz 7, 4.5.2004)

 

Israel 56

56-vuotiaassa Israelissa asuu 39% maailman juutalaisista. Israelin väkiluku on nyt 6 748 000 (vuotta aiemmin 6 667 000). Keskimääräinen elinikä naisilla on 81,2 ja miehillä 77,3 vuotta (The Jerusalem Report, 17.5. 2004)

 

 

Islamilaiset terroristit odot­tavat messiastaan

(WorldNetDaily  Jihadists in global frenzy over coming of prophesied 'Mahdi'")

Israelilainen tiedusteluanalyysi koskien islamilaista “pyhä sota” hurmiota internetissä, näkee sen osaksi vaarallista islamilaista messiaanista odotusta, jolle leimaa antavaa ovat profetiat koskien ”Mahdin” ilmestymistä.

Internetissä ääri-islamilaiset sivut sisältävät lukuisia en­nustuksia maailman tapahtu­mista, jotka osoittavat ”Mahdin tulemusta”. Hän on islamilai­nen messias, joka johtaa mus­limit voittoon uskottomista lo­pun aikana. Esimerkkejä en­nustuksista:

- Kaksi Euroopan maata kokee hyökkäyksen…

- Muslimeja kehotetaan jättä­mään eurot ja korvaamaan ne kultavaluutalla…

- Uusi tähti, jota ei koskaan ennen ole nähty, ilmestyy merkiksi koko ihmiskunnalle…

- Pakistanin pres. Musharaf ja Arafat tuhotaan saman kuu­kauden aikana…

- Voitonparaatia Jerusale­missa johtaa vapautettu Sad­dam Hussein…

jne.

Kokoelma islamilaisia pyhiä kirjoituksia, ”Hadith”, ennustaa messiashahmon nousevan historian viimeisinä päivinä. Tämä ”Mahdi” yhdessä ”pro­feetta Jeesuksen” kanssa johtaa uskovaiset (muslimit) voittoon uskottomista.

 

 

Muslimikirjailijan mukaan lähes kaikki muslimioppi­neet ja -johtajat tukevat ter­rorismia

(WorldNetDaily)

Khaled Kishtainy kirjoittaa lontoolaiseen Al-Sharq Al-Aw­sat arabilehteen. Hänen mu­kaansa puhe islamissa ole­vasta ”rakkaudesta ja rau­hasta” on vain peite väkival­lalle. Näin raportoi Middle East Media Research Institute.

Kolumnisti Kishtainy on iraki­laissyntyinen arabi. Hän sanoo islamilaisella terrorismilla ole­van “monta juurta ja syytä ja niistä on paljon kirjoitettu. Mutta minulla on henkilökoh­tainen tuntuma tästä asiasta. Asetan islamilaiset oppineet ja islamilaisten organisaatioiden johtajat vastuuseen tästä ilmi­östä, islamilaisesta terroris­mista. Lähes jokainen heistä puoltaa väkivaltaa ja tukah­duttaa ne, jotka epäilevät sitä”, kirjoittaa Kishtainy.

”Luonnollisesti he ovat usein kirjoittaneet islamin rakkau­desta ja rauhasta, mutta sen he ovat tehneet propagan­dasyistä ja puolustaakseen islamia. Heidän johtoajatuk­sensa on, että tämä uskonto perustettiin miekalla, se toimii miekan avulla ja voittaa mie­kan kautta ja mikä tahansa tämän johtoajatuksen epäily on salaliitto muslimeja vas­taan”.

Kishtainy kertoo yrittäneensä perustaa Lontooseen järjestön levittämään ajatuksiaan mus­limien joukkoon, mutta hänet estettiin. ”Otin yhteyttä eräisiin arabilähettiläisiin ja islamilais­ten järjestöjen aktiivijäseniin ja kaikki mitä heiltä sain oli, että he käänsivät minulle selkänsä ja jopa uhkailivat minua…”

Hän sanoo useimpien näistä henkilöistä, jotka hän tapasi kollegansa kanssa, olevan sitä mieltä, että länsimaalaiset ih­miset ovat ”koirien jälkeläisiä ja ymmärtävät vain pakon edessä”. Samoin he olivat sitä mieltä, että muslimeilla ei ole muuta vaihtoehtoa ”kuin tart­tua aseisiin ja taistella”.

