Uskomme Juuret

Roots of Our Faith

"...niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä

on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa" Apt.24:14.

Kaikilla Uuden Testamentin opetuksilla on juurensa syvällä Vanhan Testamentin (Tanach) maaperässä. Ymmärtääksemme paremmin Pyhiä Kirjoituksia meidän tulee kaivautua niiden heprealaiseen maaperään. Jeesus (Yeshua) ja Uuden Testamentin kirjoittajat tunsivat vain Vanhan Testamentin. Tältä pohjalta Jumalan Henki käytti näitä miehiä selittämään edelleen meille mitä Jumalan Lain todellinen täyttäminen on.

Englanninkielisen alkuperäisopetuksen Raamattuna on käytetty New King James-käännöstä. Suomenkielinen teksti käyttää Raamattua vuodelta 1938. Heprealaisia nimityksiä: Yeshua = Jeesus, Messias = Kristus, Tanach = Vanha Testamentti

Messiaan jumaluus (osa 2).

"Messiaan jumaluus" osa 1 käsitteli seuraavia asioita: Messias Jeesus on yhtä Isän kanssa, echad ( ykseys, joka mahdollistaa erilaisuuden), sekä sitä tosiseikkaa, että VT käyttää nimeä Yahweh (joka yleensä on käännetty sanalla Herra), sekä Jumalan että luvatun Messiaan nimenä. Tässä osassa käsitellään lisää niitä nimityksiä, jotka tukevat UT:n todistusta, että Messiaamme on Jumala "...joka on ilmestynyt lihassa" (1Tim.3:16).

Vapahtaja / Pelastaja

"Pelastaja...on usein käytetty Jumalan nimi (VT:ssa)... se korostaa Jumalan yksinvaltiutta, riippumattomuutta... se on ainutlaatuista muinaisissa uskonnoissa." (1)

"VT:ssa pelastaja-, vapauttaja- nimitystä on käytetty ihmisistä...( Tuom.2:16, 3:9, 12:3, 2Kun.13:5, Neh.9:27) tarkoituksessa, että kyseiset henkilöt ovat Jumalan käyttämiä välikappaleita tuomaan pelastuksen. Muutoin VT korostaa, että Jumala on ainoa Pelastaja (Jes.43:11-13, 45:21-22) ja ihmisen apu on turha (Ps.60:13)." (2)

Seuraavassa esimerkkeinä monista kolme VT:n kohtaa, jotka osoittavat Israelin Jumalan ainoaksi Pelastajaksi:

Jes.43:11-13: "Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä...minä olen Jumala...Ei kukaan voi vapauttaa minun kädestäni..."

Jes.45:21-22: "...Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa Jumalaa muuta kuin minä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole."

Hoos.13:4: "Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä."

Tässä asiassa VT on hyvin selvä. Israelin Jumala on ainoa Pelastaja / Vapahtaja. ( Myös seuraavat VT:n ja UT:n jakeet tähdentävät samaa: 2Sam.22:3, Ps.106:21, Jes.43:3, 45:15, 63:8, Luuk.1:47, 1Tim.1:1, 2:3, 4:10.) Lisäksi UT julistaa ilman kompromisseja, että Yeshua, Jeesus on maailman Vapahtaja.

Luuk.2:10-11: "Mutta enkeli sanoi...teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa."

Apt.5:31: "Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi..."

(Muita UT:n jakeita, jotka kertovat samaa Messiaasta Jeesuksesta, ovat mm: Joh.4:42, Apt.13:22-23, Ef.5:23, Fil.3:20, 2Tim.1:10, 2Piet.1:1,11, 2:20, 3:18, 1Joh.4:14).

Voimme kysyä, eikö UT sitten ole ristiriidassa VT:n kanssa, joka ilmoittaa että vain Jumala itse on maailman Vapahtaja? Puhuvatko molemmat samasta Jumalasta? Onko VT:ssa todisteita siitä, että tuleva Messias olisi myös Vapahtaja ja täten Jumala?