 

 

YK JA MUUT HUOM! Israelin turva-aita ei suinkaan ole ai­noa laatuaan maailmassa…

YK ja Maailman Kirkkojen Neuvosto (World Council of Churches, WCC) vastustavat Israelin turva-aitaa, jonka tar­koitus on estää itsemurhaiski­jöiden pääsy Israeliin. Israel on haastettu kansainväliseen oikeuteen asian takia.

Samaan aikaan YK ja liberaali WCC, kuten muutkin tahot,  jättävät täysin huomiotta 8 miljardia maksavan aidan, jota Saudi-Arabia rakentaa estääk­seen salakuljettajien ja terro­ristien pääsyn Jemenistä.

Intia suunnittelee turva-aitaa rajakiistoista tunnetun Kashmi­rin rajoille.

Botswana pystytti aidan rajoil­leen, jotka rajoittuvat kolmeen muuhun Afrikan maahan.

Vieläpä EU rahoitti Marokkoa pystyttämään aidan estämään laitonta maahanmuuttoa Afri­kasta Eurooppaan.

 

 

Terroristijahti

Hamasin johtajien Ahmed Yassi­nin ja Abdel Aziz Rantisin tappa­minen kuuluu Israelin hallituksen omaksumaan toimintatapaan “taistella terrorijärjestöjä, terroris­teja ja kaikkia niitä vastaan, jotka uhkaavat Israelin kansalaisia”, PM Sharonin mukaan. Knessetin ulkoasiain- ja puolustuskomitean johtaja Yuval Steinitz otti esille mahdollisuuden karkottaa koko palestiinalaisjohto Tunisiaan. ”He tulivat tänne 11 vuotta sitten val­tuutuksella luoda rauhanomainen rinnakkaiselo alueella, mutta ovat toimineet ai­van päinvastoin.” Israelin suurlä­hettiläs YK:ssa, Dan Gillerman uskoo, että mo­net palestiinalai­set haluavat neu­votella rauhasta, ”mutta niin kauan kuin Arafat on vallassa meillä ei ole neuvottelu­kumppania.” (Je­rusalem Post, 18.4.2004)
Yhdysvaltain hallitus Bushin joh­dolla on nimennyt Hamasin terro­ristijärjestöksi, josta ”pitää tehdä loppu”. (BFP Staff Reports, 19.4.2004)


Maailmanpankki  on tukenut terrorismia välillisesti

Itamar Marcus, joka johtaa Pales­tinian Media Watch järjestöä, paljasti, että Maailmanpankki on epäsuorasti tukemassa terroris­mia. Maailmanpankin edustajat tapasivat palestiinalaisten edusta­jia viime kuussa keskustellakseen merkittävistä investoinneista Pa­lestiinan korkeakouluihin. Marcu­sin mukaan Palestiinan yliopis­toissa toimivat Hamasin ja Jihadin opiskelijasolut. USA ja EU ovat julistaneet molemmat järjestöt ter­roristijärjestöiksi. Antaessaan tu­kea yliopistoille Maailmanpankki auttaa myös terrorismia. Marcusin mukaan esimerkiksi tästä käy An-Najah yliopisto, jossa Jihadin kannattajat käyttivät koulun tiloja ja välineistöä rakentaakseen ”ti­lataideteoksen”, jolla juhlistettiin vuoden 2001 tuhoisaa itsemur­haiskua Sbarro pizzeriaan Jeru­salemissa. Yliopistoissa olevien aktiiviterroristien vastuulla on 53 kuolemantapausta ja ainakin 100 haavoittunutta. Viime vuonna Maailmanpankki rahoitti Dala Mughrabi kadun kehitystä Ga­zassa. Katu on nimetty 36 israeli­laista ja amerikkalaisen valoku­vaajan tappaneen terroristin muistoksi. Jeninissä Maailman­pankki rahoitti koulua, jolle annet­tiin terroristijärjestö PFLP:n joh­tajan nimi. 

 

Marcusin keräämien tietojen mu­kaan myös saksalainen German Development Agency, YK:n kehi­tysapu ja Yhdysvaltain USAID ovat antaneet tukea projekteihin, joissa on muistettu ja kannatettu terrorismia. (Arutz 7, 11.4. 2004)


Kuuden lapsen äiti mukana is­kussa

Palestiinalaisäiti, 6 lapsen kas­vattaja, jäi kiinni Arielissa 15.4 juuri ennen kuin hänen kanta­mansa 20 kg:n pommi olisi räjäh­tänyt. Armeija oli saanut tiedon, että isku oli suunnitteilla ja reser­viläiset havaitsivat nai­sen, joka kantoi epäilyt­tävää laukkua. Kun soti­laat lähestyivät naista, hän heitti laukun maa­han. Nainen pidätettiin ja pomminpurkajat tekivät räjähteen vaarattomaksi. (Arutz 7, 16.4.2004)


Arafatin pyyntö evättiin

Ahmed Yassinin tappa­misen jälkeen Arafat vetosi USA:n johtoon, jotta se takaisi hänen turvallisuutensa niin, ettei Israel ottaisi häntä maalitauluksi. USA kiel­täytyi antamasta Arafa­tille turvallisuustakuita. Turvatoimia Arafatin ympärillä on vahvistettu. (Ma'ariv, 26.3. 2004)


Kristityt ja oleskelulupa

Sisäministeri Avraham Poraz an­toi kehotuksen, että maahan­muuttoa valvova poliisi ei pidät­täisi kristittyjä, jotka ovat Israe­lissa vaikka heillä ei ole virallista oleskelulupaa. Porazin kanta tuli julki hänen ja maahanmuuttoa valvovan poliisijohtaja Bertie Ohayonin tapaamisessa. Kristilli­sillä järjestöillä on ollut vaikeuksia uusia jäsentensä oleskelulupia. Joitakin on ollut pidätettyinä puuttuvan luvan takia. Monet kris­tityt ovat asuneet maassa vuosia ja heille on aina anomuksesta myönnetty jatkoa oleskelulupaan. (Jerusalem Post, 1.4. 2004)


Lisää todisteita: Palestiinalais­johto johtaa ja rahoittaa iskuja

Palestiinalaishallinnon virkailija, joka samalla toimi Fatah terroris­tijärjestön päällikkönä, myönsi toimineensa palestiinalaishallin­non ohjauksessa ja rahoituksen turvin. Fatah kuluu PLO:n ja sen komentaja on Arafat.

Virkailija nimesi useita johtavia palestiinalaishallinnon virkailijoita terrorismin johtohenkilöiksi.

Fatahiin kuuluva Raad Mansour pidätettiin poikansa kanssa 12.2.2004. Hän toimi palestiina­laispoliisissa johtotehtävissä sa­malla kun harjoitti terrorismia Fa­tah-järjestön yhdessä solussa. Mansour myönsi toimineensa pa­lestiinalaisvirkamiehenä terroris­min edistämiseksi.

 

Hänen mu­kaansa vanhempi Fatahin johtaja Hasin Al-Sheikh välitti 3000 USD kuukaudessa Mansourin ryhmän terroristitoi-mintaan. Mansourin mukaan mm. mm. Abdul Fatah Khamil, olles-saan palestiinalais­hallinnon minis-terinä, otti osaa terrorismin suun-nittelupalaverei­hin ja antoi varoja.

 

Aina pidättä­miseensä saakka Mansour nautti Khamilin välittä-mää 1660 USD:n kuukausipalk-kaa. Khamilin mi­nisterikausi päät-tyi tammikuussa 2004, mutta Mansourille välitettiin tieto, että rahantuloon se ei vai­kuta. (Arutz 7, 30.3.2004)


Itäinen Temppelivuoren muuri saattaa romahtaa

Temppelivuoren itäosan muuri on välittömässä romahdusvaarassa koska helmikuun 11 päivän maanjäristys vahingoitti sitä, sa­notaan hallituksen raportissa. Ra­portin tekijä on Israelin muinais­muistovirasto. Raportti on annettu useille ministeriöille. Siinä ehdo­tetaan alueen sulkemista kunnes tilanne on korjattu. Temppelivuo­ren valvojana toimiva islamilainen Wakf  (Islamilainen rahasto) pitää raportin tietoja väärinä. (Jerusa­lem Post, 2.4.2004)


Paluuoikeus Bushin mukaan

USA:n pres. Bushin mukaan pa­lestiinalaisten ajama paluuoikeus muuttaa Israelin alueelle ei ole pätevä. Bush pitää oikeana, että palestiinalaiset muuttavat synty­vän Palestiinan valtion alueelle niin halutessaan, mutta eivät Isra­eliin. Paluuoikeus koskee Israelin alueelta 1947-48 lähteneitä ara­beja ja heidän jälkeläisiään.

Arafatin ja hänen hallituksensa mukaan Bushin asenne tuhoaa lopulliset rauhanmahdollisuudet.
Bush totesi myös olevan epä­realistista kuvitella, että palestii­nalaisvaltion rajat noudattaisivat vuoden 1949 aselevon rajoja. (International Herald Tribune, 14.4.2004)


Euroopan arabiliitto uhkailee

Euroopan arabiliitto (AEL) on uhannut Belgian juutalaisia, erityi­sesti Antwerpenin timanttikauppi­aita. ”Haluamme varoittaa Ant­werpenin juutalaista yhteisöä ke­hottamalla sitä olemaan varuil­laan. Yhteisön tuki Israelille ei ole salaisuus”, sanoi liiton Belgian osaston johtaja Ahmed Azzuz belgialaiselle lehdelle. AEL ke­hottaa Antwerpenin juutalaisia lo­pettamaan tukensa Israelille. Jos niin ei tapahdu, juutalaiskohteet saavat varautua hyökkäyksiin.

 

Israelin Channel 1 TV-aseman mukaan juutalainen yhteisö suh­tautuu uhkaan vakavuudella ja on jo ottanut yhteyttä juutalaisjohta­jiin, paikalliseen poliisiin ja Bel­gian oikeusministeriin. Juutalais­väestö välttää myös ulkona liik­kumista öiseen aikaan. Antwer­penin poliisin mukaan toimenpi­teisiin on ryhdytty turvallisuuden takaamiseksi. (Arutz 7, 9.4.2004)


Israelin vanhukset

Lähes kolmasosa Israelin van­huksista ei tule toimeen ilman val­tion avustusta. Vanhusten talous­tilanne on ankea, kertoo asiasta tehty tutkimus. Israelissa on n. 640000 yli 65-vuotiasta, joista 210000 tarvitsevat kuukausittaista taloudellista apua. Maksettava määrä on 237 USD. Yhdysvalta­laisen juutalaisjärjestön tutkimus kertoo, että n. 20% Israelin se­niorikansalaisista kärsii ainakin ajoittain ruuan puutteesta. 65% ryhmästä joutuu päättämään ai­nakin kerran kuukaudessa käyttä­vätkö he varansa lääkkeisiin vai ruokaan. 17% sanoi välttävänsä käyntejä omaistensa luona, koska matkat maksavat liian paljon. (Arutz 7, 9.4.2004)