Jes.49:5-6 (Messias, ennen lihaksi tulemustaan, kertoo mitä Hänen Isänsä sanoi Hänelle): "Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa (asiayhteys ilmaisee, että tämä palvelija ei ole Jaakob, eikä Israel)...minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti."

Sak.9:9 (jakeen loppuosassa, profeetta osoittaa pelastuksen kuuluvan tulevan Kuningas / Messiaan henkilöön): "...sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla..."

Nimi Yeshua tarkoittaa pelastusta. " Se on vanhin nimi sisältäen jumalallisen nimen Yahweh (Jumala) ja tarkoittaa ‘Yahweh on auttaja’ tai ‘Yahweh on pelastus’". (3)

Heprealainen perussana tarkoittaa "laajaa, rajatonta, vapautta pakon alta." Monet muut heprealaiset sanat johdettuna tästä sanasta tarkoittavat vapautusta, pelastusta, apua, voittoa ja suojelemista.

"...Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus (Yeshua), sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä" (Matt.1:21).

Huomaa, että enkeli puhuu Hänen kansastaan, joka tässä asiayhteydessä on Israel. Tämä lapsi ei voi olla muu kuin

"Immanuel...Jumala meidän kanssamme" (Matt.1:23, katso myös Jes.7:14).

Ps.27:1 julistaa "Herra on minun valkeuteni ja autuuteni" (New King James-käännös käyttää sanaa ‘pelastajani’ t. ‘vapahtajani’). Tässä kohtaamme jälleen selvän osoituksen, että "Herra", Yahweh, on pelastuksemme. Ja Sana todistaa, että Jeesus on Yahweh! (Vrt. Jes.33:22). Uskomme, että Jeesus on Jumala, mutta eri persoona kuin Isä.

Apostoli Paavali uskoi näin. Huomioi, miten hän kirjeessään Tiitukselle nimittää sekä Jumalaa, että Jeesusta Vapahtajaksemme.

Vertaa Tiit.1:3 ja 1:4 keskenään , 2:10 ja 2:13 samoin, sekä vielä 3:4 ja 3:6. Paavali tunsi VT:n ja perusti kaiken opetuksensa Jumalan Sanaan VT:ssa, jonka Totuuden Henki hänelle avasi. Rohkeasti hän toi kaikkialla julki, että Jeesus on Jumalamme ja Vapahtajamme!

Lunastaja

Heprealainen sana goel on käännetty sanalla "lunastaja". Perussana tarkoittaa velvollisuutta pelastaa sukulaisperhe vaikeuksista ja vaaroista. Tästä sanasta johdetaan raamatulliset hepreankielen sanat, käännettynä "vapauttaminen" ja "lunastus".

"Sana liittyy läheisesti pelastukseen, mutta on merkitykseltään yksityiskohtaisempi, sillä se kuvaa miten pelastus saadaan aikaan ...maksamalla lunastusmaksu." (4)

"Goel tarkoittaa ‘sukulais-lunastaja’. Se sisältää kaikki tarvittavat toimet kun luovutetut henkilöt tai omaisuus palautetaan/ tuodaan takaisin aiemmin vallinneeseen olotilaan." (5)

VT:n uhrijärjestelmä oli lunastuksen esikuva. Suorittamalla uhri oli mahdollista saada anteeksianto synneistä ja vääryydestä uhrieläimen sijaiskuoleman kautta. Uhrin kautta saatiin anteeksianto, mutta se ei vapauttanut ihmistä syntisestä luonnosta (Heb.9:13). Uhrit olivat myös muistutuksena tulevasta lopullisesta täyttymyksestä, Messiaan kuolemasta.

Jumala sanoo olevansa Lunastajamme. Hän on asettanut tietyt säännöt sille, kuka voi olla lunastaja toiselle ihmiselle (3Moos.25:47-54). Hän saattoi täyttää lunastustyönsä ainoastaan tulemalla lihan ruumiiseen kuten sukulais-lunastaja. Tiedostaen tämän Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoo:

"Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan...Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi..."(Heb.2:14-17).

Yeshua ei ole ainoastaan Lunastaja vaan myös lunastusmaksu.

"Ilmaiseksi teidät myytiin, rahatta teidät lunastetaan" (Jes.52:3).

"Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä"(Mark.10:45).

Raamatullinen ilmoitus Jumalasta Lunastajanamme asettaa suuren merkityksen sille, että ollakseen luvattu Messias, Jeesuksen piti olla lihaan tullut Jumala.

Ps.130:7-8: "Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus, hänen tykönänsä. Ja hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä."

Huomaa, kuka lunastaa Israelin - Herra!

Jes.49:26: "...kaikki liha on tietävä, että minä, Herra, olen sinun pelastajasi, että Jaakobin Väkevä on sinun lunastajasi." (Ks. myös Jes.60:16). Tässä Jumala sanoo olevansa sekä Pelastaja että Lunastaja.

2Moos.6:6: "Sano sen tähden israelilaisille:’ Minä olen Herra ja vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla."

2Moos.15:13: "Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa...", jae 16: "...sinun kansasi Herra...jonka olet itsellesi hankkinut."

Vertaa näitä kohtia siihen, mitä Paavali kirjoittaa Apt.20:28: "...Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut."

Paavali tähdentää, että Jumala on sukulais-lunastajamme, joka on tuonut meidät takaisin synnin orjuudesta. (Room.6:18,22). Tämä on yksi selvimpiä UT:n todistuksia siitä, että Jeesus on Jumala. Jumala on henki (Joh.4:24). Hengillä ei ole verta. Paavali sanoo, että Jumalan veri on lunastusmaksumme, selvä syy miksi Jumalan piti tulla ihmiseksi lihanruumiiseen lunastaakseen meidät.

Ps.77:16: "Käsivarrellasi sinä lunastit kansasi, Jaakobin ja Joosefin lapset." Jos näet vaivaa etsiäksesi VT:sta kohdat, joissa puhutaan Jumalan ‘käsivarresta’ tai ‘oikeasta kädestä’, käy selväksi, että ne ovat kuvausta Yeshuasta, Jeesuksesta.

Jes.44:6: "Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa." Mikä olisi selvempää? Tiedämme, että Jeesus on kuningas, ensimmäinen ja viimeinen kuten Hän itse sanoo Ilm.1:17 ja 22:13. Jae mainitsee Hänet myös Herraksi, joka on Jumalan nimi. Samoin hänet mainitaan Israelin Lunastajaksi.

Ruutin kirjassa Boaz on täydellinen esimerkki sukulais-lunastajasta ja samalla kaunis esikuva Messias Jeesuksesta. Koko kirja kuvaa lunastustamme,

- nimi Boaz tarkoittaa vahvaa.

- hän on mahtava ja varakas mies,

- hän tulee Betlehemistä, "leivän talosta",

- hän on lain noudattaja,

- hän on sadonkorjuun herra,

- hän on ei-juutalaisen morsiamensa puoltaja,

- hän ostaa itselleen vaimon, joka elää Jumalan kansan kanssa ja tulee osaksi Messiaan sukupuuta.

Tutkikaamme vielä kahta jaetta, jotka yhdessä ilmaisevat Jeesuksen olevan lihaksi tullut Jumala. Ainoa tapa kieltää tämä on väittää, että Jumala muutti mielensä, tai löysi lopulta ihmisen jolle uskoi kaiken kunniansa. Koska kumpikaan väittämä ei ole mahdollinen, voimme luottaa käsittämättömään, mutta paljastettuun totuuteen, että Jeesus on Jumala.

"Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne...sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman minulle jokaisen kielen valansa vannoman" (Jes.45:22-23).

" Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman...taivaissa...maan päällä...maan alla, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus (Messias) on Herra" (Fil.2:9-11).

(1) Evangelical Dictionary of Theology, Elwell

(2) Wycliffe Bible Encyclopedia, Pfeiffer

(3) Dictionary of New Testament Theology

(4) kuten 1

(5) kuten 2

Chuck ja Karen Cohen

Chuck on "King of Kings" seurakunnan pastori Jerusalemissa.

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi